شاپا الکترونیک: 2383-1375

شماره کنونی
دوره 8 شماره 4
زمستان 1399

درباره‌ی مجله

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

ناشر: دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

مدیرمسئول: دکتر حسین حاتمی؛ استاد، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،‌ ایران؛ آدرس پست الکترونیک: hatami@sbmu.ac.ir

سردبیر: دکتر احمدرضا یزدانبخش؛ استاد، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،‌ ایران؛ آدرس پست الکترونیک: yazdanbakhsh@sbmu.ac.ir

مدیر اجرایی و مدیر وب سایت مجله:

مهندس مهدیه شریفی فرد، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، آدرس پست الکترونیک: jhf@sbmu.ac.ir

مشاور آمار: دکتر یدالله محرابی؛ استاد، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،‌ ایران؛ آدرس پست الکترونیک: mehrabi@sbmu.ac.ir

ویراستار زبان انگلیسی:

دکتر محمد منشوری:استادیار، دانشگاه رایرسون کانادا، آدرس پست الکترونیک:      m.manshouri@ yahoo.com

دکتر محمد رفیعی؛ استادیار، گروه گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،‌ ایران؛ آدرس پست الکترونیک: rafiee@sbmu.ac.ir

همکاران اجرایی:

- دکتر مهرنوش ابطحی؛ استادیار، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،‌ ایران؛ آدرس پست الکترونیک: mehrabtahi@sbmu.ac.ir 

شاپای چاپي: 2322-5130

شاپای الكترونيكي: 1375-2383

مطالعه بیشتر

اطلاعات مجله

برای دسترسی به لیست تحریریه مجله، اینجا را کلیک کنید.

مجله بهداشت در عرصه در پایگاههای اطلاعاتی/ نمایه‌نامه‌های زیر، نمایه می‌شود و در دسترس است:

(Index Copernicus (IC

(Biefield Academic search Engine (BASE

(Directory of Research  Journals Indexing (DRJI

(Scientific Indexing service (SIS

civilica

Magiran

barakatkns

Google Scholar

InfoBase

 این مجله عضوROAD  می باشد.

تازه ترین مقالات

ارتباط بین عزت نفس و خودکارآمدی در دانشجویان پرستاری شهر قزوین: یک مطالعه مقطعی

بررسی رابطه خودپنداره جنسی با عملکرد جنسی و عزت نفس در زنان مبتلا به اختلال واژینیسموس

اثرات صدای بنفش بر روی میزان بیان ژن SLC26A4در بافت حلزون گوش رت

بررسی میزان آمادگی سازمانی پرستاران در برخورد با حملات بیوتروریستی شهرستان بافت سال 1399

میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خصوص بهداشت و ایمنی مواد غذایی

مقایسه ی اختلال خواب، رضایت جنسی و ترس از کووید-19 در پرستاران شاغل در بخش های کووید و غیر کووید بیمارستان های شهر تهران

تاثیر برنامه ارتقاء مدیریت پسماند بیمارستان رازی قزوین درسال های 1392 تا1397

بررسی دانش و عملکرد ایرانیان در پیشگیری از کووید-19 در سال 1399

سابقه خانوادگی سرطان و خطر ابتلا به سرطان دستگاه گوارش فوقانی در جنوب شرق ایران: یک مطالعه مورد-شاهدی

آلاینده‌های ذره‌ای هوابرد وخطر افزایش در نرخ ابتلا به Covid- 19

بیشتر مشاهده شده

فرار بیماران از بخش اورژانس و بار مالی آن در یک بیمارستان بزرگ عمومی شهر تهران : یک مطالعه مقطعی

رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل در کارکنان بیمارستانی: یک مطالعه موردی

اندازه گیری غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم، سرب، مس در منابع آب آشامیدنی روستاهای جنوب شرقی دشت رفسنجان

بررسی غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم و سرب در منابع آب زیرزمینی منطقه شهراب و روستاهای اطراف در شهرستان اردستان در خرداد 1394

بررسی وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) با استفاده از روش SWOT به منظور ارائه استراتژیهای بهبود مستمر: مطالعه موردی در شهرداری قزوین

بررسی حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین با استفاده از کامپوزیت کیتوزان/زئولیت از محلولهای آبی با استفاده از روش سطح پاسخ: بررسی سینتیک و ایزوترمهای جذب

ميزان دستيابی به اهداف برنامه ترویج زایمان طبيعی طرح تحول سلامت: مطالعه موردي در يك بيمارستان بزرگ عمومي شهر تهران

تعیین وضعیت کیفیت آب رودخانه زرین گل استان گلستان با توجه به شاخص های کیفی آب

بررسى آلودگى ميكروبى سطوح بخش هاى مختلف در دو بيمارستان آموزشى دانشگاه علوم پزشكى مازندران

بررسی جو ایمنی و فاکتورهای مرتبط با آن در یک شرکت ساختمان سازی در سال 1390