نقش سلامت معنوی و سبک‌های مقابله‌ای در پیش‌بینی کیفیت زندگی پرستاران