مجله بهداشت در عرصه

نشانی: تهران- انتهای اتوبان چمران- میدان شهید شهریاری- بلوار دانشجو- دانشکده بهداشت و ایمنی

تلفن:  41- 02122432040

 داخلی 172

021-22425381

پست الکترونیک:  jhf@sbmu.ac.ir