فصلنامۀ «پژوهش در دین و سلامت» به تعداد چهار شماره در هر دوره منتشر می‌شود.