مجلۀ پژوهش در دین و سلامت به شمارۀ 5170/93 در تاریخ 5/3/1393 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز نشر؛ و همچنین از صد و پانزدهمین جلسۀ کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور در تاریخ 25/11/1394 رتبۀ علمی-پژوهشی دریافت کرده