راهنماي نگارش مقالات

مجله‌ي بهداشت در عرصه توسط دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با هدف گسترش علم و فناوري و انتشار مقالات مرتبط با زمينه‌هاي مختلف بهداشت در عرصه منتشر مي‌شود. مهمترين زمينه‌ها شامل مقالات برگرفته از دستاوردهاي پژوهشي مرتبط با علوم و مهندسي بهداشت از قبيل بهداشت عمومي، مهندسي بهداشت محيط، مهندسي بهداشت حرفه‌اي، آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، اقتصاد بهداشت، مديريت خدمات بهداشتي ـ درماني، مسائل بهداشتي مرتبط با فرهنگ و تمدّن اسلام و ايران. اپيدميولوژي پايه و باليني و ساير زمينه هاي مرتبط با حفظ و ارتقاء سلامت جسمي، رواني و معنوي مي‌باشد.

مجله به صورت فصلنامه و به زبان فارسي بوده و خلاصه مقالات آن به زبان انگليسي نيز منتشر مي‌شود.
 کلیه مراحل  شامل سابمیشن، فرایند داوری، پذیرش و چاپ مقالات بدون دریافت وجه انجام می گیرد.

مقالات مورد پذيرش:

  ـ مقاله پژوهشي اصيل :(Original Research Article) چنين مقالاتي بيشترين تعداد مقالات اين مجله را تشكيل مي‌دهند و نحوه نوشتن آنها در ادامه اين متن ذكر شده است.

  ـ گزارش كوتاه:(Brief Report) اين نوع مقالات گزارش‌هاي كوتاهي از پژوهش‌هاي اصيل و منحصربه فرد يا نتايج اوليه مداخلات مي باشند. اين نوع مقالات از نظر ساختاري مشابه مقالات پژوهشي اصيل هستند. مقالات گزارش كوتاه نبايد از 2000 كلمه تجاوز كنند و در آن از حداكثر 2 جدول يا نمودار و 15 منبع استفاده گردد.

   ـ مقاله مروري سيستماتيك و متاآناليز :(Systematic Review and Meta Analysis) يك مقاله مروري بايد شامل چكيده، مقدمه، روش پژوهش، سرتيترهاي اوليه و ثانويه (در صورت نياز)، بحث، نتيجه گيري، تشكر و قدرداني و منابع باشد. مقاله مروري از اشخاص مجرب، با بصيرت كامل از موضوعي خاص با عناوين جذاب و روزآمد، بيشتر مورد پذيرش است. مرور و تحليل داده‌ها حداكثر در 5 صفحه تنظيم شود.

  ـ گزارش مورد :(Case Report) مقاله مورد نگاري شامل چكيده (حداكثر 100 كلمه) مقدمه، گزارش مورد، بحث، تشكر و قدرداني و منابع مي‌باشد. تعداد كلمات اين نوع مقالات گزارش موردي نبايد از 2000 كلمه تجاوز كند. همچنين تعداد منابع از 10 منبع، جداول، تصاوير يا نمودار هر يك حداكثر 2 عدد و مجموع آنها از 3 عدد افزون نشود.

  ـ نامه به سردبير :(Letter to Editor) معمولاً چكيده، جدول و نمودار نداشته و بيش از 5 منبع ندارد. حجم متن نبايد بيشتر از 500 كلمه باشد.

 شرايط ارسال مقاله:

علاقه‌مندان براي چاپ مقاله خود در اين مجله، لازم است موارد ذيل را به دقت مطالعه و در نگارش مقاله رعايت فرمايند. شايان ذكر است كه پذيرش مقدماتي مقاله منوط به رعايت دقيق اين موازين خواهد بود.

-  مقاله قبلاً در هيچ مجله‌ی ديگري به چاپ نرسيده يا همزمان براي مجلات ديگر ارسال نشده باشد. فرم تعهد مولفین که در سایت در قسمت (فرم تعهدنامه نویسندگان مقاله)می باشد حتما تکمیل و به همراه مقاله بارگذاری شود.

- وابستگی سازمانی (Affiliation) تمام نویسندگان بر اساس فرمت مجله به شکل زیر نوشته شود. 

دپارتمان، دانشکده، دانشگاه ( موسسه) ، شهر، کشور  

-  آدرس كامل پستي نويسنده مسئول همراه با شماره تماس نوشته شود و کليه نويسندگان مقاله از ارسال آن مطلع باشند. بنابراين لازم است نويسنده مسئول پس از نهايي شدن مقاله فرم تعهد نامه چاپ مقاله‌ي را، از وب سايت نشريه دريافت نمايد و كليه نويسندگان موارد را بوسيله امضاء متعهد گردند.

- پیرو ابلاغیه معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران (نوپا)، با هدف فراهم سازی امکان شناسایی، تمایز و یکتاسازی اسامی نویسندگان مقالات، از ابتدای سال 1397 ، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID برای تمامی نویسندگان مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردید. لذا نویسندگان محترم به هنگام ثبت نام در سامانه بایستی شناسه ORCID خود را به صورتURL  کامل مانند نمونه:  (http://orcid.org/0000-0002-1825-0097)  درمحل مورد نظردر متن مقاله درج کنند.

نویسندگان  برای اخذ کد ORCID به سایت ORCID به نشانی https://orcid.org  مراجعه و پس از ریجستری این شناسه را دریافت نمایید.

- چنانچه پژوهش و تهيه‌ي مقاله با استفاده از بودجه‌ي تحقيقاتي دانشگاه يا موسسه‌ای انجام شده است نام موسسه و شماره‌ی ثبت طرح و کد اخلاق در آخر مقاله ذکر شود. 

- رعايت اصول رسم‌الخط و نكات دستوري زبان فارسي در تهيه مقاله الزامي است.

ملاحظات اخلاقی و سرقت ادبی

مجله "بهداشت در عرصه"، ضمن پایبندی کامل به ملاحظات اخلاقی و اجتناب از سرقت ادبی در مقالات ارسالی، اعلام می دارد:

نویسندگان در استفاده از مطالب مقالات چاپ شده در مجلات دیگر اصول اخلاقی را رعایت نموده و از سرقت ادبی اجتناب نمایند. چاپ هر گونه نوشته‌ای در مجله، منوط به رعايت معيارهای اخلاقی است. این مجله در زمينه مباحث اخلاقی از راهکارهای "کمیته اخلاق نشر- COPE" پيروی کرده و در صورت تخلف، طبق موازين آن عمل خواهد کرد. همچنين مطابق بيانيه هلسينکی، شرکت‌کنندگان در پژوهش می‌بايد نسبت به شرکت در پژوهش آگاهی و رضايت کامل داشته باشند. تمامی شرکت‌کنندگان در پژوهش‌ها می‌بايست از اهداف انجام پژوهش و عوارض داروهايی که در مداخلات استفاده می‌شود، آگاه باشند. فرم رضايت آگاهانه در رابطه با اين نوع پژوهش‌ها بايد توسط شرکت‌کنندگان در پژوهش تأييد شود. در صورت لزوم، مجله حق دارد مستندات را از نويسنده درخواست نمايد.

-رضايت: تمامی شرکت‌کنندگان در پژوهش‌ها می‌بايست از اهداف انجام پژوهش و عوارض داروهايی که در مداخلات استفاده می‌شود، آگاه باشند. فرم رضايت آگاهانه در رابطه با اين نوع پژوهش‌ها بايد توسط شرکت‌کنندگان در پژوهش تأييد شود. در صورت لزوم، مجله حق دارد مستندات را از نويسنده درخواست نمايد.

نويسندگي: از نظر معيارهای نويسندگی، همه افرادی که به عنوان نويسنده مقاله معرفی شده‌اند، بايد يکی از شرايط 1 و شرايط 2 و 3 و 4 را داشته باشند:

1- مشارکت قابل توجه در ايده کلی و طراحی ايده مقاله يا جمع‌آوری داده‌ها يا تجزيه و تحليل و تفسير داده‌ها؛

2- طراحی مقاله يا بازنگری نقادانه مقاله بمنظور يافتن اهميت محتوای فکری آن؛

3- بازنگری و بررسی نسخه نهايی؛

4-پذيرش مسئوليت تمامی جوانب مقاله و پاسخگوبودن در خصوص صحت و دقت اطلاعات ذکر شده.

- تضاد منافع: چنانچه تضاد منافعی در رابطه با مقاله وجود دارد، نويسندگان موظفند به دفتر مجله اطلاع دهند. همچنين ذکر نام گروه و يا مؤسسه‌ای که مطالعه در آن، انجام شده و يا حمايت مالی نموده است، ضروری است.

حق چاپ: مسئوليت کامل منايع و مطالب چاپ شده از ديدگاه اخلاقی و حقوقی بر عهده نويسنده (نويسندگان) خواهد بود.

تمامی مسئوليت هر مطلب منتشرشده، شامل صحت و اعتبار تمامی مطالب آن، از جمله مطالب مربوط به اخلاق در پژوهش بر عهده نويسنده (نويسندگان) است.

نحوه‌ي تدوين مقاله:

مقاله بايد بر روي صفحه A4 با 2.5 سانتي مترحاشيه گذاري از هر طرف و فاصله‌ي بين خطوط 1.5 سانتي متر با نوع و اندازه‌ي حروف به ترتيب، براي زبان فارسي لوتوس شماره‌ي 12 و براي زبان انگليسي Times New Roman شماره‌ي 11 با  Microsoft Word 2003 يا 2007 تايپ شود. تصوير‌ها به صورت فايل‌هاي مجزا از نوع tif و نمودارها در نرم افزار Excel طراحي شود. ارسال جداگانه‌ي فايل Excel نمودارها ضروري است. تعداد صفحات مقاله از 12 صفحه (شامل متن مقاله، جداول، نمودارها و تصاوير) و در مورد مقالات گزارش مورد از 5 صفحه تجاوز نکند.

 فرآيند بررسي مقالات:

مقاله پس از تاييد اوليه، طبق فرآيند ذيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت:

- پس از دريافت مقاله و غربال گري از نظر حيطه، ساختار كلي پذيرش اوليه براي داوري انجام مي گيرد. بعد از طي فرآيند داوري مقاله در جلسه‌ي هيات تحريريه مطرح شده اصلاحات خواسته شده به نويسندگان ارسال و پس از دريلفت پاسخ مجددا مورد ارزيابي هيات تحريريه و طبق  نظرات ايشان نسبت به چاپ، اصلاح، تجديد نظر يا عدم پذيرش مقاله تصميم گيري مي‌شود. در هر مرحله نويسنده مسئول در جريان مراحل قرار خواهد گرفت

- هيات تحريريه در پذيرش، رد و انجام ويرايش مقاله آزاد است. ولي هرگونه تغييري قبل از انتشار به رويت و تاييد نويسنده مسئول خواهد رسيد.

- مسئوليت مطالب، نظرات و عقايد مندرج در مقالات به عهده‌ي نويسندگان مقاله مي‌باشد و حقوق معنوي مقالات براي نويسندگان محفوظ است.

- مجله بهداشت در عرصه سعي مي‌نمايد در كوتاه‌ترين مدت از تاريخ دريافت مقاله نظر خود را در مورد چاپ، اصلاح، تجديد نظر يا عدم پذيرش مقاله به نويسنده مسئول اعلام ‌کند.

ساختار مقالات ارسالي: 

مقالات ارسال شده بايد شامل قسمت‌هاي زير باشند:

الف) صفحه جلد و عنوان: در صفحة اول مقاله، موارد زیر، به طور کامل و دقیق درج شوند:

عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (به ترتیبی که باید در مقاله چاپ شود ذکر گردد)، درجة علمی و محل کار نویسندگان (گروه، دانشکده یا مرکز تحقیقات، دانشگاه). لازم است نویسندة مسئول مکاتبات، مشخص گرديده و آدرس کامل پستی وی به همراه تلفن تماس (با ذکر کد کشور و شهر) و یا تلفن همراه، آدرس پست الکترونیکی و در صورت امکان، نمابر (با ذکر کد کشور و شهر) اعلام گردد. ارائه عنوان کوتاه شده يا مكرر (Running title) با حدكثر 5 واژه جهت تكرار در بالاي صفحات مقاله نیز ضروری است.

ب) چكيده: چكيده مقاله اعم از فارسي (صفحه دوم) و انگليسي (صفحه سوم) در صفحه‌هاي مستقل و به صورت سازمان يافته (Structured) حداكثر 250 كلمه بدون ذكر منابع و اختصارات به تفكيك داراي بخش‌هاي "زمينه و اهداف" (Background and Aims)، "مواد و روش‌ها" (Materials and Methods)، "يافته‌ها" (Results)، "نتيجه‌گيري" (Conclusion) باشد. چکیده‌های فارسی و انگلیسی مقاله باید با هم تطابق کامل داشته و به همراه متن کامل مقالة فارسی، به طور همزمان ارسال شوند. لازم است در انتهای چکیده، متناسب با متن، 3 الی 5 واژه کلیدی (Key words) ارائه شود.

ج) متن مقاله: صفحه‌ي چهارم و صفحات بعد بايد شامل بخش‌هاي "مقدمه"، "مواد و روش‌ها"، "یافته‌ها"، "بحث"، "نتیجه‌گیری"،  "تشکر و قدردانی"، "منابع"  و "ضمايم" (در صورت لزوم) باشد.

مقدمه: بيان کننده‌ي اهميت و ضرورت موضوع و مروري بر مطالعات مرتبط با تحقيق و هدف تحقيق مي‌باشد.

مواد و روش‌ها: شامل نوع مطالعه، چگونگي انتخاب نمونه‌ها و گردآوري داده‌‌ها، توضيح روش کار به طور کامل، مواد و ابزارهاي آزمايشگاهي، نحوه‌ي تجزيه وتحليل داده‌ها و ملاحظات اخلاقي (بايد ذكر شود رضايت نامه آگاهانه از كليه افراد شركت كننده در طرح و يا اولياي آنان اخذ شده است. نام مؤسسه‌اي كه پروژه تحقيقاتي را تأييد نموده است در مقاله درج گردد) مي‌باشد.

يافته‌ها: يافته ها بايد به صورت متن، جدول، نمودار يا تصوير باشد.

- نمودارها بايد با نرم افزار Excel رسم و به زبان فارسي تنظيم شده باشد و عنوان در زير نمودار درج گردد.

- جداول بايد داراي عنوان تايپ شده با Microsoft Word فرمت List3 و با اعداد فارسي تايپ شود. عنوان در بالاي جدول درج گردد.

- عرض شکل‌ها بايد حتي الامکان به گونه‌اي تنظيم شود که قابل چاپ در يک ستون با عرض8 سانتي متر باشد.

- از ارسال فتوکپي به جاي تصوير و هم چنين تصويرهاي رنگي و نمودارهاي سه بعدي اجتناب گردد.

- تصاوير با كيفيت (Resolution) حداقل dpi 300 تهيه شده و بايد شماره گذاري متوالي داشته باشد و ترتيب آنها براساس ارجاع به آن‌ها در متن باشد.

- تعداد اشکال و جداول حتي المقدور نبايد در کل از 8 مورد تجاوز کند و تعداد جداول و تصوير‌ها بايد متناسب با حجم مقاله باشد.

بحث: شامل تفسير يافته‌ها، مقايسه‌ي يافته‌ها با يافته‌هاي ساير مطالعات مشابه و محدوديت‎هاي پژوهش باشد.

نتيجه گيري و پيشنهادات: بايد شامل نتيجه‌گيري نهايي و پيشنهادات حداكثر در يك بند باشد.

تشکر و قدرداني: از کليه‌ي افراد يا سازمان‌هايي که در انجام تحقيق و تدوين مقاله يا در گردآوري مطالب همکاري نموده‌اند قبل از درج منابع، تشکر به عمل آيد.

منابع: به راهنماي نگارش منابع که در ذيل آمده است مراجعه گردد. (همه منابع باید به انگلیسی نوشته شود).

علايم و اختصارات: از کلمات اختصاري استاندارد به جاي کلمات کامل استفاده شود. تمام کلمات اختصاري غير متعارف را زماني که براي بار اول استفاده مي‌گردد، به طور کامل در داخل متن تعريف شوند. تنها از يکاهاي SI براي بيان کميت‌ها استفاده شود.

راهنماي نگارش منابع: فهرست منابع بايد به ترتيب استفاده در متن براساس الگوي ونكوور (عدديNumerical) نوشته شود و منابع ذكر شده در متن در  كروشه قرار گيرد. تمام منابع مورد استفاده در مقاله بايد به زبان انگليسي تنظيم شود و اکيدا توصيه مي‌شود که در مورد منابع فارسي از ترجمه انگليسي و مشخصات ذکر شده منبع مربوطه به زبان انگليسي استفاده گرديده و در انتهای آن عبارت (In Persian) در داخل پرانتز نوشته شود. درصورتي که تعداد نويسندگان بيش از 6 نفر باشد، مشخصات 6 نويسنده‌ي اول به طور کامل نوشته شده و پس از آن عبارت" al. et " آورده شود. بديهي است اگر تعداد نويسندگان  برابر يا کم تر از 6 نفر بود ذکر مشخصات تمامي آنان ضرورت دارد. در ذيل، چند مثال براي راهنمايي نويسندگان ارايه شده است:

مقاله:

1. Jafari MJ, Shafiei B, Rezazadeh Azari M, Movahhedi M. Occupational exposure to welding fumes using different ventilation scenarios. International Journal of Occupational Hygiene 2010; 2(9):1-5.

مقاله‌ی ارایه شده در همایش‌ها:

1. Yavari P, Abadi A, Mehrabi Y. Mortality and changing epidemiological trends in Iran during 1979-2001 with emphasis on cancer. Proceedings of the International Symposium on Predictive Oncology and Intervention Strategies 2004 Feb. 7-10; Nice, France. P: 325-329.

کتاب:

1. Crittenden JC, Rhodes TR, Hand DW, Howe KJ, Tchobanoglous G. Water treatment: principles and design. 2nd ed. New Yourk: John Wiley & Sons Inc 2005; P: 200-215.

پایان نامه:

1. Fearing DA. Process options for the water treatment of humic rich waters [dissertation]. School of Water Sciences: Cranfield University 2004; P: 56-71.

منابع الكترونيك:

1. Kilmartin M. Women in GP: a strategy for women GPs 2003. RACGP Online. Available from: http://www.racgp.org.au/. Accessed Jul 30, 2003.

توجه: جهت نگارش ساير منابع از جمله گزارشات، فايل کامپيوتري، صفحات وب، مقالات سمينارها و غيره به بيانيه‌ي‌ ونکوور مراجعه شود. در صورت لزوم دفتر مجله بهداشت در عرصه رهنمودهاي مورد نياز را در اين زمينه در اختيار نويسندگان قرار خواهد داد.

انتشار مجله‌ي بهداشت در عرصه بصورت الکترونيکي و از طريق سايت مجلات دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي به آدرس:

http://journals.sbmu.ac.ir/jhf  مي‌باشد و در صورت عدم رعايت دقيق الزامات ذکر شده در اين راهنما، مقاله در فرآيند داوري قرار نگرفته و قبل از بررسي علمي به اطلاع صاحب اثر رسانده خواهد شد. بديهي است چنانچه مقاله دوباره براساس راهنماي فوق تدوين و ارسال گردد مجددا از زمان دريافت مقاله مورد ارزيابي علمي قرار خواهد گرفت.

چک ليست راهنماي نويسندگان مقاله:

1- ارسال مقاله‌ي تايپ شده با Microsoft Word بدون نام و مشخصات نويسندگان

2- ارسال فايل جداگانه با نام و مشخصات كليه نويسندگان و شماره تماس آنها    

3- ارسال‌فایل Microsoft Excel نمودارهای مقاله به طور جداگانه

4- ارسال نامه‌ي درخواست به سردبير و امضاي نويسنده مسئول، در ضمن در صورت پذيرش مقاله براي چاپ نهايي تاييد و امضاي كليه نويسندگان الزامي است.

5- ارسال تصويرهاي ارايه شده

6- مقاله ارسالي بايد شامل موارد زير باشد:

- عنوان مقاله به دو زبان فارسي و انگليسي

-  چكيده ي فارسي و انگليسي بهمراه واژگان كليدي

-  مقدمه

 - مواد و روش ها

 - يافته ها (شامل جداول، نمودارها يا تصاوير به ترتيب ارايه شده در متن)

-  بحث

- نتيجه گيري و پيشنهادات

-  منابع

 -  ارايه ي كامل كليه اسامي، مخفف هاي موجود در متن به شكل كامل در متن مقاله و داخل پرانتز

نحوه‌ي ارسال مقاله:

نویسندگان می‌توانند فايل مقاله را از طريق وب سايت http://journals.sbmu.ac.ir/jhf  ارسال نمايند. بلافاصله پس از دريافت مقاله، از سوي دفتر مجله گواهي اعلام وصول براي نويسنده مسئول ارسال مي‌گردد.