چشم‌اندازی بر مساجد ارتقادهنده‌ی سلامت: مطالعه‌یی مروری