اعضای هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

* دکتر مهرنوش ابطحی

دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

پست الکترونیک: mehrabtahi@sbmu.ac.ir

Scopus, Google Scholar, ORCID, CV

* دكتر اكبر اسلامي

استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

پست الکترونیک: aeslami@sbmu.ac.ir

Scopus, Google Scholar, ORCID, CV

پست الکترونیک: m_jafari@sbmu.ac.ir

Scopus, Google Scholar, ORCID, CV 

* دكتر حسين حاتمي

استاد، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

پست الکترونیک: hatami@sbmu.ac.ir

Scopus, Google Scholar, ORCID, CV

* دكتر عباس دانش‌كهن

دانشیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

پست الکترونیک: daneshkohan@sbmu.ac.ir

Scopus, Google Scholar, ORCID, CV

 * دكتر علي دل‌پيشه

استاد، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

پست الکترونیک: mehrabtahi@yahoo.com

Scopus, Google Scholar, ORCID, CV

* دكتر علي رمضانخاني

استاد، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

پست الکترونیک: aramezankhani@sbmu.ac.ir

Scopus, Google Scholar, ORCID, CV

*  دکتر حمید سوری

استاد، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

پست الکترونیک: hsoori@sbmu.ac.ir

Scopus, Google Scholar, ORCID, CV

* دکتر محتشم غفاری

استاد، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

پست الکترونیک: mohtashamghaffari@sbmu.ac.ir

Scopus, Google Scholar, ORCID, CV 

* دکتر فروزان کریمی

دانشیار، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

پست الکترونیک: fkarimi@sbmu.ac.ir

Scopus, Google Scholar, ORCID, CV 

* دکتر نسترن کشاورز محمدی

استاد، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

پست الکترونیک: n_keshavars@yahoo.com

Scopus, Google Scholar, ORCID, CV  

* دکتر محمد منشوری

استادیار، دانشگاه رایرسون، کانادا

پست الکترونیک: m_manshouri@yahoo.com

* دکتر علی اصغر کلاهی

دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

پست الکترونیک: kolahi@sbmu.ac.ir

Scopus, Google Scholar, ORCID, CV  

* دکتر یداله محرابی

استاد، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

پست الکترونیک: mehrabi@sbmu.ac.ir

Scopus, Google Scholar, ORCID, CV

*  دکتر انوشیروان محسنی بندپی

استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

پست الکترونیک: mohseni_bandpei@yahoo.com

Scopus, Google Scholar, ORCID, CV 

* دکتر محمدرضا مسعودی نژاد

استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

پست الکترونیک: massoudi@sbmu.ac.ir

Scopus, Google Scholar, ORCID, CV 

* دکتر احمدرضا یزدانبخش

استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

پست الکترونیک: yazdanbakhsh@sbmu.ac.ir

Scopus, Google Scholar, ORCID, CV