انتشار و تألیف

- منابع مقاله باید به‌صورت عددی مطابق با ترتیب استناد در متن به سبک ونکوور رعایت شود. تعداد منابع ترجیحاً نباید بیش از 40 منبع برای مقالات پژوهشی و 60 منبع برای مقالات مروری، بسته به نوع آن، باشد. در مقالات مروری نظام‌مند ممکن است تعداد منابع به 150 منبع هم برسد.

- منابعی که بیش از شش نویسنده دارد، لطفاً نام شش نویسندۀ اول ذکر شود و نویسندگان باقی‌مانده با عبارت «و همکاران» معرفی شوند.

- اگر نویسندگان از سازمان یا نهادی حمایت مالی دریافت کرده‌اند، لازم است نام آن را ذکر کنند.

 - نویسندگان مجاز به استفاده از متنِ کلمه به کلمۀ مقالات قبلی منتشرشده یا دست‌نوشته‌های ارسال‌شده در جای دیگر نیستند.

- نویسندگان باید فرم اظهارنامه را امضا کنند که نشان دهد مقاله یک اثر اصیل است، قبلاً در جایی منتشر نشده است و به‌صورت هم‌زمان در نشریۀ دیگری در حال بررسی برای چاپ نیست؛ زیرا یک تحقیق مشابه نباید در بیش از یک مجله منتشر شود.

مسائل مربوط به اخلاق نشر

- این مجله در زمينۀ مباحث اخلاقی از راهکارهای «کمیتۀ اخلاق نشر- COPE» پيروی می‌کند و در صورت تخلف، طبق موازين آن عمل خواهد کرد.

- مطابق بيانيۀ هلسينکی، شرکت‌کنندگان در پژوهش بايد نسبت به شرکت در پژوهش آگاهی و رضايت کامل داشته باشند؛ همچنین از اهداف انجام پژوهش و عوارض داروهايی که در مداخلات استفاده می‌شود نیز آگاه باشند. شرکت‌کنندگان در پژوهش باید فرم رضايت آگاهانه دربارۀ اين نوع پژوهش‌ها را تأييد کنند. در صورت لزوم، مجله حق دارد مستندات را از نويسنده درخواست نمايد.

- لازم است نویسندگان در استفاده از مطالب مقالات چاپ‌شده در مجلات دیگر اصول اخلاقی را رعایت؛ و از سرقت ادبی اجتناب کنند. چاپ هرگونه نوشته‌ای در مجله، منوط به رعايت معيارهای اخلاقی است.

- اطلاعات هویتی بیماران، نباید در نوشته‌ها، عکس‌ها و شجره‌نامه‌ها منعکس شود؛ مگر آنکه این اطلاعات برای هدف‌های علمی ضروری باشد و بیمار (والدین یا قیم او) به­‌صورت کتبی رضایت خود را اعلام کرده باشد.

- حفظ اسرار آزمودنی­‌های تحقیق، از موارد مورد تأکید هیئت تحریریه است.

- برای دریافت راهنماي عمومي اخلاق در پژوهش‌هاي علوم پزشکي دارای آزمودنی انسانی در جمهوري اسلامي ايران اینجا را کلیک کنید.

مسئولیت‌های نویسنده

از نظر معيارهای نويسندگی، افرادی که نويسندۀ مقاله معرفی شده‌اند، بايد دست‌کم یکی شرايط ذیل را داشته باشند:

1) مشارکت قابل توجه در ايدۀ کلی و طراحی ايدۀ مقاله؛ جمع‌آوری داده‌ها يا تجزيه و تحليل و تفسير داده‌ها؛

2) طراحی مقاله يا بازنگری نقادانۀ مقاله به‌منظور يافتن اهميت محتوای فکری آن؛

3) بازنگری و بررسی نسخۀ نهايی؛

4) پذيرش مسئوليت تمامی جوانب مقاله و پاسخگو بودن دربارۀ صحت و دقت اطلاعات ذکرشده.

* تمامی مسئوليت صحت و اعتبار مطالب منتشرشده ازجمله مطالب مربوط به اخلاق در پژوهش بر عهدۀ نويسنده/ نويسندگان است.

تضاد منافع

چنانچه تضاد منافعی دربارۀ مقاله وجود دارد، نويسندگان موظفند به دفتر مجله اطلاع دهند. همچنين ذکر نام گروه و يا مؤسسه‌ای که مطالعه در آن انجام شده؛ و يا حمايت مالی نموده است، ضروری است.

حق چاپ

- اگر مقاله حاوی تصویر یا متن منتشرشدۀ قبلی باشد، مسئولیت دریافت مجوز از صاحبان حق چاپ بر عهدۀ نویسنده/ نویسندگان است. نویسنده موظف است مجوزهای اصلی کتبی را برای کلیه مطالب دارای حق چاپ استفاده‌شده در نوشته‌های خود دریافت و ارسال کند.

داوری

- داوران نباید هیچ تضاد منافعی نسبت به تحقیق، نویسندگان یا سرمایه‌گذاران تحقیق داشته باشند.

- داوران باید دربارۀ آثار منتشرشدۀ مرتبط که در مقاله از آن استفاده شده ولی به آن استناد نشده است، به نویسنده تذکر دهند.

- داوران باید به ویراستاران مشاوره دهند، اما تصمیم نهایی دربارۀ یک مقاله بر عهدۀ سردبیر اصلی است.

- داوران باید نظرات سازنده برای بهبود کیفیت مقاله ارائه دهند.

- هویت داور برای نویسندگان مقاله مشخص نمی‌شود و برعکس؛ داوری مقالات به‌روش دو سو کور (Double blind peer review) صورت می‌گیرد.

- در بیشتر موارد عین گزارش داوری برای نویسنده ارسال می‌­شود.

- تفسیر گزارش داوری به­‌ندرت برای نویسنده ارسال می­‌شود.

- در بیشتر موارد، پیش از ارسال مقاله به داور، با وی تماس گرفته نمی­‌شود.

- در بیشتر موارد، مقالۀ اصلاح‌شدۀ نویسنده، برای داوران قبلی ارسال می­‌شود.

- تصمیم‌گیرندۀ نهایی دربارۀ پذیرش یا رد مقاله، با توجه به ارزیابی داوران و کیفیت مقاله «هیئت تحریریه» است.

مسئولیت‌های تحریریه

 - سردبیر مسئولیت و اختیار کامل در رد یا پذیرش مقاله دارد.

- هیئت تحریریه نباید دربارۀ مقالاتی که آنها را رد می‌کنند یا می‌پذیرند تضاد منافع داشته باشند.

- هنگامی که اشتباهاتی در یک مقاله یافت می‌شود، ویراستاران آن را تصحیح می‌کنند.

- مؤلفان باید همۀ گزارش‌ها و ارائه‌های قبلی خود را دربارۀ مقالۀ ارسالی، مرجع‌دهی کنند تا موارد نوآوری کار و انتشار دوبارۀ یک مقاله یا مطلب بسیار مشابه، مشخص شود. بدیهی است در صورت ندادن مرجع­ و مشخص‌شدن هم‌پوشانی، مقاله از اولویت چاپ خارج خواهد شد.

- در مقالۀ ارائه‌شده به مجله، بررسی‌ روش اجرای مقاله باید به تأیید کمیتۀ اخلاق مؤسسۀ محل پژوهش رسیده باشد (ذکر کد طرح پژوهشی و کد اخلاق).

- چاپ مقاله در مجله بر اساس اصول peer review است.

* مجلۀ پژوهش در دین و سلامت از دریافت مقالات بدون کد اخلاق معذور است.

سرقت ادبی

استفاده از متون کلمه به کلمه از منابع دیگر بدون تأیید ممنوع است. محتوای همۀ مقالات باید اثر اصلی نویسندگان باشد و نباید از مقالات دیگر سرقت علمی کرده باشند.

جعل داده‌ها

جعل داده‌ها به‌معنای ساختن داده‌ها و نتایج، ثبت و گزارش آنها به شکلی تقلبی است. در جعل داده‌ها، تمامی نتایج گزارش‌شده غیرواقعی است. تحریف داده‌ها نیز به‌معنای دستکاری مواد، وسایل و فرایند پژوهشی یا تغییر و حذف داده‌ها و نتایج به نحوی است که باعث شود نتایج گزارش‌شده با نتایج واقعی متفاوت باشد. در تحریف داده‌ها، بخشی از نتایج گزارش‌شده غیرواقعی است. هر دوی این رفتارها نادرست است و تقلب محسوب می‌شود. لازم است نویسندگان از استفاده از داده‌های جعلی یا ساختگی خودداری کنند.