نشریۀ «پژوهش در دین و سلامت»  مبلغ 10,000,000 ریال (5,000,000 ریال بعد از تأیید اولیه و برای ارسال به داوری و 5,000,000 ریال بعد از تأیید نهایی مقاله و برای چاپ) بابت هر مقاله دریافت می‌کند.

یادآوری این نکته لازم است که دفتر مجله برای سابمیت مقاله، هزینه‌ای دریافت نمی‌کند.

شمارۀ حساب جهت واریز وجه2177878077001 -بانک ملی- به نام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شمارۀ کارت جهت واریز وجه: 6037997599780203  -بانک ملی- به نام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شمارۀ شبا جهت واریز وجه:  IR260170000002177878077001 -بانک ملی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

لطفاً در فیش واریزی عنوان مقاله و نام نویسندۀ مسئول را قید بفرمایید و فیش یا رسید را به ایمیل مجله ارسال نمایید.

آدرس ایمیل: jrrh@sbmu.ac.ir