ملاحظات اخلاقی

لازم است نویسندگان در استفاده از مطالب مقالات چاپ‌شده در مجلات دیگر اصول اخلاقی را رعایت؛ و از سرقت ادبی اجتناب کنند. چاپ هرگونه نوشته‌ای در مجله، منوط به رعايت معيارهای اخلاقی است. این مجله در زمينۀ مباحث اخلاقی از راهکارهای «کمیتۀ اخلاق نشر- COPE» پيروی می‌کند و در صورت تخلف، طبق موازين آن عمل خواهد کرد.

-رضايت: مطابق بيانيۀ هلسينکی، شرکت‌کنندگان در پژوهش بايد نسبت به شرکت در پژوهش آگاهی و رضايت کامل داشته باشند؛ همچنین از اهداف انجام پژوهش و عوارض داروهايی که در مداخلات استفاده می‌شود نیز آگاه باشند. شرکت‌کنندگان در پژوهش باید فرم رضايت آگاهانه دربارۀ اين نوع پژوهش‌ها را تأييد کنند. در صورت لزوم، مجله حق دارد مستندات را از نويسنده درخواست نمايد.

- نويسندگي: از نظر معيارهای نويسندگی، افرادی که نويسندۀ مقاله معرفی شده‌اند، بايد دست‌کم یکی شرايط ذیل را داشته باشند:

1) مشارکت قابل توجه در ايدۀ کلی و طراحی ايدۀ مقاله؛ جمع‌آوری داده‌ها يا تجزيه و تحليل و تفسير داده‌ها؛

2) طراحی مقاله يا بازنگری نقادانۀ مقاله به‌منظور يافتن اهميت محتوای فکری آن؛

3) بازنگری و بررسی نسخۀ نهايی؛

4) پذيرش مسئوليت تمامی جوانب مقاله و پاسخگو بودن دربارۀ صحت و دقت اطلاعات ذکرشده.

- تضاد منافع: چنانچه تضاد منافعی دربارۀ مقاله وجود دارد، نويسندگان موظفند به دفتر مجله اطلاع دهند. همچنين ذکر نام گروه و يا مؤسسه‌ای که مطالعه در آن انجام شده؛ و يا حمايت مالی نموده است، ضروری است.

- حق چاپ: مسئوليت کامل منابع و مطالب چاپ‌شده از ديدگاه اخلاقی و حقوقی بر عهدۀ نويسنده (نويسندگان) خواهد بود.

- تمامی مسئوليت هر مطلب منتشرشده، شامل صحت و اعتبار تمامی مطالب آن، ازجمله مطالب مربوط به اخلاق در پژوهش بر عهدۀ نويسنده (نويسندگان) است.

- هویت داور برای نویسندگان مقاله مشخص نمی‌شود و برعکس؛ داوری مقالات به‌روش دو سو کور (Double blind peer review) صورت می‌گیرد.

- در بیشتر موارد عین گزارش داوری برای نویسنده ارسال می‌­شود.

- تفسیر گزارش داوری به­‌ندرت برای نویسنده ارسال می­‌شود.

- در بیشتر موارد، پیش از ارسال مقاله به داور، با وی تماس گرفته نمی­‌شود.

- در بیشتر موارد، مقالۀ اصلاح‌شدۀ نویسنده، برای داوران قبلی ارسال می­‌شود.

- تصمیم‌گیرندۀ نهایی دربارۀ پذیرش یا رد مقاله، با توجه به ارزیابی داوران و کیفیت مقاله «هیئت تحریریه» است.

- مؤلفان باید همۀ گزارش‌ها و ارائه‌های قبلی خود را دربارۀ مقالۀ ارسالی، مرجع‌دهی کنند تا موارد نوآوری کار و انتشار دوبارۀ یک مقاله یا مطلب بسیار مشابه، مشخص شود. بدیهی است در صورت ندادن مرجع­ و مشخص‌شدن هم‌پوشانی، مقاله از اولویت چاپ خارج خواهد شد.

- اطلاعات هویتی بیماران، نباید در نوشته‌ها، عکس‌ها و شجره‌نامه‌ها منعکس شود؛ مگر آنکه این اطلاعات برای هدف‌های علمی ضروری باشد و بیمار (والدین یا قیم او) به­‌صورت کتبی رضایت خود را اعلام کرده باشد.

- حفظ اسرار آزمودنی­‌های تحقیق، از موارد مورد تأکید هیئت تحریریه است.

- در مقالۀ ارائه‌شده به مجله، بررسی‌ روش اجرای مقاله باید به تأیید کمیتۀ اخلاق مؤسسۀ محل پژوهش رسیده باشد (ذکر کد طرح پژوهشی و کد اخلاق).

- چاپ مقاله در مجله بر اساس اصول peer review است.

مجلۀ پژوهش در دین و سلامت از دریافت مقالات بدون کد اخلاق معذور است.

برای دریافت راهنماي عمومي اخلاق در پژوهش‌هاي علوم پزشکي دارای آزمودنی انسانی در جمهوري اسلامي ايران اینجا را کلیک کنید.