سرمقاله


معنویت و سلامت روانی؛ رابطه‌یی ناگسستنی

منجیت سینگ بهاتیا

پژوهش در دین و سلامت , دوره 5 شماره 4 (1398), , صفحه 1-6
https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i4.27309

معنویت عموماً به‌ عنوان چیزی که افراد می‌توانند آن را تجربه کنند، پدیده‌یی است که به آنان کمک می‌کند معنا و هدف را در آنچه برایشان ارزشمند است پیدا کنند. هنگامی که افراد از چیزی رنج می‌برند یا زیانی می‌بینند، معنویت به آنان امید و التیام


می‌بخشد و ترغیبشان می‌کند که با خود رابطه‌ی بهتری داشته باشند


Please cite this article as: Bhatia SM. Spirituality and Mental Health; an Unbreakable Interface.Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat. 2020; 5(4): 1-6. https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i4.27309


 

مقاله پژوهشی


سابقه و هدف: سرطان چهارمین بیماری مزمن شایع است که بر عملکرد طبیعی زندگی و سلامت روان بیماران تأثیر منفی دارد. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی با رویکرد قرآنی بر هیجانات منفی، کیفیت و جهت‌گیری زندگی در مبتلایان به سرطان پستان شهر تهران انجام شد.


روش کار: این پژوهش از نوع نیمه‌تجربي با طرح پيش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی زنان مبتلا به سرطان پستان از بین مراجعهکنندگان به بیمارستان کسرای شهر تهران بود که بر اساس معیارهای ورود به پژوهش و پرسش‌نامههای فرم کوتاه افسردگی، اضطراب و استرس؛ کیفیت زندگی و جهت‌گیری زندگی بیمارانی که دارای بالاترین نمرات بودند با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به ‌صورت تصادفي به گروه­های آزمايش و گواه (15=2n=1n) تقسيم شدند (30=n). گروه آزمايشي هشت جلسه مداخله‌ی درمانی 60 دقیقه‌یی طی یک جلسه در هفته دريافت کرد اما گروه کنترل مداخلهیی دریافت نکرد. اطلاعات به‌‌دست‌‌آمده با روشهای آمار توصیفی و تحليل کوواريانس چندمتغيّري تحليل شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است و پژوهشگران هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.


یافتهها: یافته‌های پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین گروههای آزمایش و کنترل در کاهش هیجانات منفی اضطراب، افسردگی و استرس وجود داشت (05/0>P). علاوه‌براین، در نمرات کیفیت زندگی و جهت‌گیری زندگی دو گروه نیز تفاوت معنادار بود (05/0>P).


نتیجهگیری: آموزش مهارت زندگی با رویکرد قرآنی بر شاخصهای روان‌شناختی مبتلایان به سرطان در پیوند با مراقبت پزشکی استاندارد اثر سودمندی بر سلامتی و کاهش هیجانات منفی خواهد داشت.


استناد مقاله به این صورت است:


Ekhtiary Sadegh M, Imani Naeini M, MirzaMohammadi MH. The Effect of Life Skills Training Based on the Holy Quran on the Negative Emotions, Life Quality and Life Orientation of Patients with Breast Cancer in Tehran.Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat. 2020; 5(4): 7-19. https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i4.18886

رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیت، نگرش مذهبی و رضایت جنسی با گرایش به طلاق در زنان پیراپزشک شهر کرمان در سال 95-1394

فاطمه قاسمی, قاسم عسکری‌زاده, سید محمد حسین موسوی نسب

پژوهش در دین و سلامت , دوره 5 شماره 4 (1398), , صفحه 20-33
https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i4.19860

سابقه و هدف: به دلیل افزایش روزافزون طلاق و پیامدهای مخربی که این پدیده می‌تواند برای افراد و جوامع داشته باشد، این پژوهش با هدف بررسی پیش‌بینی گرایش به طلاق بر اساس ویژگی‌های شخصیت، نگرش مذهبی و رضایت جنسی در زنان پیراپزشک شهر کرمان انجام شده است.


روش کار: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی زنان پیراپزشک متأهل شهر کرمان در سال 95-1394 بود که از بین آنان 200 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه‌ی گرایش به طلاق، پرسش‌نامه‌ی شخصیتی پنج عاملی، مقیاس نگرش‌سنج مذهبی و مقیاس رضایت جنسی زنان بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون هم‌زمان و گام به گام) استفاده شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.


یافتهها: نتایج آزمون همبستگی نشان داد که نگرش مذهبی و رضایت جنسی رابطه‌ی منفی و معناداری با گرایش به طلاق داشتند. علاوه‌براین، از بین ابعاد شخصیت نئو، بُعد روان‌آزرده‌گرایی رابطه‌ی مثبت و معنادار با گرایش به طلاق (01/0P< و 34/0=r)؛ و برون‌گرایی (01/0P< و 25/0-=r)، موافق بودن (01/0P< و 39/0-=r) و با وجدان بودن (01/0 P<و 41/0-=r) رابطه‌ی منفی و معنادار با گرایش به طلاق نشان دادند و بین گشودگی (05/0<P و 10/0=r) و گرایش به طلاق رابطه‌یی یافت نشد. مهم‌ترین متغیّر پیش­بین برای گرایش به طلاق نیز رضایت جنسی (001/0 P<و 78/362=F) بود.


نتیجهگیری: با توجه به نتایج این پژوهش، متولیان و مسئولان بیمارستان­ها برای بهبود شرایط کارکنان خود می‌توانند در جهت برگزاری کارگاه‌های آموزش روابط جنسی صحیح در جهت بهبود رضایت زناشویی و همچنین آگاهی‌رسانی در زمینه‌ی اهمیت این موضوع اقدام نمایند.


استناد مقاله به این صورت است:


Ghasemi F, Askarizadeh Gh, Mosavi-nasab SMH. Relationship of Personality Traits, Religious Attitude and Sexual Satisfaction with Tendency Towards Divorcee in Paramedic Females.Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat. 2020; 5(4): 20-33.https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i4.19860

نقش سبک‌های ابراز هیجان و سبک‌های مقابله‌ی مذهبی در گرایش به اعتیاد دانشجویان

منیره اسماعیل‌بیگی ماهانی, نادر اعیادی, علی نبی‌اللهی نجف‌آبادی, سامان رضایی

پژوهش در دین و سلامت , دوره 5 شماره 4 (1398), , صفحه 34-47
https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i4.19599

سابقه و هدف: با توجه به روند رو به افزایش اعتیاد، بررسی عوامل زمینه‌ساز و تداوم­گر آن به منظور اتخاذ تصمیم‌های مناسب در جهت مبارزه با اعتیاد و کاهش آسیب‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی آن ضروری است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش ابعاد سبک‌های ابراز هیجان و مقابله‌ی مذهبی در میزان گرایش دانشجویان به اعتیاد انجام شد.


روش کار: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 97-1396 بود. تعداد کل جامعه بیش از 2000 نفر بود که از بین آنها نمونه‌ی 200 نفری به دلیل دسترسی نداشتن به تعداد جامعه، به روش نمونه­گیری دردسترس انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات از مقیاس‌های ابرازگری هیجانی، آمادگی به اعتیاد و مقابله‌ی مذهبی پارگامنت استفاده شد. در نهایت داده­های جمع­آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و همبستگی پیرسون و رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.


یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک­های ابراز هیجان به جز سبک صمیمیت با گرایش به اعتیاد دانشجویان همبستگی منفی معنی­داری وجود داشت. همچنین بین سبک مقابله‌ی مذهبی مثبت و گرایش به اعتیاد در دانشجویان نیز همبستگی منفی؛ و بین سبک مقابله‌ی مذهبی منفی و گرایش به اعتیاد در دانشجویان همبستگی مثبت و معنی­داری وجود داشت. نتایج حاصل از رگرسیون نیز نشان داد که سبک‌های ابراز هیجان و مقابله‌ی مذهبی پیش‌بینی‌کنند‌ه­های خوبی برای آمادگی به اعتیاد در دانشجویان به شمار می‌آیند.


نتیجهگیری: نتایج پژوهش حاضر همسو با دیگر پژوهش­های انجام شده نشان می­دهد که سبک­های ابراز هیجان و مقابله‌ی مذهبی می­تواند سهمی مهم در گرایش و آمادگی دانشجویان به اعتیاد داشته باشد. بنابراین باید اقدامات پیشگیرانه در این زمینه صورت گیرد.


استناد مقاله به این صورت است:


Esmaeelbeigi Mahani M, Ayadi N, Nabiallahi Najafabadi A, Rezaei S. The role of emotional expression styles and religious coping styles in students’ tendency towards addiction. Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat. 2020; 5(4): 34-47.
https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i4.19599

بررسی تأثیر آموزش صمیمیت غنی‌شده با آموزه‌های اسلامی بر رضایتمندی و صمیمیت زوجین درون‌گرای شهر یزد

بتول فرهمند, محمد حسین فلاح یخدانی, سعید وزیری یزدی

پژوهش در دین و سلامت , دوره 5 شماره 4 (1398), , صفحه 48-60
https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i4.19275

سابقه و هدف: برخورداری از صمیمیت در میان زوج‌های متأهل از عوامل مهم ایجاد ازدواج‌های پایدار است و اجتناب از برقراری روابط صمیمانه، از عواملی است که موجب شکست در زندگی خانوادگی می‌شود. ازاین‌رو هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی تأثیر آموزش صمیمیت غنی‌شده با آموزه‌های اسلامی بر رضایتمندی و صمیمیت زوجین درون‌گرا بود.


روش کار: پژوهش حاضر نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و روان‌درمانی شهر یزد بود که از میان آنان نمونه‌یی به تعداد 30 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسش‌نامه‌ی پنج عامل بزرگ شخصیت نئو، پرسش‌نامه‌ی رضایت زناشویی انریچ و پرسش‌نامه‌ی صميميت زوجين اولیا و همکاران بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش نیز از تحلیل کوواریانس استفاده شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.


یافتهها: یافته‌ها نشان داد که بین میانگین نمرات رضایت زناشویی و تمامی زیرمقیاس‌های آن در مرحله‌ی پس‌آزمون در آزمودنی‌های دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود داشت (05/0>P). همچنین، در مرحله‌ی پس‌آزمون نمرات صمیمیت کل و تمامی زیرمقیاس‌های آن در گروه آزمایش بهبود یافته بود و تفاوت دو گروه معنادار بود (05/0>P).


نتیجهگیری: بر اساس نتایج این پژوهش می‌توان نشان داد که آموزش صمیمیت غنی‌شده با آموزه‌های اسلامی می‌تواند برنامه‌ی درمانی و آموزشی مفید در کاهش مشکلات بین فردی زوجین باشد.


استناد مقاله به این صورت است:


Farahmand B, Fallah Yakhdani MH, Vaziri YazdiS.Investigating the Impact of Intimacy Education Enriched by Islamic Teachings on the Satisfaction and Intimacy of Introverted Couples in Yazd, Iran.Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat. 2020; 5(4): 48-60.  https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i4.19275

سابقه و هدف: در سال‌های اخیر، مدیریت نادرست تکانه‌های هیجانی، سیر نزولی انجام فریضه‌ی دینی نماز و افزایش معاشرت بین دختران و پسران دانشجو از مسائل مهم در دانشگاه‌ها است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه‌ی هوش هیجانی و تقیّد به نماز با تمایل جنسی در دانشجویان مجرد دانشگاه‌های شهر میانه انجام شد.


روش کار: طرح این پژوهش توصیفی و روش آن همبستگی است. جامعه‌ی پژوهش کلیه‌ی دانشجویان مجرد مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور و آزاد شهر میانه بود که از میان آنان نمونه‌یی به حجم 140 نفر به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. داده‌ها با کمک پرسش‌نامه‌های هوش هیجانی پترایدز فارنهایم، تقیّد به نماز پناهی و پرسش‌نامه‌ی چندوجهی مسائل جنسی (MSQ) جمع‌آوری؛ و با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیّره‌ی هم‌زمان تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.


یافتهها: یافته‌ها نشان داد از میان مؤلفه‌های هوش هیجانی فقط کنترل هیجان رابطه‌ی منفی معناداری با تمایل جنسی داشت (01/0> Pو 236/0-=r). علاوه‌براین، تقیّد به نماز نیز با تمایل جنسی رابطه‌ی منفی معناداری داشت (05/0> Pو 165/0-=r)؛ در حالی که هوش هیجانی کلی،‌ درک هیجان‌، کنترل هیجان و مهارت‌های اجتماعی با تقیّد به نماز رابطه‌ی مثبت معنادار داشت (05/0>P)؛ در عین حال خوش‌بینی رابطه‌ی معناداری با تقیّد به نماز نداشت. متغیّر کنترل هیجان نیز توانایی پیش‌بینی 23 درصد از تمایل جنسی را داشت.


نتیجهگیری: به نظر می‌رسد اجرای مداخلات در جهت ارتقای کنترل هیجان و تقیّد به نماز می‌تواند در کاهش تمایلات جنسی دانشجویان مجرد مؤثر باشد.


استناد مقاله به این صورت است:


Nottaq M, Kiani Q. The Relationship of Emotional Intelligence and Commitment to Prayers with Sexual Desire in Single Students of Miyaneh City Universities. Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat. 2020; 5(4): 61-72. https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i4.21035

مقایسه‌ی منبع کنترل، باورهای غیرمنطقی و جهت گیری مذهبی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر اردبیل در سال 1395

اسماعیل صدری دمیرچی, آرزو مجرد, معصومه پیرقلی کیوی

پژوهش در دین و سلامت , دوره 5 شماره 4 (1398), , صفحه 73-87
https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i4.17138

سابقه و هدف: خانواده اصلی­ترین هسته‌ی هر جامعه و کانون حفظ سلامت و بهداشت روانی و تأمین­کننده‌ی نیازهای عاطفی، مادی و معنوی اعضای خود است. عوامل مختلفی می­تواند موجب حفظ و بقای این بنیان شود که احتمالاً منبع کنترل، باورهای غیرمنطقی و جهت­گیری مذهبی جزئی از آنها است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی منبع کنترل، باورهای غیرمنطقی و جهت­گیری مذهبی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر اردبیل در سال 1395 بود.


روش کار: روش این پژوهش توصیفی از نوع علّی-مقایسه­یی است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل تمامی زنان متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به دادگستری شهر اردبیل طی سال 1395؛ و نمونه‌ی مطالعه شامل 50 نفر از زنان متقاضی طلاق و 50 نفر از زنان عادی بود که به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی­ها پرسش‌نامه‌های منبع کنترل راتر، باورهای غیرمنطقی جونز و جهت­گیری مذهبی آلپورت را تکمیل کردند. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش­ آماری تحلیل واریانس چندمتغیّره تجزیه و تحلیل شد. در پژوهش حاضر همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله هیچ­گونه تضاد منافعی گزارش نکرده­اند.


یافتهها: نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که در متغیّرهای منبع کنترل (001/0>p)، جهت­گیری مذهبی (001/0>p)، باورهای غیرمنطقی (003/0>p) و مؤلفه­های آن شامل بی‌مسئولیتی هیجانی (001/0>p)، اجتناب از مشکل (001/0>p)، توقع تأیید از دیگران (001/0>p) و درماندگی در مقابل تغییر (001/0>p) بین دو گروه زنان متقاضی طلاق و عادی تفاوت معنادار وجود داشت.


نتیجهگیری: نتایج نشان می­دهد که بین زنان متقاضی طلاق و عادی در متغیّرهای منبع کنترل، باورهای غیرمنطقی و جهت­گیری مذهبی تفاوت معنادار وجود داشت. بنابراین، پیشنهاد می­شود به منظور کاهش طلاق در زنان، برای مدیریت صحیح منبع کنترل، باورهای غیرمنطقی و جهت­گیری مذهبی برنامه­ها و کارگاه­های آموزشی تدوین شود.


استناد مقاله به این صورت است:


Sadri Damirchi E, Mojarrad A, Pirgholi Kivi M. A Comparison of the Locus of Control, Unreasonable Beliefs and Religious Orientation in Divorce and Ordinary Women in Ardabil in 2016. Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat. 2020; 5(4):73-87. https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i4.17138

سابقه و هدف: افسردگی اساسی از شایع‌ترین و مزمن‌ترین اختلالاتی است که به درمان نیاز دارد. هدف پژوهش حاضر اثربخشی معنادرمانی توأم با تلاوت قرآن و دعا بر شدت علائم افسردگی زنان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بود.


روش کار: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی زنان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی شهر قم در سال 1396 بود که از بین آنان نمونه‌یی به حجم 30 بیمار (هر گروه 15 نفر) با توجه به معیارهای شمول به صورت داوطلبانه انتخاب شد. اعضای نمونه به صورت جایگزینی تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات مقیاس افسردگی بک بود. برای تجزیه و تحلیل داده­ها نیز از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.


یافتهها: میانگین گروه آزمایش در مرحله‌ی پیش‌آزمون در مؤلفه‌ی شدت علائم افسردگی 80/35 و گروه گواه 60/33؛ و در مرحله‌ی پس‌آزمون برای گروه آزمایش 86/19 و برای گروه گواه 46/32 بود. پس از اعمال مداخله‌ی میزان افسردگی در گروه گواه تغییری ایجاد نشد ولی نمرات افسردگی گروه آزمایش کاهش یافت که از نظر آماری معنادار بود (01/0>p).


نتیجهگیری: نتایج نشان می‌دهد معنادرمانی توأم با تلاوت قرآن و دعا در کاهش شدت علائم افسردگی زنان مبتلا به افسردگی اساسی مؤثر است.


استناد مقاله به این صورت است:


Rafiei Mohammadi N, Jahangiri MM. The Effect of Logic Therapy Combined with Quran Recitation and Prayer on Depression Symptoms in Women with Major Depressive Disorder. Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat. 2020; 5(4):88-98. https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i4.21692

رابطه‌ی نگرش و التزام عملی به نماز و تجارب معنوی با سلامت عمومی دانشجویان دختر دانشگاه تهران در سال 1396

زهرا شیرزادی, آناهیتا خدابخشی کولایی, محمدرضا فلسفی‌نژاد

پژوهش در دین و سلامت , دوره 5 شماره 4 (1398), , صفحه 99-113
https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i4.22236

سابقه و هدف: اجرای اوامر و فرائض دینی از جمله التزام عملی به نماز و تجارب معنوی یکی از راه­های نجات‌بخش و رهایی از ناملایمات، ناراحتی­ها و استرس­های روزمره‌ی دانشجویان است. این مطالعه با هدف تعیین رابطه‌ی نگرش و التزام عملی به نماز و تجارب معنوی با سلامت روان در دانشجویان دختر دانشگاه تهران در سال 1396 انجام شده است.


روش کار: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانشجویان دختر دانشگاه تهران بود که در سال 1396 تحصیل می‏کردند و نمونه‌ی پژوهش شامل 150 دانشجو بود که به صورت نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏یی انتخاب شدند. ابزارهای گرد­آوری اطلاعات عبارت بود از: پرسش‌نامه‌ی نگرش و التزام عملی به نماز، تجارب معنوی روزانه و سلامت عمومی گلدبرگ 28GHQ-. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از همبستگی پیرسون و رگرسیون هم‌زمان استفاده شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.


یافتهها: نتایج نشان داد که مقدار r در رابطه‌ی بین مؤلفه‌ی اثربخشی نماز در زندگی فردی و اجتماعی با مقدار 251/0-، توجه و عمل به مستحبات با مقدار 507/0-، التزام و اهتمام جدی برای انجام نماز با مقدار 373/0-، مراقبت و حضور قلب در نماز با مقدار 251/0- و نمره‌ی کل متغیّر التزام عملی به نماز با مقدار 401/0- با سلامت روان در سطح 05/0 به صورت منفی و معکوس معنادار بود. علاوه‌براین، مقدار r در رابطه‌ی بین مؤلفه‌ی احساس حضور خداوند با مقدار 498/0-، ارتباط با خداوند با مقدار 325/0-، احساس مسئولیت در قبال دیگران با مقدار 259/0- و تجارب معنوی با مقدار 474/0- با سلامت روان در سطح 05/0 نیز به صورت منفی و معکوس معنادار بود ( 657/0-).


نتیجهگیری: التزام عملی به نماز در ايجاد بهداشت و سلامت روانى افراد نقش اساسى دارد. همچنین، نتایج تأیید کرد که مذهب کارکرد حمایتی از سلامت روان دارد و تجارب معنوی در پیشگیری از بیماری‌های روانی و تسهیل مقابله با بیماری و بهبودی آن سهیم است.


 استناد مقاله به این صورت است:


Shirzadi Z, Khodabakhshi-Koolaee A, Falsafinejad MR. A Study of the Relationship of Outlook and Practical Pledge to Prayers and Spiritual Experiences with Mental Health of Girl Students of University of Tehran. Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat. 2020; 5(4): 99-113. https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i4.22236 


 

ترجمه‌ی بین فرهنگی و روان‌سنجی پرسش‌نامه‌ی 18 سؤالی معنویت در کار

ثاراله شجاعی, صدیقه سادات طوافیان, جان وگنر, احمدرضا جمشیدی, علی محمدی ولدانی

پژوهش در دین و سلامت , دوره 5 شماره 4 (1398), , صفحه 114-126
https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i4.22349

سابقه و هدف: معنويت در كار موضوعی جديد اما با توسعه‌ی نظري-علمي محدود در مبحث سازماني است که اهمیت آن و تأثیرش در بازدهی کاری نیاز به ابزاری مناسب برای سنجش را ضروری می‌نماید. طولانی بودن و جامع نبودن بعضی از پرسش‌نامه‌ها مؤلفان را بر آن داشت تا ترجمه‌ی بین ‌فرهنگی و روان‌سنجی ابزار استاندارد جامع معنویت در کار را انجام دهند.


روش کار: در این مطالعه‌ی توصیفی-مقطعی، ابزار استاندارد معنویت در کار برگرفته از مطالعه‌ی وال کینجرسکی انتخاب شد. مراحل ترجمه و بازترجمه‌ی آن از انگلیسی به فارسی و انطباق فرهنگی بر اساس الگوی وایلد و به روش ترجمه‌ی بازگشتی انجام شد. روایی صوری از طریق 10 متخصص و 18 نفر از نمونه‌های در دسترس؛ و پایایی پرسش‌نامه برای 393 نفر از کارکنان خدمات مراقبتی بررسی و تعیین شد. روایی سازه با حجم نمونه‌ی 268 نفر و از طریق آزمون تحلیل عاملی انجام شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.


یافتهها: فرایند ترجمه و روان‌سنجی پرسش‌نامه‌ی معنویت در کار با 18 سؤال مطلوب گزارش شد. برای تعیین روایی سازه، تحليل مؤلفه‌هاي اصلي با اسـتفاده از روش دوران واريماكس صورت گرفت كه 31/70 درصد از واريانس كـل به کمک دو عامل تبيين؛ و روایی صوری مناسب گزارش شد. در بررسی پایایی پرسش‌نامه‌ی ترجمه شده به فارسی با استفاده از روش ثبات داخلی ابزار، ضریب آلفای کرونباخ 96 درصد محاسبه شد که برای زیرمقیاس‌ها از 78 تا 91 درصد متغیّر بود. علاوه‌براین، بین خرده‌مقیاس‌های غوطه‌ور شدن در کار، تجربه‌ی عرفانی، ارتباط معنوی و حس اجتماعی بودن همبستگی بالایی (82/0-97/0) وجود داشت.


نتیجهگیری: پرسش‌نامه‌‌ی یادشده همسانی درونی مناسبی داشت و همبستگی بالا بین خرده‌مقیاس‌ها نشان می‌دهد انطباق فرهنگی مطلوبی در ترجمه‌ی پرسش‌نامه وجود داشت. پرسش‌نامه‌ی معنویت در کار که هدف آن ارزیابی تجربه‌ی معنویت در کار از جنبه‌های مختلف بر پایه‌ی تجربیات افراد از معنویت در محل کار است دارای روایی سازه و صوری مناسبی بود.استناد مقاله به این صورت است:


Shojaei S, Tavafian SS, Wagner J, Jamshidi AR, Mohammadi-Valadani A. An Intercultural Translation and Psychometric Analysis of 18-item Spirituality at Work Questionnaire. Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat. 2020;5(4):114-126. https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i4.22349


مقاله مروری


بررسی رابطه‌ی بین معنویت در محیط کار و سلامت سازمانی کارکنان؛ مرور نظام‌مند

سهراب جهانگیری‌فرد, نادر سلیمانی, فاطمه کشمیر

پژوهش در دین و سلامت , دوره 5 شماره 4 (1398), , صفحه 127-138
https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i4.18212

سابقه و هدف: ﺑﯿﻦ معنویت در محیط کار با ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ (روابط بین فردی کارکنان و ﺗﻌﻬﺪ شغلی) رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. هدف اصلی در این مطالعه بررسی رابطه‌ی بین معنویت در محیط کار و سلامت سازمانی بود.


روش کار: این پژوهش با جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی ساینس دایرکت، مگیران، پاب مد، گوگل اسکولار، اس.آی.دی، پرو گوئست و جستجوگر گوگل با استفاده از کلیدواژه‌های معنویت در محیط کار، سلامت سازمانی، اخلاق اسلامی، مدیریت منابع انسانی و بهداشت روانی در اسلام در فاصله‌ی زمانی بین سال‌های 2000 تا 2018 صورت گرفت. در مجموع 35 مقاله‌ی داخلی و خارجی انتخاب شد و با مرور نظام‌مند رابطه‌ی بین معنویت در محیط کار و سلامت سازمانی بررسی شد. نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.


یافتهها: مرور مطالعات مختلف نشان داد وجه مشترک معنویت در محیط کار و سلامت سازمانی کار معنادار، احساس همبستگی و همسویی با ارزش‌های سازمان، درستکاری، تعهد و مسؤلیت‌پذیری است.


نتیجهگیری: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از این مطالعه، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر سلامت سازمانی کارکنان نیز افزایش می‌یابد. بنابراین با تلفیق و یکپارچه ساختن کار و زندگی معنوی افراد می‌توان به ارتقای عمکلرد آنان به منظور استفاده‌ی بهینه از کارکنان سازمان کمک نمود.


استناد مقاله به این صورت است:


Jahangiri FardS, SoleimaniN, Keshmir F. Investigating the Relationship between Organizational Spirituality and Organizational Health (A Systematic Review). Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat. 2020; 5(4):127-138. https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i4.18212

بررسی علمی دیدگاه قرآن درباره‌ی نقش سلامتی‌بخش آب در زندگی بشر

فتح‌الله عالی‌پور هفشجانی, فرنگیس مهدوی هفشجانی, محمد عالی‌پور هفشجانی

پژوهش در دین و سلامت , دوره 5 شماره 4 (1398), , صفحه 139-156
https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i4.21083

سابقه و هدف: آب مایعی مغذی و حیات‌بخش و ثروت طبیعی بی‌نظیری است. خداوند در قرآن صاحبان خرد را به تفکر در آیات خود دعوت می‌فرماید که آب یکی از این آیات است. هدف از این مطالعه شناخت اهمیت آفرینش آب از منظر قرآن کریم و شناخت خواص و ویژگی‌های بیولوژیکی و درمانی آب‌های طبیعی است.


روش کار: این مقاله مطالعه‌یی مروری است که در دو مرحله انجام شده است. در مرحله‌ی اول از نرم‌افزار ویژه‌ی قرآن استفاده شد و آیاتی بر اساس کلیدواژه‌های کلی ماء و شراب انتخاب شد. سپس از آیات منتخب، آیاتی بر اساس کلیدواژه‌های طهور، حی، رزق، فرات، ملح أُجاجٌ، الفُلک، غسل و لحم انتخاب شد و اهمیت آفرینش آب از منظر قرآن بررسی شد. در مرحله‌ی دوم از متون علمی استفاده شد و خواص بیولوژیکی و درمانی آب‌های طبیعی بررسی شد. مؤلفان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی درباره‌ی این پژوهش گزارش نکرده‌اند.


یافتهها: این مطالعه نشان داد که خداوند در قرآن بیش از 65 بار لفظ آب را بیان کرده و در هر بار اوصاف حکمت‌آمیزی برای آن برمی‌شمارد. قرآن مجید آب را در هشت زمینه‌ی مختلف شامل حیات‌بخش بودن، طاهر بودن، شفابخش بودن، پیونددهنده‌ی انسان‌ها، تغذیه، دلپذیر (گوارا) بودن، تجارت و نقش اداره‌کنندگی چرخه‌های زیست‌محیطی زمین توصیف می‌کند؛ و آن را به سه دسته‌ی آب طهور، آب دلپذیر (گوارا) و آب‌شور تقسیم می‌کند. بر اساس منابع علمی آب‌های طبیعی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و درمانی مختلفی دارند. این ویژگی‌ها مرهون پیوندهای هیدروژنی و ساختار مولکولی آب و نوع و مقدار ترکیبات معدنی آن است. ازاین‌رو، این عوامل کارکردهای متفاوتی برای انواع آب‌های طبیعی فراهم می‌نماید.


نتیجهگیری: وجود آب در جهان هستی ضروری است و زندگی بدون آن تصورشدنی نیست. اهمیت آب مرهون ساختار مولکولی و پیوندهای هیدروژنی و ترکیبات معدنی آن است تا برای آن نقش و مأموریت بسیار مهمی در عالم هستی به وجود آورد و این‌گونه فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی جهان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و آن را در ردیف یکی از آیات بزرگ آفرینش قرار می‌دهد.


استناد مقاله به این صورت است:


Aalipour-Hafshajani F, Mahdavi-Hafshajani F, Aalipour-Hafshajani M. A Scientific Approach to the Quran's View of the Health Role of Water in Human Life. Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat. 2020; 5(4):139-156.https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i4.21083