بررسی واژۀ ظهور در قرآن و روایات و ارتباط آن با سلامت فردی و اجتماعی