سیاست دفتر مجله در واکنش به اعتراض نویسندگان مقاله، تماس با نویسندگان و ارائۀ دلیل به آنان بر اساس مستندات و گزارش‌های یاد‌شده است و به مقدار ضرورت در این‌ باره به نویسندگان راهنمایی داده می­‌شود.