نکاتی که حین نگارش مقاله لازم است رعایت شود:
1) کلماتی مانند «می‌شود، روان‌شناسان، جمعیت‌شناختی، شرکت‌کنندگان، مقایسه‌ای، پرسش‌نامه‌ها، روان‌شناختی، نیمه‌آزمایشی و ...» با نیم‌فاصله نوشته شود. برای نیم‌فاصله از کلیدهای ctrl+shift+@ به‌طور هم‌زمان استفاده شود.
2) به جای علامت " "، از علامت «» استفاده شود.
3) تمامی اسامی و اعداد در متن به فارسی نوشته شود؛ برای این منظور مطمئن شوید که در قسمت Numeral گزینۀ Context فعال باشد.

مراحل: File → Advanced→ Option→ Show document→ Numeral→Context
4) اسامی لاتین در پاورقی به لاتین نیز نوشته شود.
5) کلمات در حالت اضافه حتماً با یای کوچک (ء) نوشته شود؛ مانند: همۀ افراد، جامعۀ پژوهش، اندازۀ اثر (با فشردن کلیدهای shift+G به‌طور هم‌زمان)
6) متغیر با تشدید نوشته شود: متغیّر
7) در پاورقی، بعد از شمارۀ ارجاع، به جای نقطه از پرانتز استفاده شود و پرانتز با عدد فاصله نداشته باشد؛ مانند: (1
8) بعد از نام نویسندگان سال تولید پژوهش ذکر نشود.
9) در قسمت یافته‌ها و بحث، اگر یافته مربوط به پژوهش شما است، زمان فعل‌ها باید گذشته باشد؛ اگر یافته‌ها یا نتایج
پژوهش‌های دیگران بیان می‌شود، زمان فعل، حال باشد.
10) حقیقت علمی به‌طور کلی به زبان حال ساده بیان می‌شود.
11) واژگان کلیدی به ترتیبِ حروف الفبا نوشته شود.
12) نمودارها و شکل‌ها به‌صورت گروپ باشد.
13) در ترسیم جداول حتماً دقت شود که جهتِ متن (Text Direction) به سمت راست باشد.
14) در کلماتی مانند مؤلفه؛ همزه روی حرف واو و در کلماتی مانند تأثیر؛ روی حرف الف قرار گیرد.