ایران، تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، بلوار رشیدالدین فضل الله، بلوار دانشجو، مقابل خیابان شهید اعرابی (پروانه)، دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دفتر فصلنامه "بهداشت در عرصه".


تماس با سردبیر

دکتر احمدرضا یزدانبخش
سردبیر
دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تلفن 22431994-0098

تماس با پشتیبانی

کارشناس دفتر نشریه
تلفن 224321994--0098