ارسال مقاله از طريق بخش Online Submission وب سايت مجله: https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh

ارسال مقاله از طريق رایانامۀ مجله: jrrh@sbmu.ac.ir

* لطفاً با مراجعه به سایت مجله، نحوۀ نگارش و چیدمان حروف را در مقاله  بازبینی فرمایید.

* دفتر مجله پس از دريافت مقاله، به نويسندۀ مسئول گواهي اعلام وصول ارسال خواهد کرد.

* مجلۀ پژوهش در دین و سلامت سعي مي‌کند در كوتاه‌ترين مدت از تاريخ دريافت مقاله، نظر خود را دربارۀ چاپ، اصلاح، تجديدنظر و يا نپذیرفتن مقاله به نويسندۀ مسئول اعلام ‌کند.