نشریۀ «پژوهش در دین و سلامت»  مبلغ 4,500,000 ریال (1,000,000 ریال بعد از تأیید اولیه و برای ارسال به داوری و 3,500,000 ریال بعد از تأیید نهایی مقاله و برای چاپ) بابت هر مقاله دریافت می‌کند.

یادآوری این نکته لازم است که دفتر مجله برای سابمیت مقاله، هزینه‌ای دریافت نمی‌کند.

شمارۀ حساب جهت واریز وجه:  35245256 -بانک رفاه- به نام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شمارۀ کارت جهت واریز وجه:  5894637000103603 -بانک رفاه- به نام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شمارۀ شبا جهت واریز وجه:  IR230130100000000035245256 -بانک رفاه- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

لطفاً در فیش واریزی عنوان مقاله و نام نویسندۀ مسئول را قید بفرمایید و فیش یا رسید را به ایمیل مجله ارسال نمایید.شمار

آدرس ایمیل: jrrh@sbmu.ac.ir