مجلۀ «پژوهش در دین و سلامت» در حال حاضر هیچ‌گونه تبلیغاتی در سایت خود منتشر نمی‌کند.