دوره 4, شماره 2 (1397)

بهار

ISSUE XML

فهرست مطالب

سرمقاله

سالمندی و آینده‌ی فراروی PDF XML
محمد رحمانی زروندی 6-1

مقاله پژوهشی

ارتباط بین سلامت معنوی و احساس تنهایی در سالمندان شهر کرج طی سال 1395 PDF XML
ناهید کاوسیان, کاظم حسین زاده, حدیقه کاظمی جلیسه, اصغر کاربرو 15-7
اثربخشی درمان گروهی - ترکیبی دعا و روان‌شناسی مثبت‌گرا بر معناجویی و اضطراب مرگ در سالمندان زن معلول جسمی - حرکتی PDF XML
آناهیتا خدابخشی کولایی, فاطمه حیدری, فیروزه زنگنه مطلق 28-16
اثربخشی روان‌درمانی معنوی - مذهبی بر افزایش کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی سالمندان PDF XML
محبوبه عسگری, حسین محمدی, حامد رادمهر, امیرحسین جهانگیر 41-29
بررسی اثربخشی معنویت‌درمانی گروهی بر شادکامی و سرسختی روان‌شناختی زنان سالمند PDF XML
اسماعیل صدری دمیرچی, نسیم محمّدی, شکوفه رمضانی, زهرا امان‌زاد 53-42
پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس نگرش به دین و اضطراب مرگ در مردان سالمند مرکز نگهداری نیمه‌وقت شهر کرمانشاه PDF XML
پیام ورعی, خدا مراد مؤمنی, آسیه مرادی 68-54
پیش‌بینی احساس تنهایی در مردان سالمند شهر کرمانشاه بر اساس شفقت به خود، معنویت و سبک زندگی اسلامی PDF XML
مهرداد اختیاری صادق, محسن ایمانی نائنی, محمدحسن میرزامحمدی 80-69
رابطه‌ی فعالیت بدنی منظم با هوش معنوی و بهزیستی روان‌شناختی در سالمندان شهر تهران PDF XML
بهاره کاشانی موحد, حسین نیک فرجاد, حمیدرضا شهبازپور, سیده کاملیا داودزاده, پریسا ملایی, محمد ملامحمودی 93-81
ارزیابی مؤلفه‌های ساختاری مساجد از منظر تناسب با ویژگی‌های سالمندان PDF XML
زهرا محمدی, آرام تیرگر, شیما سام 104-94

مقاله مروری

کیفیت زندگی سالمندان: مطالعه‌ی فراترکیب PDF PDF XML
رقیه اسمعیلی, مهرداد اسماعیلی 116-105
سالمندشناسی اسلامی، ضرورت بومی‌سازی دانش سالمندی در ایران با مروری بر آیات و احادیث PDF XML
عبدالرحیم اسداللهی, فرزانه بهادری, فاطمه افتخاریان 127-117