سرمقاله


درآمدی بر اقتصاد مقاومتی در حوزه‌ی سلامت

محمد علی حیدرنیا

پژوهش در دین و سلامت , دوره 3 شماره 4 (2017), 18 شهریور 2017, صفحه 1-6
https://doi.org/10.22037/jrrh.v3i4.15069

اقتصاد مقاومتی[1]، در سال‌های اخیر (به‌طور جدی از سال‌های 95 و 96)، الگویی مناسب برای برون‌رفت از چالش‌های کلی کشور معرفی شده است؛ هر چند شروع این حرکت را می‌توان از سال 88 و با شعار اصلاح الگوی مصرف در نظر گرفت


[1] Resistive Economy = Resilient Economy

 

استناد مقاله به این صورت است:

Please cite this article as: Heidarnia M A. Resistive Economy in the Field of Health. J Res Relig Health. 2017; 3(4): 1- 6.DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v3i4.15069

مقالۀ پژوهشی


سابقه و هدف: امروزه ارتباط قبل از ازدواج یکی از موضوعات مهم جامعه محسوب می­شود که می­تواند سلامت جوانان را متأثر سازد. از طرفی نقش مذهب و خودکنترلی نیز در بررسی مشکلات بهداشت روانی دارای اهمیت ویژه‌یی است. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط خودکنترلی و جهت­گیری مذهبی با نگرش به روابط قبل از ازدواج انجام شده است.

روش کار: در این پژوهش که به‌روش همبستگی صورت گرفته، 357 نفر از دانشجویان، به‌صورت نمونه­گیری طبقه‌یی انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌ی خودکنترلی تانجی، پرسش‌نامه‌ی جهت­گیری مذهبی آلپورت و پرسش‌نامه‌ی نگرش به روابط قبل از ازدواج با جنس مخالف را تکمیل کردند. داده­ها نیز از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه‌براین، نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین خودکنترلی و جهت­گیری مذهبی درونی (r= 0/148)، خودکنترلی و جهت‌گیری مذهبی بیرونی (r= -0/153)، خودکنترلی و نگرش به رابطه‌ی قبل از ازدواج (r= -0/107)، جهت­گیری مذهبی درونی و نگرش به رابطه‌ی قبل از ازدواج (r= -0/174) و همچنین جهت­گیری مذهبی بیرونی و نگرش به رابطه‌ی قبل از ازدواج (r= 0/197) در دانشجویان رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به‌دست آمده، جهت­گیری مذهبی و خودکنترلی از عوامل تأثیرگذار بر نگرش افراد به روابط قبل از ازدواج با جنس مخالف است. با بررسی جهت­گیری مذهبی و خودکنترلی می­توان این نگرش افراد را پیش­بینی کرد.

استناد مقاله به این صورت است:

Barzegar khezri R, Khodabakhshi -Koolaee A. The Relationship of Self-Control and Religious Orientation to Attitude toward Pre-marital Relations. J Res Relig Health. 2017; 3(4): 7-20.DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v3i4.15082

 

پیش‌بینی افسردگی بر اساس صبر و مؤلفه‌های آن در دانشجویان دانشگاه شیراز در سال 93 - 94

منصوره مهدی‌یار, سید محمدرضا تقوی, محمدعلی گودرزی

پژوهش در دین و سلامت , دوره 3 شماره 4 (2017), 18 شهریور 2017, صفحه 21-31
https://doi.org/10.22037/jrrh.v3i4.15039

 با توجه به شیوع زیاد افسردگی شناخت عوامل پیش‌بینی کننده، برای پیشگیری و مداخله زودهنگام اهمیت دارد. در اسلام برای پیشگیری از افسردگی بر صبر تاکید زیادی شده است. هدف از انجام این پژوهش پیش بینی افسردگی بر اساس صبر و مولفه های آن بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی و  جامعه آماری دانشجویان دانشگاه شیراز  بود که 209 نفر از آنها به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های  افسردگی بک و صبر بود. به منظور تجریه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون همزمان و گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد مولفه های استقامت و رضایت توانستند افسردگی را به صورت منفی و معنادار پیش بینی نمایند. نمره کل صبر نیز توانست به صورت منفی و معنادار افسردگی را پیش بینی نماید. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این نکته است که درمانگران و پژوهشگران باید نقش مؤلفه های مذهبی را در شکل گیری و درمان افسردگی مورد مداقه بیشتری قرار دهند.

سابقه و هدف: با توجه به شیوع فراوان افسردگی در میان جوامع مختلف، شناخت عوامل پیش‌بینی‌کننده، برای پیشگیری و مداخله‌ی زودهنگام اهمیت دارد. در اسلام برای پیشگیری از افسردگی، بر صبر تأکید بسیاری شده است. ازاین‌رو، هدف از انجام این پژوهش پیش‌بینی افسردگی بر اساس صبر و مؤلفه‌های آن است.

روش کار: این پژوهش ازنوع همبستگی و جامعه‌ی آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه شیراز است که 209 نفر از آنان به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش‌نامه‌های افسردگی بک و صبر است و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش رگرسیون همزمان و گام‌به‌گام استفاده شده است. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه‌براین، نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها، مؤلفه‌های استقامت و رضایت و همچنین نمره‌ی کل صبر توانسته افسردگی را به‌صورت منفی و معنادار پیش‌بینی کند.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر بیانگر این نکته است که درمانگران و پژوهشگران باید به نقش مؤلفه‌های مذهبی در شکل‌گیری و درمان افسردگی توجه بیشتری داشته باشند.

استناد مقاله به این صورت است:

Mahdiyar  M, Taghavi  S M R, GoudarziM A. Predicting Depression among Shiraz University Students Based on Patience and its Components. J Res Relig Health. 2017; 3(4): 21- 31. DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v3i4.15039    

 

نقش نگرش مذهبی در تحمل پریشانی روان‌شناختی و دشواری نظم‌جویی‌هیجان دانشجویان دانشگاه تهران

مهرنسا شهابی, سید امیر امین یزدی, علی مشهدی, جعفر حسنی

پژوهش در دین و سلامت , دوره 3 شماره 4 (2017), 18 شهریور 2017, صفحه 32-47
https://doi.org/10.22037/jrrh.v3i4.15558

سابقه و هدف: با توجه به شواهد موجود مبنی بر اثرهای منفی پریشانی روان‌شناختی و مشکلات نظم‌جویی هیجانی در طول زندگی، تلاش برای یافتن فرایندهای زیربنایی آن، اهمیت بسیاری پیدا کرده است. ازآنجایی‌که مذهب یکی از عواملی است که ارتباطی تنگاتنگ با نظم‌جویی هیجان و سلامت روان دارد، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نگرش مذهبی در تحمل پریشانی روان­شناختی و دشواری نظم­جویی­ هیجان صورت گرفته است.

روش کار: این پژوهش ازنوع توصیفی - همبستگی و جامعه‌ی آماری آن شامل تمامی دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی94 - 95 است که بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌یی چندمرحله‌یی، تعداد 211 نفر از آنان (120 زن و 91 مرد) از دانشکده‌های مختلف انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های نگرش‌سنج ‌مذهبی (RAS-R)، دشواری ­نظم‌جویی هیجان (DERS-16) و پریشانی روان‌شناختی (DASS-21) را تکمیل کردند. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه‌ و تحلیل شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه‌براین، نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که بین ابعاد نگرش مذهبی با اضطراب و برخی از مؤلفه‌های دشواری‌های نظم‌جویی هیجانی رابطه‌ی معنا‌دار وجود دارد. به‌طوری‌که از بین زیر‌مقیاس‌های پریشانی ‌روان‌شناختی؛ زیرمقیاس اضطراب با ابعاد نگرش مذهبی (معنویت درونی، عبادات و اخلاقیات) ارتباط منفی معناداری دارد و بُعد اخلاقیات می‌تواند مشکل اضطراب را پیش‌بینی کند. علاوه‌براین، بُعد اخلاقیات، مؤلفه‌های کنترل نکردن تکانه و دسترسی محدود به راهبردهای نظم‌جویی هیجانی؛ و بُعد معنویت درونی نیز مؤلفه‌ی نپذیرفتن هیجانی را پیش­بینی می‌کند. 

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر می‌توان چنین استنباط کرد که ابعاد نگرش مذهبی می‌تواند به‌صورت منفی بر دشواری‌های ‌نظم‌جویی ‌هیجانی و اضطراب تأثیرگذار باشد؛ بنابراین، توجه به نگرش مذهبی در آسیب‌شناسی اختلالات اضطرابی و متعاقب آن دستورالعمل­های درمانی ضروری به‌نظر می‌رسد.

استناد مقاله به این صورت است:

Shahabi M, Amir Yazdi S A, Mashhadi A, Hasani J. The Role of Religious Attitude in Coping with Psychological Distress and Emotion Regulation Difficulties of UT Students. J Res Relig Health. 2017; 3(4): 32- 47.https://doi.org/10.22037/jrrh.v3i4.15558

 

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله‌یی مبتنی بر تعالیم اسلامی بر شاخص‌های درد مزمن و کیفیت زندگی زنان مبتلا به فیبرومیالژیا

هنگامه بلورساز مشهدی, مریم آقایی, مُحی‌الدین محمدخانی, عابد مهدوی

پژوهش در دین و سلامت , دوره 3 شماره 4 (2017), 18 شهریور 2017, صفحه 48-65
https://doi.org/10.22037/jrrh.v3i4.14985

چکیده

سابقه و هدف: امروزه اعتقادات و سبک‌های مقابله‌ی مذهبی عامل مهم ایجاد آرامش روانی و سازگاری فردی در بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن محسوب می‌شود. روش‌های کنونی کنترل درد مزمن نشانگان فیبرومیالژیا برای بیشتر مبتلایان رضایتبخش نیست. ازآنجاکه دارودرمانی برای درمان بیشتر بیماران به اندازه‌ی کافی مفید نیست، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله‌یی مبتنی بر تعالیم اسلامی بر شاخصهای درد مزمن و کیفیت زندگی زنان مبتلا به فیبرومیالژیا انجام شده است.

روش کار: این پژوهش ازنوع نیمه‌تجربي با طرح پژوهش پيش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه است که جامعه‌ی آماری آن را همه‌ی زنان مبتلا به فیبرومیالژیا از میان مراجعهکنندگان به کلینیکهای درد کرمانشاه تشکیل می‌دهد (53=N)؛ بر اساس معیارهای ورود به پژوهش و همچنین معیارهای انجمن بین‌المللی درد (IASP) و دانشگاه آمریکایی روماتولوژی (ACR) و نیز پرسش‌نامههای جمعیتشناختی، شدت درد (PIS)، پذیرش درد مزمن (CPAQ) و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (26-WHOQL)؛ بیمارانی که دارای بالاترین نمره‌ها بودند، با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفي به گروه­های آزمايش و گواه (15=2n=1n) تقسيم شدند (30=n). گروه آزمايش 10 جلسه‌ی مداخله‌ی ‌درمانی 90 دقیقه‌یی هفتگی دريافت کرد، اما گروه گواه مداخله‌یی دریافت نکرد. اطلاعات به‌دست ‌آمده با روشهای آمار توصیفی و تحليل کوواريانس چندمتغيّري (MANCOVA) تحليل شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه‌براین، نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین گروه‌های آزمایش و گواه در کاهش شدت درد و افزایش پذیرش درد مزمن تفاوت معنی‌داری وجود دارد (05/0>P). علاوه‌براین، در نمره‌ی کل کیفیت زندگی و زیرمقیاس‌های روان‌شناختی، جسمانی، اجتماعی و محیطی نیز تفاوت معنی‌دار است (05/0>P).

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش، آموزش راهبردهای مقابله‌یی مبتنی بر تعالیم اسلامی و تأثیر آن بر شاخصهای درد مزمن و کیفیت زندگی مبتلایان به فیبرومیالژیا در پیوند با مراقبت پزشکی استاندارد، اثر سودمندی بر سلامتی و کاهش شدت اختلالات بالینی دارد.

استناد مقاله به این صورت است:

Boloorsaz MashhadiH, AghaeiM, MohammadkhaniM, MahdaviA. Examining the Effect of Teaching Islamic-based Coping Strategies on Indicators of Chronic Pain and Quality of Life among Women with Fibromyalgia. J Res Relig Health. 2017; 3(4): 48- 65. https://doi.org/10.22037/jrrh.v3i4.14985

چکیده

سابقه و هدف: تاب‌آوری یکی از موضوعات مطرح در روان‌شناسی سلامت است. بسیاری از پژوهش‌ها به بررسی عواملی پرداخته‌ که با این متغیّر در ارتباط است. هدف این پژوهش نیز بررسی رابطه‌ی جهت‌گیری مذهبی و سلامت معنوی با تاب‌آوری است.

روش کار: این پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی است و جامعه‌ی آماری آن را تمامی دانش‌آموزان دختر مقطع دوم متوسطه‌ی شهر کرمان (4611 نفر) تشکیل می‌دهد. نمونه‌یی به حجم 360 نفر به‌روش نمونه‌گیری خوشه‌یی چندمرحله‌یی انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه‌ها‌ی جهت‌گیری مذهبی آلپورت، سلامت معنوی پولوتزين و اليسون و همچنین پرسش‌نامه‌ی تاب‌آوری کانر و دیویدسون بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از شاخص‌های آماری میانگین، انحراف‌معیار، ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه‌براین، نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که بین جهت‌گیری مذهبی و سلامت معنوی با تاب‌آوری در دانش‌آموزان دختر رابطه وجود دارد. به‌طوری‌که 51/0 از واریانس تاب‌آوری از راه جهت‌گیری مذهبی درونی و 54/0 از آن از راه جهت‌گیری مذهبی بیرونی می‌تواند پیش‌بینی شود. علاوه‌براین، 48/0 از واریانس تاب‌آوری از راه سلامت مذهبی و 56/0 از آن از راه سلامت وجودی می‌تواند پیش‌بینی شود.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش، فرضیه­‌های مبتنی بر وجود رابطه­‌ی معنی­‌دار بین جهت‌گیری مذهبی و سلامت معنوی با تاب‌آوری تأیید می­‌شود. بنابراین با اهمیت دادن به دین و مذهب در حیطه­‌های آموزش می­‌توان کمک بسیاری به افزایش تاب‌آوری در نوجوانان کرد.

استناد مقاله به این صورت است:

Dehghani F, Andishmand V. The Relationship of Religious Orientation and Spiritual Health to Resilience among High School Sophomores in Kerman. J Res Relig Health. 2017; 3(4): 66- 77.https://doi.org/10.22037/jrrh.v3i4.15488

 

  چکیده

سابقه و هدف: معنویت نوعی پدیده‌ی جهانی بشری است که کل وجود انسان و اتصالش را به وجودی برتر شناسایی می‌کند و عامل ادامه‌ی زندگی و یافتن معنا و هدف آن است. دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی بخش اعظمی از گروه‌های خدمات‌رسانی سلامت در همه‌ی کشورها هستند و کیفیت خدمات آنان به‌طور مستقیم با اثربخشی نظام بهداشتی درمانی در ارتباط است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان معنویت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است.

روش کار: این پژوهش ازنوع توصیفی - تحلیلی است که بر روی 540 دانشجوی دختر و پسر ساکن خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است. روش نمونه‌گیری به‌صورت چندمرحله‌یی؛ و معیار ورود به پژوهش داشتن رضایت برای شرکت در مطالعه است. ابزار گردآوری داده‌ها نیز شامل دو قسمت پرسش‌نامه‌ی اطلاعات دموگرافیک و پرسش‌نامه‌ی سنجش معنویت است. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون‌های آماری تی و تحلیل واریانس یک‌طرفه صورت گرفته است. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه‌براین، نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از بین عوامل جمعیت‌شناختی؛ وضعیت اقتصادی دانشجویان و سنوات تحصیلی با معنویت و نگرش معنوی؛ و همچنین وضعیت تأهل، دانشکده‌ی محل تحصیل، وضعیت اقتصادی دانشجویان و سنوات تحصیلی با توانایی معنوی ارتباط معنی‌داری دارد.

نتیجه‌گیری: برای ارتقای سطح معنویت دانشجویان، علاوه‌براینکه امور فرهنگی باید برنامه‌ریزی و مداخله‌های مؤثری برای این گروه طراحی و اجرا کند، جذب اعضای هیئت علمی برای تدریس در دانشگاه نیز باید با دقت نظر بیشتری انجام شود؛ چراکه این استادان معنوي هستند که دانشجویان را متحول می‌کنند.

استناد مقاله به این صورت است:

RakhshanderouS, GhaffariM. The Relationship between Spirituality and Demographic Factors among Students Living in Dormitory of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. J Res Relig Health. 2017; 3(4): 78- 88. https://doi.org/10.22037/jrrh.v3i4.15882تحلیل نقش دین و نهادهای دینی در سیاست‌گذاری ایدز در ایران

رحیم خدایاری زرنق, حمید رواقی, علی محمد مصدق‌راد, خورشید مبصری

پژوهش در دین و سلامت , دوره 3 شماره 4 (2017), 18 شهریور 2017, صفحه 89-102
https://doi.org/10.22037/jrrh.v3i4.14948

چکیده

سابقه و هدف: بیماری ایدز پدیده‌یی اجتماعی است که در بررسی آن باید به فرهنگ، سنت و باورهای دینی جامعه‌ توجه خاصی کرد. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش دین در سیاست‌گذاری کنترل ایدز در ایران صورت گرفته است. 

روش کار: این پژوهش، کیفی ازنوع تحلیل محتوا و با رویکرد استقرایی است که در آن از منظر عوامل مؤثر بر سیاست‌گذاری؛ با 30 نفر از سیاست‌گذاران، افراد مطلع کلیدی، ذی‌نفعان و بیماران؛ مصاحبه‌ی نیمه­ساختاریافته صورت گرفت و حدود 21 سند سیاستی بررسی شد. داده­های به‌‎دست‌آمده نیز به‌روش تحلیل چارچوب و با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه‌براین، نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

یافته‌ها: بعد از فرایند کدگذاری، حدود 300 کد اولیه استخراج شد. این کدها بعد از بررسی‌های مکرر در سه حیطه‌ی ذیل مجزا شد: نقش دین و عوامل پیش‌برنده و بازدارنده‌ی آن در سیاست‌ها؛ نقش‌های متفاوت روحانیت در قالب مرجع دینی، سیاست‌مدار و مشاور؛ و همچنین چگونگی ایفای نقش نهادها و مؤسسه‌های دینی در فرایند سیاست‌گذاری ایدز.

نتیجه‌گیری: دین و طرز تفکر (ایدئولوژی) برآمده از آن، کارکردهای پیش­برنده و بازدارنده‌ی پرقدرتی در اجرای برنامه­های کنترل و پیشگیری از ایدز دارد. بی‌توجهی به جنبه‌ی مذهبی جامعه‌ی ایرانی، سبب اثربخشی اندک سیاست­ها و به‌دست نیامدن نتیجه‌ی مناسب در کنترل ایدز شده است. 

استناد مقاله به این صورت است:

Khodayari-ZarnaqR, Ravaghi H, Mosaddeghrad A M, Mobasseri K. Analyzing the Role of Religion and Religious Institutions in Policymaking on AIDS in Iran. J Res Relig Health. 2017; 3(4): 89- 102.https://doi.org/10.22037/jrrh.v3i4.14948

 

مقالۀ مروری


چشم‌اندازی بر مساجد ارتقادهنده‌ی سلامت: مطالعه‌یی مروری

کاظم حسین‌زاده, هادی فنایی نعمت‌سرا

پژوهش در دین و سلامت , دوره 3 شماره 4 (2017), 18 شهریور 2017, صفحه 103-116
https://doi.org/10.22037/jrrh.v3i4.16103

چکیده

سابقه و هدف: پژوهش‌های متعدد نشان ‌داده که اماکن مذهبی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه داشته باشد. ازاین‌رو، پژوهش حاضر به بررسی نقش اماکن مذهبی در ارتقای سلامت جامعه و پیشنهاد راهکار آزمایشی برای تدوین نظام‌نامه‌ی جامع مساجد ارتقادهنده‌ی سلامت پرداخته است.

روش کار: این پژوهش مروری بر اساس دیاگرام پریزما و با جستجوی علمی در پایگاه‌های اطلاعاتی مانند پابمد و ساینس دایرکت صورت گرفته است. بدین صورت که تعداد 20 مقاله‌ی علمی مربوط به ده سال اخیر بررسی شد و همه‌ی اطلاعات مورد نیاز بر اساس اهداف پژوهشی در جدول مناسبی وارد و تحلیل شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه‌براین، نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

یافته‌ها: با جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی، پژوهشی مرتبط با مساجد ارتقادهنده‌ی سلامت به زبان فارسی یافت نشد. همه‌ی مطالعات یافت شده به زبان انگلیسی بود که در کشورهای هلند، آمریکا، آفریقا، کنیا و کنگو صورت گرفته بود. بر اساس یافته‌های به‌دست آمده در این مطالعات، اماکن مذهبی و روحانیون نقش مهمی در اعتلای همه‌جانبه‌ی سلامت داشتند. محور اصلی همه‌ی این مطالعات ارتقای سلامت بود که در شاخه‌های مختلفی از جمله توسعه‌ی سلامت معنوی، پیشگیری از انواع سرطان‌ها، ترویج فعالیت بدنی و ورزش، بهداشت فردی، سلامت خانواده، اهدای عضو، ارتقای سلامت اجتماعی، بهداشت تغذیه و مواد غذایی، سلامت مردان و زنان، مراقبت معنوی از بیماران در حال مرگ، بیماری‌های مزمن، سبک زندگی سالم، سرمایه‌های اجتماعی و خودمراقبتی انجام شده بود.

نتیجه‌گیری: به‌منظور طراحی نظام‌نامه‌ی مساجد ارتقادهنده‌ی سلامت، انجام مطالعه‌یی مقدماتی (پایلوت) ضروری است؛ زیرا آنچه در مطالعات خارجی از آن به اماکن مذهبی تعبیر شده، از نظر محتوای فرهنگی و اعتقادی با کشور ما متفاوت است. از سویی دیگر ایجاد کمیته‌یی مشترک بین وزارت بهداشت و دیگر نهادهای مرتبط با مساجد نیز می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

استناد مقاله به این صورت است:

Hosseinzadeh K, Fanayi Nematsara H. The Outlook of Health Promoting Mosques (HPM): A Review Study. J Res Relig Health. 2017; 3(4): 103- 116.https://doi.org/10.22037/jrrh.v3i4.16103

 

راهکارهای درمان پرخاشگری از دیدگاه قرآن و روایات

حسین خاکپور, عباس قربان زاده, محدثه قادری

پژوهش در دین و سلامت , دوره 3 شماره 4 (2017), 18 شهریور 2017, صفحه 117-127
https://doi.org/10.22037/jrrh.v3i4.14922

  چکیده

سابقه و هدف: پرخاشگری یکی از ناملایمات جامعه‌ی امروزی است که می‌تواند دلایل بسیاری داشته باشد. قرآن کریم خشم را از صفات جاهلی می‌داند و در مقابل، کنترل آن را از ویژگی‌های متقین برمی‌شمرد. ازآنجایی‌که امروزه در بسیاری از انسان‌ها رفتارهایی مشاهده می‌شود که اطرافیانشان آن را پرخاشگری می‌نامند و به دنبال یافتن روش‌هایی برای درمان آن هستند؛ هدف این پژوهش نیز، یافتن راه‌حل مناسب قرآنی - روایی برای درمان پرخاشگری است.

روش کار: این پژوهش که ازنوع توصیفی - تحلیلی است با رویکرد قرآنی - روایی به استخراج راه‌های مؤثر در درمان پرخاشگری ازجمله شناخت عوامل و راه‌های پیشگیری از بروز آن، راهکارهای مقابله با پرخاشگری دیگران و همچنین جلوگیری از عواقب سوء آن پرداخته است؛ برای جمع‌آوری اطلاعات پژوهش به بانک‌های اطلاعاتی مانند بانک نشریات کشور (magiran) و بانک نشریات جهاد دانشگاهی (SID) مراجعه شده است. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه‌براین، نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که برای تأثیرگذاری بیشتر لازم است هر سه راهکار شناختی، رفتاری و عاطفی با هم و در کنار هم به‌کارگرفته شود تا بتوان تا حد زیادی به درمان پرخاشگری کمک کرد.

نتیجه‌گیری: از نگاه دینی نخستین راهکار برای درمان پرخاشگری، راهکار شناختی است؛ که امروزه شناخت‌درمانی نیز نامیده می‌شود. با تغییر نگرش فرد، تبیین درست مفهوم پرخاشگری و بیان آثار و عواقب آن در کنار تغییر نوع نگاه فرد به خود، جهان هستی و دیگران در سایه‌ی توحیدمداری، می‌توان شخص را به شناختی درست رهنمون کرد و او را از ورطه‌ی پرخاشگری نجات دارد. در گام بعدی لازم است از طریق راهکارهای عاطفی و رفتاری به شخص کمک کرد تا این شناخت به عمل درآید و در او نهادینه شود.

استناد مقاله به این صورت است:

Khakpour H, Ghorbanzade A, Ghaderi M. Strategies to Treat Aggression in the View of the Quran and Narrations. J Res Relig Health. 2017; 3(4): 117- 127.https://doi.org/10.22037/jrrh.v3i4.14922