اثربخشی آموزش آسیب‌های دنیاگرایی مبتنی بر مفاهیم نهج‌البلاغه بر بهزیستی ذهنی بیماران گوارشی مراجعه‌کننده به مؤسسه‌ی خیریه‌ی‌امیرالمؤمنین شهر بشرویه