در مجلۀ پژوهش در دین و سلامت نظام داوری بر اساس نظام هم­‌ترازخوانی است. الگوی آن، نظام سردبیر به همراه دو داور است. در این مجله، داوران و نویسندگان به‌صورت داوری پنهان دوطرفه (double-blinded refereeing) با یکدیگر ارتباط دارند. بدین صورت که هیچ کدام از دو طرف (نویسنده و داور) از هویت یکدیگر آگاه نیستند.