هیئت تحریریه (الف-ی):

- دکتر آتش‌زاده شوریده، فروزان؛ استاد، گروه روان‌پرستاری، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: f_atashzadeh@sbmu.ac.ir  رزومه

-دکتر ابوالفتحی ممتاز، یدالله؛ دانشیار، مؤسسۀ تحقیقات سالمندی مالزی، دانشگاه پوترای مالزی، سردانگ، سلانگور، مالزی. ایمیل: yabolfathi@gmail.com رزومه

- دکتر بهاتیا، منجیت؛ استاد، گروه روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دهلی، دهلی نو، هند. ایمیل: manbhatia1@rediffmail.com رزومه

- دکتر حسین‌دخت، محمدرضا؛ استاد، گروه شیمی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. ایمیل: housain@um.ac.ir رزومه

- دکتر حیدری، محمدحسن؛ استاد، گروه آناتومی و علوم تشریح، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: hdr@sbmu.ac.ir رزومه

- دکتر سلیم، محمد؛ گروه فیزیولوژی، دانشکدۀ پزشکی دی جی خان، دیره غازی خان، پنجاب، پاکستان. ایمیل:msaleema1@yahoo.com  رزومه

- دکتر شمسی گوشکی، احسان؛ استادیار، گروه اخلاق پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران، ایران. ایمیل:shamsi@sina.tums.ac.ir  رزومه

- دکتر عباس‌زاده، عباس؛ استاد، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: aabaszadeh@sbmu.ac.ir رزومه

- دکتر علیانسب، سید ضیاءالدین؛ دانشیار، گروه قرآن و حدیث، دانشکدۀ الهیات و علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران. ایمیل: z.olyanasab@hmu.ac.ir  رزومه

- دکتر فانی، مهدی؛ استادیار، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: fanimahdi@sbmu.ac.ir رزومه 

- آقای فرهادزاده، علی‌محمد؛ مربی، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: afarhadzade@sbmu.ac.ir  رزومه

- دکتر قدیانی، محمدحسن؛ استاد، گروه نفرولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: mhghadiani1346@gmail.com رزومه

- دکتر ماستری فراهانی، رضا؛ استاد، گروه آناتومی و علوم تشریح، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: Dr.farahani@sbmu.ac.ir رزومه

- دکتر مرتضویان، امیرمحمد؛ استاد، گروه صنایع غذایی، دانشکدۀ تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: mortazvn@sbmu.ac.ir رزومه

- دکتر موفق، ابوالفضل؛ استاد، گروه ژنتیک، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: movafagh.a@sbmu.ac.ir رزومه

- دکتر وطن‌پرست، حسن؛ دانشیار، دانشکدۀ داروسازی و تغذیه، دانشکدۀ سلامت عمومی، دانشگاه ساسکاچوان، ساسکاتون، کانادا. ایمیل: vatan.h@usask.ca رزومه

- دکتر هدایتی فیروزآبادی، روزبه؛ استاد، دانشگاه دارالحکمه کانادا، مونترآل، کانادا. ایمیل: roozbehhedayatif@gmail.com  رزومه

 عوامل اجرایی

- مدیر سامانه: خانم شکری خوبستانی، معصومه؛ کارشناس بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: ma.shokri65@gmail.com

- ویراستار فارسی: خانم شکری، ساحله؛ کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. ایمیل: saheleshokri@ymail.com

همکاران

- ویراستار انگلیسی: دکتر سجاد سپهری‌نیا؛ گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشکدۀ زبان و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ایمیل: ssepehrinia37@gmail.com

- مترجم عربی: آقای کلامی، محمد؛ کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: mymercifullord2012@gmail.com

- صفحه‌آرا: خانم دولتشاهی، فاطمه، کارشناس بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: f.dolatshahi9@yahoo.com