فصلنامۀ «پژوهش در دین و سلامت»، به صورت فصلنامه منتشر می‌شود.