پژوهش در دین و سلامت

دارای رتبه‌ی علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور  کد مصوب 389

نشریه‌ی «پژوهش در دین و سلامت» دارای رتبه‌ی علمی-پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور، بر اساس مصوبه‌ی جلسه‌ی شورای پژوهشی در تاریخ 96/07/25، مبلغ 4/000/000 ریال (1/000/000 ریال بعد از تأیید اولیه و برای ارسال به داوری؛ و 3/000/000 ریال بعد از تأیید نهایی مقاله و برای چاپ) برای هر مقاله از نویسندگان محترم‌ دریافت می‌کند. دفتر مجله برای سابمیت مقاله هزینه‌یی دریافت نمی‌کند.

مدیر مسئول: دکتر مرتضی عبدالجباری، استادیار، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: aboljabari@sbmu.ac.ir رزومه         

سردبیر: دکتر مصطفی رضایی طاویرانی، استاد، گروه علوم پایه، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: Tavirani@sbmu.ac.ir رزومه   

- دبیر: رضا وفایی

- مدیر اجرایی:  خانم کرمخانی، مرضیه؛ کارشناس ارشد، آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: m.karamkhani@sbmu.ac.ir

هیئت تحریریه (الف-ی):

- دکتر آتش‌زاده شوریده، فروزان؛ دانشیار، گروه روان‌پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: f_atashzadeh@sbmu.ac.ir  رزومه

- دکتر آسیم، نیلوفر؛ دانشیار، مرکز تحقیقات انرژی خورشیدی، دانشگاه ملی مالزی، سلانگور دارول احسان، مالزی. ایمیل: nilofarasim@ukm.edu.my رزومه

-دکتر ابوالفتحی ممتاز، یدالله؛ دانشیار، مؤسسه‌ی تحقیقات سالمندی مالزی، دانشگاه پوترای مالزی، سردانگ، سلانگور، مالزی. ایمیل: yabolfathi@gmail.com رزومه

- دکتر بهاتیا، منجیت؛ استاد، گروه روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دهلی، دهلی نو، هند. ایمیل: manbhatia1@rediffmail.com رزومه

- دکتر حسین‌دخت، محمدرضا؛ استاد، گروه شیمی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. ایمیل: h.usain@um.ac.ir رزومه

- دکتر حیدری، محمد حسن؛ استاد، گروه آناتومی و علوم تشریح، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: hdr@sbmu.ac.ir رزومه

- دکتر سلیم، محمد؛ گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی دی جی خان، دیره غازی خان، پنجاب، پاکستان. ایمیل:msaleema1@yahoo.com  رزومه

- دکتر شمسی گوشکی، احسان؛ استادیار، گروه اخلاق پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران، ایران. ایمیل:shamsi@sina.tums.ac.ir  رزومه

- دکتر عباس‌زاده، عباس؛ استاد، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: aabaszadeh@sbmu.ac.ir رزومه

- دکتر علیانسب، سید ضیاءالدین؛ دانشیار، گروه قرآن و حدیث، دانشکده‌ی الهیات و علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران. ایمیل: olyanasabz@mail.tbzmed.ac.ir  رزومه

- دکتر فانی، مهدی؛ استادیار، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: fanimahdi@sbmu.ac.ir رزومه 

- آقای فرهادزاده، علی محمد؛ مربی، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: afarhadzade@sbmu.ac.ir  رزومه

- دکتر قدیانی، محمدحسن؛ استاد، گروه نفرولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: mhghadiani1346@gmail.com رزومه

- دکتر ماستری فراهانی، رضا؛ دانشیار، گروه آناتومی و علوم تشریح، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: Dr.farahani@sbmu.ac.ir رزومه

- دکتر مرتضویان، امیرمحمد؛ داستاد، گروه صنایع غذایی، دانشکده‌ی تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: mortazvn@sbmu.ac.ir رزومه

- دکتر موفق، ابوالفضل؛ استاد، گروه ژنتیک، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: movafagh.a@sbmu.ac.ir رزومه

- دکتر وطن‌پرست، حسن؛ دانشیار، دانشکده‌ی داروسازی و تغذیه، دانشکده‌ی سلامت عمومی، دانشگاه ساسکاچوان، ساسکاتون، کانادا. ایمیل: vatan.h@usask.ca رزومه

- دکتر هدایتی فیروزآبادی، روزبه؛ استاد، دانشگاه دارالحکمه کانادا، مونترآل، کانادا. ایمیل: roozbehhedayatif@gmail.com  رزومه

 عوامل اجرایی

- مدیر سامانه: خانم شکری خوبستانی، معصومه؛ کارشناس، بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: ma.shokri65@gmail.com

- ویراستار فارسی: خانم شکری، ساحله؛ کارشناس ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. ایمیل: saheleshokri@ymail.com

همکاران

- ویراستار انگلیسی: دکتر سلطانی‌مقدم، مجید؛ دانشکده‌‌ی زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ایمیل: msmoghaddam@ut.ac.ir 

- مترجم عربی: آقای کلامی، محمد؛ کارشناس ارشد، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: mymercifullord2012@gmail.com

- صفحه­ آرا: خانم دولتشاهی، فاطمه، کارشناس، بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: f.dolatshahi9@yahoo.com

دوره 6, شماره 1 (1399): بهار

محمدعلی امام هادی
(صفحات: 1-4) PDF
فاطمه نصرتی , علیرضا باتوانی , باقر غباری ‌‌بناب , محمدرضا مسجدسرایی
(صفحات: 5-18) PDF
شهرام رنج‌دوست
(صفحات: 19-35) PDF
وحیده نصر , نفیسه نصر , زینب ملک‌زاده , فاطمه ملک‌زاده مبارکی , مرضیه کرمخانی
(صفحات: 36-46) PDF
محمدرضا بابایی , معصومه السادات سجادی , قاسم عسکری زاده
(صفحات: 47-59) PDF
محمد فرهوش , رضا ماستری فراهانی , محمد علی جمشیدی , معصومه شکری خوبستانی , سکینه قربانی
(صفحات: 60-73) PDF
مریم باقری‌پناه , متین گل‌افروز , هنگامه بلورساز مشهدی , مریم مؤیدی‌مهر , مریم خروشی
(صفحات: 74-86) PDF
معصومه نعمتی , فریده دوکانه‌ای فرد , معصومه بهبودی
(صفحات: 87-99) PDF
عطا شاکریان , یحیی معروفی , فائزه ناطقی
(صفحات: 100-115) PDF
رضا نوروزی کوهدشت , محمدجعفر مهدیان , علی بابایی , کبری رئوفی , زینب رجب‌زاده , مرضیه کرمخانی
(صفحات: 116-130) PDF
حامد بیگلری , عبداله درگاهی , یاسر وزیری , ریحانه ایوان‌بقا , مهسا حامی , محسن پورصادقیان
(صفحات: 131-143) PDF
عباس بخشنده‌بالی
(صفحات: 144-152) PDF

بیشترین بازدید

بیشترین استناد