نقش راهبردهای مقابله‌ای مسئله‌محور حین اندوه و سختی مبتنی بر دعاهای 7 و 54 صحیفۀ سجادیه بر اساس رویکرد روان‌شناسی در فرایندهای روان‌شناختی؛ مطالعۀ کیفی