بیانیه حق نشر 

- چاپ هر گونه نوشته‌ای در مجله منوط به رعايت معيارهای اخلاقی است. مجله بهداشت در عرصه ، در زمينه مباحث اخلاقی از راه‌کارهای COPE، پيروی کرده و در صورت تخلف، طبق موازين COPE عمل خواهد کرد.همچنين مطابق بيانيه هلسينکی، شرکت‌کنندگان در پژوهش می‌بايد نسبت به شرکت در پژوهش آگاهی و رضايت کامل داشته باشند.  

-رضايت : تمامی شرکت‌کنندگان در پژوهش‌ها می‌بايست از اهداف انجام پژوهش و عوارض داروهايی که در مداخلات استفاده می‌شود، آگاه باشند. فرم رضايت آگاهانه در رابطه با اين نوع پژوهش‌ها بايد توسط شرکت‌کنندگان در پژوهش تأييد شود. در صورت لزوم، مجله حق دارد مستندات را از نويسنده درخواست نمايد.

-نويسندگي  از نظر معيارهای نويسندگی، همه افرادی که به عنوان نويسنده مقاله معرفی شده‌اند، بايد يکی از شرايط 1 و شرايط 2 و 3 و 4 را داشته باشند:

  1- مشارکت قابل توجه در ايده کلی و طراحی ايده مقاله يا جمع‌آوری داده‌ها يا تجزيه و تحليل و تفسير داده‌ها 2- طراحی مقاله يا بازنگری نقادانه مقاله جهت يافتن اهميت محتوای فکری آن 3- بازنگری و بررسی نسخه نهايی  4-پذيرش مسئوليت تمامی جوانب مقاله و پاسخگو بودن در خصوص صحت و دقت اطلاعات ذکر شده 

-تضاد منافع:  چنانچه تضاد منافعی در رابطه با مقاله وجود دارد، نويسندگان موظفند به دفتر مجله اطلاع دهند. همچنين ذکر نام گروه و يا مؤسسه‌ای که مطالعه در آن انجام شده و يا حمايت مالی نموده است، ضروری است.

-سرقت ادبي: انتشار يا ارسال مجدد يا همزمان تمام يا بخشی از يک مقاله قبلاً چاپ شده يا ارسال شده به مجله، قابل قبول نيست.

تشخیص سرقت ادبی: برا ی تعیین و تشخیص سرقت ادبی در مقالات از نزم افزارiThenticate   استفاده می شود.

 - حق چاپ: مسئوليت کامل منايع و مطالب چاپ شده از ديدگاه اخلاقی و حقوقی بر عهده نويسنده (نويسندگان) خواهد بود.

-نویسندگان می توانند مقالات را بدون هیچ گونه محدودیت بطور مجانی دانلود نمایند

- مجله بهداشت در عرصه ار حق نشر  Creative Commons  License پیروی می نماید و حق نشر برای نویسندگان در قالب این قوانین محفوظ است.

  - تمامی مسئوليت هر مطلب منتشر شده، شامل صحت و اعتبار تمامی مطالب آن، از جمله مطالب مربوط به اخلاق در پژوهش بر عهده نويسنده (نويسندگان) است.