ارائۀ الگوی پیشنهادی برای اختلالات روان‌شناختی مبتنی بر مفاهیم قرآنی