ما کتابداران پژوهشی را تشویق می‌کنیم که این مجله را در فهرست مجلات الکترونیکی کتابخانۀ خود قرار دهند. همچنین، شایان ذکر است که نظام انتشار متن باز این مجله برای کتابخانه‌ها برای میزبانی اعضای هیئت علمی خود برای استفاده از مجلاتی که درگیر ویرایش هستند، مناسب است (به نظام‌های مجلات باز مراجعه کنید).