مجله بهداشت در عرصه

نشانی: تهران- انتهای اتوبان چمران- میدان شهید شهریاری- بلوار دانشجو- دانشکده بهداشت و ایمنی

تلفن: 02122432040 الی 41

داخلی: 139

پست الکترونیک:  jhf@sbmu.ac.ir