دوره 4, شماره 2 (1397)

بهار

Issue XML

فهرست مطالب

سرمقاله

سالمندی و آینده‌ی فراروی PDF XML
محمد رحمانی زروندی 1-6

مقاله پژوهشی

ارتباط بین سلامت معنوی و احساس تنهایی در سالمندان شهر کرج طی سال 1395 PDF XML
ناهید کاوسیان, کاظم حسین زاده, حدیقه کاظمی جلیسه, اصغر کاربرو 7-15
اثربخشی درمان گروهی - ترکیبی دعا و روان‌شناسی مثبت‌گرا بر معناجویی و اضطراب مرگ در سالمندان زن معلول جسمی - حرکتی PDF XML
آناهیتا خدابخشی کولایی, فاطمه حیدری, فیروزه زنگنه مطلق 16-28
اثربخشی روان‌درمانی معنوی - مذهبی بر افزایش کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی سالمندان PDF XML
محبوبه عسگری, حسین محمدی, حامد رادمهر, امیرحسین جهانگیر 29-41
بررسی اثربخشی معنویت‌درمانی گروهی بر شادکامی و سرسختی روان‌شناختی زنان سالمند PDF XML
اسماعیل صدری دمیرچی, نسیم محمّدی, شکوفه رمضانی, زهرا امان‌زاد 42-53
پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس نگرش به دین و اضطراب مرگ در مردان سالمند مرکز نگهداری نیمه‌وقت شهر کرمانشاه PDF XML
پیام ورعی, خدا مراد مؤمنی, آسیه مرادی 54-68
پیش‌بینی احساس تنهایی در مردان سالمند شهر کرمانشاه بر اساس شفقت به خود، معنویت و سبک زندگی اسلامی PDF XML
مهرداد اختیاری صادق, محسن ایمانی نائنی, محمدحسن میرزامحمدی 69-80
رابطه‌ی فعالیت بدنی منظم با هوش معنوی و بهزیستی روان‌شناختی در سالمندان شهر تهران PDF XML
بهاره کاشانی موحد, حسین نیک فرجاد, حمیدرضا شهبازپور, سیده کاملیا داودزاده, پریسا ملایی, محمد ملامحمودی 81-93
ارزیابی مؤلفه‌های ساختاری مساجد از منظر تناسب با ویژگی‌های سالمندان PDF XML
زهرا محمدی, آرام تیرگر, شیما سام 94-104

مقاله مروری

کیفیت زندگی سالمندان: مطالعه‌ی فراترکیب PDF XML
رقیه اسمعیلی, مهرداد اسماعیلی 105-116
سالمندشناسی اسلامی، ضرورت بومی‌سازی دانش سالمندی در ایران با مروری بر آیات و احادیث PDF XML
عبدالرحیم اسداللهی, فرزانه بهادری, فاطمه افتخاریان 117-127