اثربخشی آموزش آسیب‌های دنیاگرایی مبتنی بر مفاهیم نهج‌البلاغه بر بهزیستی ذهنی بیماران گوارشی مراجعه‌کننده به مؤسسه‌ی خیریه‌ی‌امیرالمؤمنین شهر بشرویه

مرضیه اسحاقی, مریم شهابی, الهه آهنگری, محمد طحان
18

دیده شده

PDF

چکیده

سابقه و هدف: یکی از عوامل اساسی و مهم که می­تواند سلامت روانی را به‌ خطر بیفکند، دنیاگرایی و علاقه‌ی شدید به دنیا است. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش آسیب­های دنیاگرایی مبتنی بر مفاهیم نهج‌البلاغه بر بهزیستی ذهنی بیماران گوارشی بود.

روش کار: این مطالعه‌ی نیمه‌آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری پژوهش تمامی بیماران زن مبتلا به اختلالات گوارشی (زخم معده، ورم معده، ریفلاکس معده و بیماری عصبی روده) مراجعه­کننده به مؤسسه‌ی خیریه‌ی ­امیرالمؤمنین شهر بشرویه (در مجموع 100 نفر) در سال 95 بودند. از این جامعه، تعداد 40 نفر به­طور در دسترس انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان در تحقیق به پرسش‌نامه‌ی بهزیستی ذهنی وارویک ادینبورگ پاسخ دادند، سپس به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر کدام 20 نفر) جایگزین شدند. گروه ­آزمایش به مدت هشت جلسه تحت آموزش ­آسیب­های دنیاگرایی مبتنی بر نهج­البلاغه که بسته‌ی ساخته‌شده‌ی شهابی و شهابی­زاده است، قرار گرفتند و گروه­ گواه هیچ­گونه آموزشی دریافت نکردند. در پایان هر دو گروه مجدداً به پرسش‌نامه­های تحقیق پاسخ دادند (پس­آزمون). داده‏هاي به‏دست‌آمده با استفاده از تحليل کوواريانس تجزيه‌ و تحليل شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

یافتهها: یافته‌ها نشان داد آموزش ­آسیب­های ­دنیاگرایی­ مبتنی بر مفاهیم­ نهج­البلاغه بر مؤلفه‌های بهزیستی ذهنی بیماران تأثیرگذار بود و میزان مؤلفه­های خوش­بینی، روابط مثبت با دیگران و پرانرژی بودن نیز پس از آموزش افزایش یافته بود (003/0p<).

نتیجهگیری: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، آموزش آسیب­های دنیاگرایی مبتنی بر مفاهیم نهج­البلاغه می‌تواند بر بهزیستی ذهنی بیماران گوارشی مفید باشد. ازاین‌رو، اجرای این آموزش به متخصصان سلامت و بهداشت روانی توصیه می­شود.

استناد مقاله به این صورت است:

Eshaghy M, Shahabi M, Ahangari E, Tahan M. The effectiveness of Nahjolbalagheh Teachings about mammonism damage on mental well-being of gastrointestinal patients. J Res Relig Health. 2019; 5(3): 109- 123. doi: https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i3.18801

 

 


موضوع

آسیب‌های دنیاگرایی؛ بهزیستی ذهنی؛ بیماران گوارشی

مراجع

Walker CE. Handbook of Clinical Child Psychology, 3rd Edition. New Jersey: WILEY; 2001. 216-24 p.

Zali M. Digestive diseases trends (training course of Gastroenterology and liver disease string MPH). University of medical sciences and health services. 2008:127-14.

Humaida IA. Relationship between Stress and psychosomatic complaints among nurses in Tabarjal hospital. Open Journal of Medical Psychology. 2012;1(3):15-9.

Shahabi M. The effectiveness of secularism damage based Nahjolbalagheh on spiritual and spiritual, Mental well-being and affect Control digestive patients. iran: Islamic Azad University of birjand; 2016. (Full Text in Persian)

Amini AH. Alghadir. Qom: Dar-alkotob-arabi; 2013. (Full Text in Persian)

Makarem Shirazi N. Sample interpretation. Tehran: Darolkotob-eslamiye; 2008. (Full Text in Persian)

Farahani MT. Individual differences in subjective well-being and academic pressure plays a style of dealing with the psychological pressure. Behavioral Science. 2008;20(4):29-34. (Full Text in Persian)

Clarke JG, Martin RA, Stein L, Lopes CE, Mello J, Friedmann P, et al. Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS): Validated for teenage school students in England and Scotland. A mixed methods assessment. BMC public health. 2011;11:487.

Akbari R, Fathi Ashtiani A. The relationship between secularism and mental health. Psychology and religion. 2009;2(3):105-43. (Full Text in Persian)

Janbabaei G, Esmaeili R, Mosavinasab N, Ranjbar M, Heydarifard J. The role of the spiritual welfare and related factors in patients with metastatic cancer of the digestive system. Religion and Health. 2014;2(1):9-14.

MohammadPorlasani A. Impact human secularism oriented Quran and Hadith. iran: University of Kashan; 2013. (Full Text in Persian)

Sharif Razi AM. Nahj-albalagha. SobhiSaleh, Researcher. Qom: Hejrat; 1994. (Full Text in Persian)

Ahmadzadeh M. Secularism, The cultural harm, From the perspective of the Qura. journal of Qur'anic studies. 2013;5(4):e15. (Full Text in Persian)

On the occasion of the day of the guardians, Qom Seminary Islamic propaganda Office: The Supreme Leader; 2008 [Available from: http://farsi.khamenei.ir. (Full Text in Persian)

Mitchell DL, Bennett MJ, Manfrin-Ledet L. Spiritual development of nursing students: developing

competence to provide spiritual care to patients at the end of life. The Journal of nursing education. 2006;45(9):365-70.

Walt V, Alletta E. A descriptive and exploratory study towards a spiritual intelligent transitional Model of organizational communication University of South Africa. J Nurs Res. 2006;35(2):273-80.

McEwan W. Spirituality in nursing: what are the issues? Orthopedic nursing. 2004;23(5):321-6.

Beck R, McDonald A. Attachment to God: the attachment to God inventory, tests of working model correspondence, and an exploration of faith group differences. J Psychol Theol. 2006;32(4):92-103.

Shaalon J. The Mediating Role of God Attachment Between Religiosity and Spirituality and Psychological Adjustment in Young Adults. American: Ohio State University; 2007. 3-41 p.

Beck R. Communion and complaint: attachment, object-relations, and triangular love perspective on relationship with God. J Psychol Theol. 2006;34(1):43-53.

Laurin K, Kay A, Mosovitch DA. On the belief in God: Towards an understanding of the emotional substrates of compensatory control. J Exp Soc Psychol. 2008;6(2):1559-62.

Carr A. Positive psychology: the science of happiness and human strengths. New York: Brunner-Routledge; 2004. 237-315 p.

Bulter L. Self-concept as a predictor of college freshman academic adjustment. College Student Journal. 2002;36(2):234-46.

Ai AL, Park CL, Huang B, Rodgers W, Tice TN. Psychosocial mediation of religious coping styles: a study of short-term psychological distress following cardiac surgery. Personality & social psychology bulletin. 2007;33(6):867-82.

Koeing HG. Spirituality and depression. Southern Medical Journal. 2007;7:737-9.

KhodayariFard M, Sadeghi k, Abdi Y. cognitive behavioral therapy family application with of chiropractic in the treatment of psychosomatic disorders (bone muscle). iran: University of Tehran; 2006. (Full Text in Persian)

Majlesi MT. Bihar for dryer imams news unsullied Fe peace. Tehran: Hazrat Vali ASR library; 1994. 20-73 p. (Full Text in Persian)

Amedi A. Explanation of Ghurar al-Hikam wa Durar al-Kalim. Qom: Institute of Imam (a.s.); 2001. 102 p. (Full Text in Persian)

Tennant R, Hiller L, Fishwick R, Platt S, Joseph S, Weich S, et al. The Warwick-Edinburgh Mental Well- being Scale (WEMWBS): development and UK validation. Health Qual Life Outcomes. 2007;5:63.

Swart M, Kortekaas R, Aleman A. Dealing with feelings: Characterizations of trait alexithymia on emotion regulation strategies and cognitive-emotional processing. The Journal of psychology. 2009;34(3):75-81.

Clark A. Work, Jobs and Well-being Across the Millennium. Oxford: Oxford University Press; 2011.

Vahedi S, Ahmadiyan R. The relationship between religiosity and religious identity styles, dimensions of psychological well-being with students. The psychology of religion. 2014;7(14):91-107. (Full Text in Persian)

Janbozorgi M. Religious orientation and mental health. Medical research (Journal Faculty of Medicine), Shaheed beheshti University of medical sciences and health services. 2007;31(4):345-50. (Full Text in Persian)

AliMohammadi K, Azerbaijani M. The relationship between Islamic happiness and psychological happines of students Qom University. Psychology and religion. 2009;2(3):8-27. (Full Text in Persian)

Yaghoubi H, Sohrabi F, Mohammad-Zadeh A. Comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and psychotherapy, spiritual religious-based Islamic bramuse on reduction of clear anxiety. Behavioral science research. 2012;10(2):99-107. (Full Text in Persian)

Zangiran Sh, Borjali A, kraskian A. Effectiveness of group education spirituality therapy on quality of life and general health of elderly resident women. Razi medical sciences journal. 2014;21(127):39-51. (Full Text in Persian)

Lyubomirsky S, Tkach C, Dimmateo MR. What are the differences between happiness and self esteem. J Soc Iindic Res. 2007;78:363-404.

Gartner J, Larson D, Allen GD. Religious commitment and mental health: A review of the empirical literature. Journal of Psychology and Theology. 1991;19(1):6-25.

Harrison WJ, Lewis CP, Lavy C. External fixation in HIV-positive patients with open fractures. International review of psychiatry (Abingdon, England). 2001;13(3):36.

Sadri J, Jafari AR. The relationship between religious beliefs, mental health (case study of Islamic Azad University students abhar units). Journal of behavioral science. 2013;2(3):123-38. (Full Text in Persian)

Motahari M. The perfect man. Tehran: Sadra; 1997. (Full Text in Persian)

Fotokian Z, Ghaffari F, Keyhanian Sh. The Relation of Stressful Life Events and Cancer in Refers to Oncology Unit in Ramsar Imam Saggad Hospital. Avicenna J Nurs Midwifery care. 2008; 16 (1) :11-21. (Full Text in Persian)

Taheri H. The role of religious beliefs in relieving concerns. Qom: Zaeer publishing; 2009. (Full Text in Persian)

Afsarder H, Rahimi A. Pathology of The new luxury in individual behaviours and Qourn strategies and validity of its prevention. Insight & Islamic education. 2015;12(33):101-34. (Full Text in Persian)

ZaraPoor A. Welcome the world and The correct understanding of the world 2015 [Available from: http://m3657z.blogfa.com/post-250.aspx.

Some of the works of the belief in the resurrection of the Qur'an: Pasdar aslam; 2009 [Available from: http://www.hawzah.net.

The holy Quran. Meraj, verse 20-22. Qom: Imam Ali Ebne Abi Taleb (Ýa); 2015.

The holy Quran. Al-Anʻam, verse 76. Qom: Imam Ali Ebne Abi Taleb (Ýa); 2015.

The holy Quran. Hadid, verse 4. Qom: Imam Ali Ebne Abi Taleb (Ýa); 2015.

Okun MA, Stock WA. Correlates and components of subjective well-being among the elderly. Journal of Applied Gerontology. 2007;6:95-112.

Peacock JR, Poloma MM. Religiosity and Life Satisfaction Across the Life Course. Indicators Research. 2009;48(3):321-45.

Davis B. Mediators of the relationship between hope and well-being in older adults. Clinical nursing research. 2005;14(3):253-72.

Richards P, Hardman R, Berrett M. Spiritual Approaches in the Treatment of Women with Eating Disorders. Washington: American Psychological Association; 2007.

Pallant JF, Lae L. Sense of coherence, well-being, coping and personality factors: Further evaluation of the sense of coherence scale. Personality and Individual Differences. 2002;33(1):39-48.

The holy Quran. Jasieh, verse 24. Qom: Imam Ali Ebne Abi Taleb (Ýa); 2015.

Sheykh Mofid M. The sire of the Imams (AS). Qom: savar; 20
DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i3.18801

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.