تهران، بزرگراه شهید چمران، ولنجک، بلوار دانشجو، خیابان شهید اعرابی (پروانه)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شمارۀ 2، طبقۀ هفتم، مرکز مطالعات دین و سلامت ،

کد پستی: 1985717443

    


تماس با سردبیر

Mostafa Rezaei-Tavirani
سردبیر مجلۀ پژوهش در دین و سلامت
گروه علوم پایه، دانشکدۀ پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
تلفن +982122439850

تماس با پشتیبانی

معصومه شکری خوبستانی
تلفن 02123872343