برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

  • فایل جداگانۀ نام نویسنده/ نویسندگان و مشخصات محل کار- (Affiliation) فارسی/ انگلیسی

  • فایل اصلی مقاله شامل: چکیده (فارسی 300 کلمه - انگلیسی 300 کلمه)، مقدمه، روش کار، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، محدودیت‌ها و پیشنهادهای پژوهش، قدردانی، ملاحظات اخلاقی، حامی مالی، تضاد منافع، مشارکت مؤلفان و فهرست منابع

  • فایل بدون نام مشخصات نویسندگان و قدردانی

  • فایل فهرست منابع (انگلیسی) که در EndNote و با روش Vancouver نوشته شده باشد.

  • فایل جداگانۀ منبع اصلی جداول (Excel)، نمودارها، اشکال و عکس‌­ها 300 dpi

  • - حداقل از سه مقالۀ مرتبط منتشرشده در شماره‌های قبلی این نشریه و سه مقالۀ نمایه‌شده در سایت اسکوپوس با درج لینک مقاله از سایت مذکور در فهرست منابع مقالۀ ارسالی استفاده شده است.

    - مقاله‌های مروری باید حداقل سه منبع از نویسندگان مقاله (سه منبع از یک نویسنده یا یک منبع از هر نویسنده) باشد.

  • - تمامی نویسندگان مقاله باید کد ارکید خود را به همراه مقاله در سایت مجله سابمیت کنند.

چک‌لیست آماده‌سازی برای ارسال مقاله


به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.


    فایل جداگانۀ نام نویسنده/ نویسندگان و مشخصات محل کار- (Affiliation) فارسی/ انگلیسی


    فایل اصلی مقاله شامل: چکیده (فارسی 300 کلمه - انگلیسی 300 کلمه)، مقدمه، روش کار، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، محدودیت‌ها و پیشنهادهای پژوهش، قدردانی، ملاحظات اخلاقی، حامی مالی، تضاد منافع، مشارکت مؤلفان و فهرست منابع


    فایل بدون نام مشخصات نویسندگان و قدردانی


    فایل فهرست منابع (انگلیسی) که در EndNote و با روش Vancouver نوشته شده باشد.


    فایل جداگانۀ منبع اصلی جداول (Excel)، نمودارها، اشکال و عکس‌­ها 300 dpi


    - حداقل از سه مقالۀ مرتبط منتشرشده در شماره‌های قبلی این نشریه و سه مقالۀ نمایه‌شده در سایت اسکوپوس با درج لینک مقاله از سایت مذکور در فهرست منابع مقالۀ ارسالی استفاده شده است.


    - مقاله‌های مروری باید حداقل سه منبع از نویسندگان مقاله (سه منبع از یک نویسنده یا یک منبع از هر نویسنده) باشد.


    - تمامی نویسندگان مقاله باید کد ارکید خود را به همراه مقاله در سایت مجله سابمیت کنند.


راهنمای نویسندگان


فصلنامۀ پژوهش در دین و سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، به‌منظور گسترش و نشر مقالات در حوزه‌­های علوم دینی و سلامت محققان و صاحب‌‌نظران داخل و خارج از کشور، به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی فعالیت می­‌کند. انتشار این مقالات موجب ارتقای دانش و مهارت‌های علوم مرتبط در محققان و مخاطبان می‌شود. با توجه به اندک‌بودن نشریاتی که به دو موضوع علوم دینی و سلامت به‌صورت تخصصی و متمرکز می‌پردازد، لزوم انتشار مجله‌ای که به پژوهش در این دو زمینه و آشکارکردن ارتباط این دو موضوع بپردازد، ضروری به نظر می‌­­رسد.


زبان مقالات


اين فصلنامه، مقالات را با متن كامل فارسی به همراه چكيده‌های فارسی، انگليسی و عربی به چاپ می‌رساند.


مقالات شایستۀ پذيرش


انواع مقالات مورد پذيرش اين مجله، عبارت است از:


1- سرمقاله يا سخن ويژه (Editorial): اين نوع مقاله دربارۀ مقالات تحقيقاتی اصيل چاپ‌شده در مجله، يا مطلب يا موضوعی ویژه، معمولاً به وسیلۀ سردبير يا هيئت تحريريه يا افراد مجرب و دست‌اندركار يك رشتۀ خاص تهيه می‌شود.


2- مقالۀ پژوهشی (Research Article): چنین مقالاتی، بيشترين تعداد مقالات اين مجله را تشكيل می‌دهد. نحوۀ نوشتن آنها در ادامۀ اين متن ذكر شده است.


3- مقالۀ مروری نظام‌مند (سيستماتيك) و تحلیل داده (متاآناليز) (Systematic Review and Meta Analysis): انتشار اين مقالات صرفاً با سفارش هیئت تحريريۀ مجله به افراد صاحب‌نظر امكان‌پذير است. مرور و تحليل داده‌ها، حداكثر در پنج صفحه و شامل چكيده، مقدمه، اصل مقاله؛ و تشكر و قدردانی است.


4- موردنگاری (Case Report): در چنين مقالاتی، نيازی به مدون‌بودن (Structured) چكيدۀ مقاله نيست. تعداد كلمات تشكيل‌دهندۀ چكيدۀ مقاله، حداكثر 75 كلمه و شامل اطلاعاتی دربارۀ معرفی بيمار (يا روش جديد)، يافته‌ها و نتيجه‌گيری است. تعداد كلمات تشكيل‌دهندۀ متن، حداكثر 800 كلمه است. مقاله بايد دارای سه تا پنج واژۀ كليدی و حداكثر 10 منبع باشد. متن مقاله حاوی مقدمه، معرفی بيمار و بحث است.


5- نامه به سردبير (Letter to Editor): اين نوع مقاله اظهارنظر و نقد علمی دربارۀ يكی از مقالات آخرين شمارۀ مجله است كه حداكثر در 500 كلمه تهيه می‌شود و سه تا پنج منبع دارد. در صورتی كه نويسندۀ اول، تمايل به دادن پاسخ به نقد علمی داشته باشد، پاسخ ايشان، هم‌زمان با چاپ نقد مقاله، به چاپ خواهد رسيد.


6- گزارش كوتاه (Brief Communication): مشابه نامه به سردبير است كه دربارۀ گزارش مقدماتی يك پروژه، روش يا وسيلۀ جديد، معرفی يك مطالعۀ بهداشتی يا طبی به اختصار و يا مروری كوتاه نوشته می‌شود. این نوع حداكثر در سه صفحۀ A4 تهيه می‌شود و سه منبع دارد. تعداد نويسندگان نیز حداكثر سه نفر است.


7- نكتۀ بالينی (Clinical Note): در دو صفحه به معرفی نكاتی می‌پردازد كه به‌صورت معمول اتفاق نمی‌افتند و در آن عقيده و نظر، تجربه يا مشاهدات فرد ذكر می‌شود.


مقررات مربوط به منع انتشار دوبارۀ يك مطلب


مقالۀ ارسالی به دفتر نشريه نبايد از پیش در نشريۀ فارسی زبان ديگری چاپ شده باشد. همچنين به‌طور هم‌زمان، نبايد تحت بررسی مجلۀ ديگری باشد و پس از ارائۀ مقاله به دفتر مجلۀ «پژوهش در دین و سلامت»، مقاله برای بررسی و چاپ، به نشريۀ ديگری ارسال نشود؛ مگر آنكه از سوی دفتر نشريه جوابی مبنی بر رد مقاله دريافت شود يا طی سه ماه، هيچ پاسخی از سوی دفتر مجله دريافت نگردد.


چنانچه مقاله قبلاً در مجلۀ علمی غير فارسی زبان ديگری در داخل يا خارج از كشور به چاپ رسيده است (جز به‌صورت چكيده يا بخشی از سخنرانی منتشرشده يا ارائه شده در همايش‌ها و سمينارهای علمی، مقالۀ مروری و يا پايان‌نامه)، لازم است نويسندۀ مسئول مكاتبات، موضوع را كتباً به سردبير اطلاع دهد و نسخه‌ای از مقالۀ چاپ‌شده را به همراه موافقت‌نامۀ چاپ مجدد مقاله كه از ناشر اول اخذ کرده؛ ضميمه نمايد.


در صورتی كه خلاصۀ مقاله، در مجموعه مقالات يك همايش يا سمينار به چاپ رسيده باشد، مقالۀ كاملی كه برای چاپ مجدد ارسال می‌شود، لازم است حداقل دو برابر خلاصۀ مقاله و با تعداد بيشتری از خلاصۀ مقاله، دارای جدول و نمودار باشد.


اعلام اوليۀ اطلاعات علمی در رسانه‌های عمومی مقاله‌ای كه پذيرفته شده، ولی هنوز به چاپ نرسيده است، مخالف سياست‌های اين نشريه است. در موارد محدود و تنها با هماهنگی سردبير ممكن است آشكارسازی اوليۀ اطلاعات، قابل قبول باشد؛ مثلاً اگر فوريت در بهداشت عمومی مطرح باشد و مسئولان مربوط، اين كار را تأييد كرده باشند.


شرايط مؤلفان (نويسندگان) مقاله


تمام افرادی كه مؤلف (نويسنده) ناميده می‌شوند، بايد صلاحيت آن را داشته باشند و هر كس كه معيارهای لازم را داشته باشد، بايد از او به عنوان مؤلف مقاله نام برده شود. هر مؤلف بايد به اندازۀ كافی در انجام پژوهش و توليد مقاله كار كرده باشد و مسئوليت بخشی ازمقاله را كه نوشته است، بر عهده بگيرد. اعتبار مؤلف بودن بايد بر اساس مسئوليت‌های ذیل باشد:


1) فكر اوليه و طراحی، يا اجرای كامل يا تحليل و تفسير داده‌ها؛


2) تهيۀ پيشنويس مقاله يا مرور محتوای آن از نظر ايده‌های ارائه‌شده؛


3) تأييد نسخۀ نهايی برای انتشار؛


برای هر مؤلف، بايد هر سه شرط فوق برقرار باشد. تنها شركت فرد در كسب بودجه، يا جمع‌آوری داده‌ها، مؤلف بودن وی را توجيه نمی‌كند. نظارت عمومی بر گروه تحقيق نيز كافي نيست.


رعايت اصول اخلاقی پژوهش


رعایت اصول اخلاق در پژوهش در نوشته‌های پزشکی و اسلامی ضرورت دارد.


محافظت از حق بيماران


- بيماران، حق محرميت اسرار را دارند و اين حق نبايد بدون رضايت‌نامۀ آگاهانۀ آنان مخدوش شود. اطلاعات هويتی نبايد در نوشته‌ها، عكس‌ها و شجره‌نامه‌ها منعكس شود؛ مگر آنكه اين اطلاعات برای مقاصد علمی ضروری باشد و بيمار (يا والدين يا قيّم او)، رضایت‌نامه‌ای برای انتشار به‌صورت كتبی بدهد. رضايت‌نامه برای اين منظور، مستلزم آن است كه بيمار، مقالۀ مورد انتشار را ببيند. جزئيات هويتی اگر ضروری نباشد بايد حذف شود؛ اما نبايد اطلاعات مربوط به بيمار را تغيير داد يا به شكل كاذب نمايش داد تا شناسايی نشود. بی‌نامی مطلق، به سختی قابل ايجاد است و اگر در اين باره، شكی وجود داشت، بايد رضایت‌نامه گرفته شود.


- در مقالاتی كه حاصل مطالعات از نوع كارآزمايی بالينی است، مشخصات بيماران (ازجمله اسامی بيماران، شمارۀ تخت بيمارستان وغيره) در متن مقاله و همچنين در عكس‌های ارسالی ذكر نشود.


- در صورتی كه مطالعه دربارۀ انسان انجام شده است، در بخش «روش‌ کار»، موضوع گرفتن رضايت آگاهانه از آزمودنی‌ها باید ذكرشود.


- دربارۀ مقالاتی كه حاصل مطالعۀ اپيدميولوژيك يا كارآزمايی بالينی است، كپی يا فايل اسکن شدۀ موافقت‌نامۀ كميتۀ اخلاق در پژوهش مؤسسۀ مربوط نيز به همراه مقاله ارسال شود.


تعارض در منافع


برای جلوگيری از تعارض در منافع (Conflict of Interest)، در مطالعات چندمركزی، باید توافق‌نامۀ محققان مراكز، همراه مقاله ارسال شود. در مطالعاتی كه از طرف شركت‌های خصوصی حمايت می‌شود، مفاد توافق‌نامه اعلام شود.


بخش‌های تشكيل‌دهندۀ مقالات پژوهشی


هر مقاله بايد دارای بخش‌های ذیل باشد:


1) شمارۀ صفحه: 


كليۀ صفحات مقاله بايد دارای شمارۀ صفحه باشد.


2) صفحۀ عنوان:


در صفحۀ اول مقاله (صفحۀ عنوان) موارد ذیل به‌طور كامل و دقيق درج شود:


عنوان كامل مقاله، نام نويسنده يا نويسندگان، شامل نام و نام خانوادگی، محل كار نويسندگان برای مثال: گروه، دانشكده، دانشگاه. لازم است نويسندۀ مسئول مكاتبات، مشخص شود و آدرس وی به شرح ذیل اعلام گردد: آدرس كامل پستی، تلفن تماس (با ذكر كد كشور و شهر) و يا تلفن همراه، آدرس رایانامه (email) و در صورت امكان، نمابر (با ذكر كد كشور و شهر).


* لازم است نام نويسنده يا نويسندگان مقاله و ترتيب آنها در هنگام تحويل مقاله به دفتر نشريه بادقت درج شود.


3) چكيدۀ مقاله


چكيدۀ فارسی مقاله باید حداكثر از 300 كلمه تشكيل شود و دارای عنوان و بخش‌های «سابقه و هدف»، «روش کار»، «يافته‌ها» و «نتيجه‌گيري» باشد.


چكيدۀ انگليسی مقاله باید حداكثر از 300 كلمه تشكيل شود و دارای عنوان و بخش‌های Conclusion, Results, Methods ,Background and Objective باشد.


باید چكيده‌های فارسی و انگليسی مقاله به همراه متن كامل مقالۀ فارسی، به‌طور هم‌زمان به دفتر مجله ارائه شود. متن چكيده‌های فارسی و انگليسی بايد با هم تطابق كامل داشته باشند.


 


لازم است در بخش «سابقه و هدف»، علاوه بر ذكر مختصری از سابقۀ موضوع، هدف يا اهداف مطالعه ذكر شود و بخش «روش کار»، حاوی روش‌های اصلی مطالعه (انتخاب افراد گروه مورد بررسی يا حيوانات آزمايشگاهی، روش مشاهده و تحليل) باشد.


بخش «يافته‌ها» حاوی يافته‌های اصلی مطالعه (داده‌های خاص و اهميت آماری آنها) است. در بخش «نتيجه‌گيری»، نتيجه‌گيری‌های اصلی مطالعه قيد شود. همچنين بر جنبه‌های جديد و مهم تحقيق يا مشاهدات تأكيد شود.


4) واژگان كليدی


شایسته است متناسب با محتوای متن، بين 3 تا 10 واژۀ كليدی انتخاب؛ و در انتهای چكيده‌های فارسی و انگليسي اعلام گردد تا به تهيه‌كنندگان نمایه‌نامه‌ها در نمایه‌کردن مجله كمك شود. همچنين معرفی كليدواژه‌های مناسب موجب می‌شود موتورهای جست‌وجوی اينترنتی و بانك‌های اطلاعاتی مقالات به سهولت مقاله را بازيابی کنند. بدين منظور، واژگان كليدی بايد از فهرست  (MeSH) Medical Subject Headings انتخاب شده باشد. در صورتی كه برای واژۀ خاصی، واژۀ كليدی مناسبی وجود ندارد، می‌توان از واژه‌های جديد استفاده نمود. برای دسترسی به لغات MeSH، به آدرس اينترنتی ذیل مراجعه نمایید:


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=mesh


5) متن مقاله


متن مقاله، از بخش‌های ذیل تشكيل می‌شود:


«مقدمه»، «روش کار»، «يافته‌ها»، «بحث و نتیجه‌گیری»، «محدودیت‌های پژوهش»، «پیشنهادهای پژوهش»، «قدردانی»، «ملاحظات اخلاقی»، «حامی مالی»، «تضاد منافع»، «مشارکت مؤلفان» و«فهرست منابع».


الف) مقدمه


در بخش مقدمه باید پس از ذكر مختصر سابقۀ علمی، هدف مقاله بیان شود و منطق تحقيق يا مشاهده به‌طور خلاصه اعلام گردد. در اين قسمت، تنها مراجع كاملاً مرتبط با مطالعه ذكر گردد و داده‌ها يا نتيجه‌گيری‌های كار گزارش نشود.


ب) روش کار


باید جامعۀ مورد بررسی و نحوۀ نمونه‌گيری (بيماران يا حيوانات آزمايشگاهی ازجمله گروه شاهد) به وضوح بيان گردد. سن، جنس و دیگر مشخصات مهم نیز اعلام شود.


روش‌های به كار گرفته شده و وسايل استفاده‌شده اعلام شود. نام سازندۀ تجهيزات، شركت سازندۀ مواد مصرفی و نام كشور محل توليد در پرانتز قيد شود.


اقدامات انجام‌شده با توضيحات كافی بيان شود؛ در حدی كه پژوهشگران دیگر بتوانند نتايج را بررسی؛ و بازيابی كنند و یا در صورت تمايل، پژوهش را به‌طور كامل تكرار نمايند. در صورت لزوم، به روش‌های مشخص و تعريف‌شده ارجاع داده شود (ازجمله روش‌های آماري). روش‌های جديد يا تعديل‌يافته، توضيح داده شود؛ دلايل استفاده از آنها بيان گردد و محدوديت‌های آنها ارزيابی گردد.


كليۀ داروها و مواد شیمیايی استفاده‌شده مشخص؛ و مواردی همچون نام ژنريك، دوز و طريقۀ مصرف بيان گردد. شواهدی ارائه شود كه حساسيت و اختصاصی‌بودن روش‌های آزمايشگاهی را تأييد نمايد.


گزارش كارآزمايی‌های بالينی تصادفی‌شده، بايد اطلاعاتی راجع به همۀ عناصر مهم تحقيق ارائه كند؛ ازجمله شیوه‌نامۀ تحقيق (جمعيت تحقيق، اقدامات، نتايج، منطق آماری (تعيين نوع مداخلات) روش‌های تصادفی‌سازی، مخفی‌كردن گروه‌های درمانی مختلف) و روش كوركردن (blind) تحقيق. مؤلفانی كه مقالات مروری ارائه می‌نمايند، بايد در بخشی از مقاله، روش‌های یافتن، انتخاب، استخراج و ساخت داده‌ها را توضيح دهند. اين موارد بايد در خلاصۀ مقاله نيز به اختصار بيان شود.


واحدهای اندازه‌گيری: باید تمام اندازه‌گيری‌ها در سيستم متريك (سيستم بين‌المللي واحدها) SI گزارش شود.


روش‌های آماری: اين روش‌ها با جزئیات كافی بيان شود تا خواننده بتواند نتايج مقاله را بیازماید. اشاره به نرم‌افزار استفاده‌شده برای تحليل آماری ضروری است؛ ولی كافی نيست. برای هر يك از متغیّرهای تحقيق، آزمون آماری به كار گرفته شده قيد شود. سعی شود از ميانگين، ميانه، انحراف معيار و فواصل اطمينان برای نشان‌دادن نتايج پژوهش استفاده شود.


پ) يافته‌ها


باید نتايج مطالعه با ترتيب منطقی در متن، جداول و نمودارها، تصاوير و اشكال ارائه گردند. در مطالعات تحلیلی و كارآزمايی بالينی، ابتدا به مقايسۀ خصوصيات دو گروه شاهد و مورد (تجربي) پرداخته شود و سپس، داده‌های پژوهش بیان شود. داده‌های جدول و نمودارها و تصاوير در متن تكرار نشود. شایسته است از لغات مبهم وغيرقابل اندازه‌گيری مانند طبيعی، قابل ملاحظه، چشمگير و ... پرهیز شود. همچنين لغات دارای مفاهيم ويژۀ آماری از قبیل «تصادفی»، «معنی‌دار»، «نمونه»، «همبستگی» و غيره در غير از معنای تكنيكی و به‌صورتی‌كه در محاوره معمول است، بیان نشود. روش‌های بررسی، بحث و نتيجه‌گيری، در اين بخش ذکر نشود.


ت) جدول و نمودار


تعداد جداول و نمودارها بايد متناسب با حجم مقاله باشد؛ به ازای هر 1000 کلمه، نویسنده فقط مجاز به استفاده از یک جدول است. از ارائۀ جداول و نمودارهايی كه به اطلاعات و داده‌های آنها در متن مقاله به‌طور كامل اشاره شده است، اجتناب گردد. هر نمودار بايد به‌تنهايي گويا باشد و برای درك مقصود، نياز به مطالعۀ متن نداشته باشد. جداول و نمودارها بايد دارای عنوان كامل باشد. جداول با نرم‌افزار Word، با اعداد فارسی و به‌صورت راست‌چین تايپ شود. برای رسم نمودارها از نرم‌افزارهايی چون Excel استفاده گردد. در نمودارها عنوان محورهای افقی و عمودی و همچنين مقياس آنها درج شود.


ث) عكس


فايل عكس‌های مقاله بايد با كيفيت تصوير (resolution) حداقل dpi 300 تهيه شود. فايل عكس بايد دارای مشخصات عنوان مقاله، نام نويسندۀ اول مقاله و شمارۀ عكس باشد. در صورت لزوم، با استفاده از علامت فلش، جهت قرارگيری صحيح عكس مشخص گردد. دربارۀ عکس‌هايی كه از بيماران تهيه شده، پوشاندن بخش‌هايی از عكس كه مشخص‌كنندۀ هويت بيمار است، الزامی است.


* در صورتی كه جدول، نمودار يا عكس از قبل منتشر شده است، به جز در مورد اسناد عمومی، لازم است اجازۀ كتبی مؤلف يا ناشر مربوط نيز ارائه شود.


ج) بحث و نتیجه‌گیری


در نخستین پاراگراف اين بخش باید يافته‌های مهمی كه به سؤالات تحقيق پاسخ داده است، آورده شود. بر جنبه‌های مهم و تازۀ تحقيق و نتيجه‌گيری حاصل از آن تأكيد گردد. داده‌ها يا مطالب ديگر متعلق به بخش مقدمه يا نتايج در این بخش تكرار نشود. در قسمت بحث، تعابير يافته‌ها و محدوديت آنها بيان شود. مشاهدات، به تحقيق‌های مرتبط ديگر ارتباط داده شود و علل تفاوت با يافته‌های ديگران نیز تحليل شود. همچنین نتيجه‌گيری با اهداف تحقيق مرتبط شود؛ اما از اظهارات نامشخص و نتيجه‌گيری‌هايی كه داده‌ها كاملاً آنها را پشتيباني نمی‌كنند، اجتناب شود. فرضيه‌های جديد در صورت لزوم و نیز توصيه‌ها در انتهای بحث بیان شود.


 چ) قدردانی


در اين بخش از موارد ذیل قدردانی می‌شود:


- كمك‌هايی كه شايستۀ ذكر است ولی در حد تأليف نيست؛ مثلاً حمايت كلی رئيس بخش، دانشكده، دانشگاه يا مؤسسۀ مربوط.


- كمك‌های فنی


- كمك مالی، مواد و ابزار با ذكر ماهيت كمك


- لازم است از افرادی كه در تهيۀ مقاله كمك ذهنی كرده‌اند ولی كمك آنها در حد تأليف نيست، نام برده؛ و فعاليت و كمك آنان توضيح داده شود؛ برای مثال: «مشاور علمی»، «ويراستار»، «نقدكنندۀ پيش‌نويس تحقيق»، «گردآورندۀ داده‌ها» و «شركت‌كنندگان در آزمون باليني».


* روابط بين مؤلفان، شركت‌ها و مؤسسات ذكر شود؛ زيرا ذكر نکردن آنها ممكن است موجب ايجاد تعارض در منافع شود.


ح) ملاحظات اخلاقی


در صورتی كه مقاله حاصل اجرای طرح تحقيقاتی مصوب باشد ضروری است شمارۀ طرح تحقيقاتی و همچنین کد اخلاق مقالات در این بخش ذکر شود. در مقالات مروری، نامه به سردبیر و تحلیل داده نیازی به ذکر کد اخلاق نیست.


خ) حامی مالی


در صورتی كه سازمان يا مركز خاصی بودجۀ طرح یا مقاله را تأمين کرده باشد، لازم است نام مركز تأمين كنندۀ بودجه قيد گردد.


د) تضاد منافع


ضروری است در این بخش ذکر شود که مؤلفان مقاله در مراحل مختلف تهیۀ مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی نداشته‌اند.


ذ) مشارکت مؤلفان


لازم است ذکر شود هر یک از مؤلفان مقاله در نگارش چه بخش‌هایی از مقاله شرکت داشته‌اند.


ر) فهرست منابع


منابع باید با نظم و ترتيب متوالی به ترتيب اشاره در متن شماره‌گذاری شود (شيوۀ ونكوور). توجه خاص به نقطه‌گذاری و فاصله‌گذاری بين كلمات و حروف در هنگام تهيۀ فهرست منابع ضروری است. در صورتی كه تنها از خلاصۀ مقاله استفاده شود، كلمۀ [abstract] در انتهای منبع درج شود. لازم است فهرست منابع با دقت و مطابق با الگوی ذیل تهيه شود:


مقاله


مقالۀ انگليسی:


Johnson KS, Tulsky JA, Hays JC, Arnold RM, Olsen MK, Lindquist JH, et al. Which domains of spirituality are associated with anxiety and depression in patients with advanced illness? Journal of general internal medicine. 2011;26(7):751-8.


توضيح: اگر تعداد نويسندگان مقاله كمتر از شش نفر باشد، نام كليۀ نويسندگان اعلام گردد. اگر تعداد آنها بيش از شش نفر باشد، پس از درج نام نويسندۀ ششم، از عبارت et al (به معنی «و دیگران») استفاده شود.


مقالۀ فارسی:


لازم است با مراجعه به چكيدۀ انگليسی مقالۀ فارسی، مشخصات مقاله مشابه مثال زیر، به انگليسی درج شود.


Boroumand A. Chronic pain, pain self-efficacy and suicidal ideation: The moderating role of pain self-efficacy on relation between depression and suicidal ideation in chronic pain patients. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2012;14(54):63-152. (Full Text in Persian)


مقالۀ غير انگليسی و غير فارسی:


Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. Bilateral Infrapatellar Seneruptur Hostidligere Frisk Kvinne. Tidsskr nor Laegeforen 1996; 116:41-2.


سازمان به‌عنوان مؤلف:


The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical Exercise Stress Testing. Safety and Performance Guidelines. Med J Aust 1996; 164(5):282-4.


در صورتی كه هيچ مؤلفی ذكر نشده باشد:


Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994; 84:15.


ضميمۀ مجله:


Shen HM, Zhang QF. Risk Assessment of Nickel Carcinogenicity and Occupational Lung Cancer. Environ Health Perspect 1994; 102 Suppl 1:275-82.


مقالۀ چاپ‌شده در كتابچۀ خلاصۀ مقالات كنفرانس:


Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent Advances in Clinical Neurophysiology. proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.


كتاب


كتاب انگليسی:


Kunst A, Mackenbach J. Measuring socioeconomic inequalities in health, Copenhagen: WHO Regional office for Europe, (1995); IQsh-59.


توضيح: اگر تعداد نويسندگان كتاب كمتر از شش نفر باشد، نام كليۀ نويسندگان اعلام گردد. اگر تعداد آنان بيش از شش نفر باشد، پس از درج نام نويسندۀ ششم، از عبارت et al (به معنی «و دیگران») استفاده شود.


يك فصل از كتاب انگليسی:


Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and Stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: Pathophysiology, Ddiagnosis, and Mmanagement. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. P.465-78.


كتاب فارسی:


مشخصات كتب فارسی نيز مشابه مثال فوق، به انگليسی درج گردد (به‌طور معمول، مشخصات انگليسی كتب فارسی در پشت جلد كتاب درج می‌شود). 


پايان‌نامه


پايان‌نامۀ انگليسی:


Kaplan Sj. Post-hospital Home Health Care: the Elderly Access and Utilization (Dissertation). St Louis (MO): Washington University; 1995.


پايان‌نامۀ فارسی:


لازم است مشخصات پايان‌نامۀ فارسی مشابه مثال زیر، به انگليسی درج گردد. 


Sabri S, Pour Tahmasebi S, Tajvar A. Barresi-ye Rabeteh-ye bein Eltezam-e Amali be Namaz ba Salamat-e Ravini va Hoviat-Yabi-ye Daneshjooyan-e Daneshgah-e Azad-e Ardebil. Khorasgan: Daneshgah Azad Eslami , Vahed Khorasgan; 2011.


منابع الكترونيك


Morse SS. Factors in the Emergence of Infectious Diseases. Emerg Infec Dis [Internet]. 1995 Jan-Mar [cited 2007Jun 5]; 1(1): [24 screens]. Available from: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm


برنامه يا نرم‌افزار كامپيوتری


Hemodynamics III: the Ups and Downs of Hemodynamics [computer program]. Version 2.2. Orlando (FL): Computerized Educational Systems; 1993.


برای كسب اطلاعات بيشتر دربارۀ نحوۀ استناد به دیگر انواع منابع، به آدرس اينترنتی ذیل مراجعه نماييد:http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html


نکات مهم:


- چنانچه مقالۀ ارسالی از ساختار مندرج در اين دستورالعمل به‌طور كامل تبعيت نکند، قبل از داوری، به نويسنده عودت داده خواهد شد تا پس از مطابقت متن مقاله با اين ساختار، دوباره ارسال شود.


- هيئت تحريريه در پذيرش، رد، ويرايش و خلاصه‌كردن مقالات آزاد است.


- مقاله با استفاده از نرم‌افزار Microsoft Word و با قلم B Nazanin 12 تايپ شود و فايل آن به همراه فرم تكميل شدۀ «موافقت‌نامۀ واگذاری حق چاپ و نشر مقاله» به دفتر نشريه ارسال شود. اين فرم از وب‌سايت نشريه يا از فرم مندرج در شماره‌های منتشرشدۀ مجله قابل دريافت است. در غير اين صورت، از طريق تلفن و رایانامه با دفتر مجله تماس گرفته شود تا فرم برای نویسندۀ مسئول ارسال شود. ضمناً یک فایل بدون نام و نشانی نویسندگان و متن تشکر و قدردانی به همراه فایل اصلی ارسال شود.همچنین ارسال منبع جداول و نمودارها در برنامه‌های spss و Excel نیز الزامی است.


- دفتر مجله پس از دريافت مقاله، اعلام وصول مقاله را به همراه شمارۀ ثبت آن اعلام خواهد نمود. پس از ارزيابی‌های اوليه، مقاله برای داوران مجله ارسال خواهد شد. پس از اتخاذ رأی نهايی و تأييد، مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت و موضوع، كتباً به اطلاع نويسندۀ مسئول مكاتبات خواهد رسيد.


- لازم است به همراه اصل مقاله، خلاصه‌ای از مقاله حداکثر در 1000 و حداقل در 700 کلمه ارسال شود. خلاصه شامل تمامی بخش‌های تشکیل‌دهندۀ مقاله است اعم از: سابقه و هدف، روش کار، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، قدردانی، ملاحظات اخلاقی، حامی مالی، تضاد منافع، مشارکت نویسندگان و منبع.


- پس از ويرايش نهايی مقاله، نسخۀ آماده شده برای چاپ، به نويسندۀ مسئول مكاتبات مقاله ارائه خواهد شد تا پس از مطالعه و تأييد ایشان، مراحل چاپ مقاله طی شود. نويسندۀ مسئول مكاتبات موظف است هرگونه اشتباه موجود در نسخۀ نهايی مقاله را به‌سرعت به دفتر مجله اعلام نمايد تا نسبت به رفع اشكال در نسخۀ نهايی مقاله اقدام گردد.


- پس از چاپ مقاله، كليۀ مستندات مربوط به مقاله، قبل از امحا، به‌مدت شش ماه در دفتر مجله نگهداری خواهد شد.


روش ارسال مقاله به دفتر نشريه


- ارسال مقاله از طريق بخش Online Submission وب سايت مجله: http://journals.sbmu.ac.ir/jrrh


- ارسال مقاله از طريق رایانامۀ مجله: jrrh@sbmu.ac.ir


یادآوری:


- لطفاً با مراجعه به تارنمای مجله، نحوۀ نگارش و چیدمان حروف را در مقاله بازبینی فرمایید.


- دفتر مجله پس از دريافت مقاله، به نويسندۀ مسئول گواهی اعلام وصول ارسال خواهد کرد.


- مجلۀ پژوهش در دین و سلامت سعی می‌کند به‌طور متوسط طی 12 هفته از تاريخ دريافت مقاله، نظر خود را دربارۀ چاپ، اصلاح، تجديد نظر يا نپذیرفتن مقاله به نويسندۀ مسئول اعلام ‌کند.