هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر آتش‌زاده شوریده، فروزان؛ استاد، گروه مدیریت ‌پرستاری، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: f_atashzadeh@sbmu.ac.ir  رزومه

دکتر ابوالفتحی ممتاز، یدالله؛ دانشیار، مؤسسۀ تحقیقات سالمندی مالزی، دانشگاه پوترای مالزی، سردانگ، سلانگور، مالزی. ایمیل: yabolfathi@gmail.com رزومه

دکتر بهاتیا، منجیت؛ استاد، گروه روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دهلی، دهلی نو، هند. manbhatia1@rediffmail.com رزومه

دکتر دری، یاسر؛ استادیار، دانشکدۀ پزشکی میو کلینیک، راچستر، مینه سوتا. رزومه

دکتر سلیم، محمد؛ دانشیار، گروه فیزیولوژی، دانشکدۀ پزشکی دی جی خان، دیره غازی خان، پنجاب، پاکستان. ایمیل:msaleema1@yahoo.com  رزومه

دکتر علیانسب، سید ضیاءالدین؛ دانشیار، گروه قرآن و حدیث، دانشکدۀ الهیات و علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران. ایمیل: z.olyanasab@hmu.ac.ir  رزومه

دکتر قدیانی، محمدحسن؛ استاد، گروه نفرولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: mhghadiani1346@gmail.com رزومه

 دکتر محمدخانی، محی‌الدین؛ استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه سلیمانیه، سلیمانیه، کردستان، عراق. رزومه

دکتر ماستری فراهانی، رضا؛ استاد، گروه آناتومی و علوم تشریح، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: Dr.farahani@sbmu.ac.ir رزومه

دکتر موفق، ابوالفضل؛ استاد، گروه ژنتیک، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: movafagh.a@sbmu.ac.ir رزومه

دکتر وطن‌پرست، حسن؛ دانشیار، دانشکدۀ داروسازی و تغذیه، دانشکدۀ سلامت عمومی، دانشگاه ساسکاچوان، ساسکاتون، کانادا. ایمیل: vatan.h@usask.ca رزومه

دکتر میرزایی، رمضان؛ استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکدۀ بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. رزومه

 

 

هیئت مشاوران (به‌ترتیب حروف الفبا):

دکتر اسماعیلی، مصطفی؛ استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. رزومه

دکتر فانی، مهدی؛ استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: fanimahdi@sbmu.ac.ir رزومه 

دکتر خدیوی، علی؛ استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران. رزومه

دکتر مرتضویان، سید امیرمحمد؛ استاد، گروه صنایع غذایی، دانشکدۀ تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: mortazvn@sbmu.ac.ir رزومه

آقای هاشمی کاشانی، سید غدیر؛ مربی، گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.  رزومه. ایمیل

 

 

   ، مدیر داخلی: مرضیه کرمخانی؛ کارشناس ارشد آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران.ایمیل: m.karamkhani2012@gmail.com 

 

عوامل اجرایی

- مدیر سامانه: خانم شکری خوبستانی، معصومه؛ کارشناس بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: ma.shokri65@gmail.com

- ویراستار فارسی: خانم شکری، ساحله؛ کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. ایمیل: saheleshokri@ymail.com

همکاران

- ویراستار انگلیسی: دکتر سجاد سپهری‌نیا؛ گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشکدۀ زبان و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ایمیل: ssepehrinia37@gmail.com

- مترجم عربی: آقای کلامی، محمد؛ کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: mymercifullord2012@gmail.com

- صفحه‌آرا: خانم دولتشاهی، فاطمه، کارشناس بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: f.dolatshahi9@yahoo.com