مدیر مسئول

دکتر مرتضی عبدالجباری

دانشیار، گروه آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

  aboljabari@smbu.ac.ir

Cv

سردبیر

دکتر مصطفی رضایی طاویرانی

استاد، گروه علوم پایه، دانشکدۀ پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

  Tavirani@sbmu.ac.ir

   Cv

هیئت تحریریه

 

دکتر فروزان آتش‌زاده شوریده

استاد، گروه مدیریت ‌پرستاری، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

   f_atashzadeh@sbmu.ac.ir

Cv

 

 

دکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز

دانشیار، مؤسسۀ تحقیقات سالمندی مالزی، دانشگاه پوترای مالزی، سردانگ، سلانگور، مالزی.

 yabolfathi@gmail.com

Cv

 

 

 

دکتر منجیت بهاتیا

استاد، گروه روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دهلی، دهلی نو، هند.

 manbhatia1@rediffmail.com

   Cv

 

 

دکتر یاسر دری

 استادیار، دانشکدۀ پزشکی میو کلینیک، راچستر، مینه سوتا.  

 yaser.dorri@gmail.com

Cv

هیئت تحریریه

 

دکتر محمد سلیم

دانشیار، گروه فیزیولوژی، دانشکدۀ پزشکی دی جی خان، دیره غازی خان، پنجاب، پاکستان.

        msaleema1@yahoo.com

 Cv

 

 

دکتر سید ضیاءالدین علیانسب

دانشیار، گروه قرآن و حدیث، دانشکدۀ الهیات و علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

   z.olyanasab@hmu.ac.ir

Cv

 

 

دکتر رضا ماستری فراهانی

 استاد، گروه آناتومی و علوم تشریح، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.  

 realmastery@hotmail.com

Cv

 

 

دکتر سید امیرمحمد مرتضویان

 

 استاد، گروه صنایع غذایی، دانشکدۀ تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

  mortazvn@sbmu.ac.ir

Cv

 

 

دکتر ابوالفضل موفق

 استاد، گروه ژنتیک، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 movafagh.a@sbmu.ac.ir 

 Cv

 

 

دکتر رمضان میرزایی

 استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکدۀ بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

  MirzaeiR@mums.ac.ir

Cv

 

 

دکتر حسن وطن‌پرست  

دانشیار، دانشکدۀ داروسازی و تغذیه، دانشکدۀ سلامت عمومی، دانشگاه ساسکاچوان، ساسکاتون، کانادا.

 vatan.h@usask.ca

Cv

 

محمدامین پورحسینقلی

دانشیار آمار زیستی، مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد،

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

  aminphg@gmail.com

Cv

هیئت مشاوران

 

دکتر علی خدیوی

 استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران.

 a.khadivi51@gmail.com

Cv

 

 

دکتر مهدی فانی

استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 fanimahdi@chmail.ir

Cv

هیئت مشاوران

 

دکتر مصطفی اسماعیلی

استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

  mos.esmaeili@gmail.com

Cv

 

 

آقای سید غدیر هاشمی کاشانی

 مربی، گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

  hashemyg@gmail.com

Cv

مدیر اجرایی

 

خانم مرضیه کرمخانی

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 m.karamkhani2012@gmail.com

سرویراستار

 

خانم ساحله شکری

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

sahaleshokri@ymail.com

مترجم و ویراستار انگلیسی

 

دکتر سجاد سپهری‌نیا

گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشکدۀ زبان و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 ssepehrinia37@gmail.com

 

مترجم عربی

 

محمد کلامی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

 mymercifullord2012@gmail.com

 

 

 

 

صفحه‌آرا

 

فاطمه دولتشاهی

کارشناس بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 f.dolatshahi9@yahoo.com