سیری اجمالی بر موضوع مطالعات دین و سلامت

حمید سوری
40

دیده شده

PDF

چکیده

در تاریخ اسلام، به دانش سلامت توجه بسیاری شده است. سلامت در اسلام امتیاز به شمار می‌آید و مقدمه‌یی براي نيل به کمالات دیگر است. از سویی تأثیر دین بر سلامت به‌ویژه سلامت معنوی و سلامت روان بارها تأکید شده و بر ضرورت و اهمیت موضوع سلامتی، بهداشت و تأثیر آن در زندگی دنیوی و اُخروی اشاره‌ی فراوان شده است؛ از سوی دیگر باید توجه داشت هدف از سلامت مادی و معنوی خودِ موضوع سلامت نیست بلکه هدفی بالاتر مد نظر است و آن این است که از سلامت با تمام ابعادی که دارد در مسیر رضای الهی به کار گرفته شود.

استناد مقاله به این صورت است:

Soori H. A quick review of studies on religion and health. J Res Relig Health. 2019; 5(3): 1- 4. doi: https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i3.26728


موضوع

دین؛ علم؛ سلامت

مراجع

Majlesi MB. Bihar Al-Anvar.Corrected by: Mahmoodi, M.B. 1 ed. Beirut: Dar al-Ehya al-torath al-Arabi; 1982. (Full Text in Persian)

Imam Ali (PBUH). Nahjul-Balagha, Translate by: Dashti, M. Qom: Mashhoor; 2006. (Full Text in Arabic)

Dorant V. History of civilization. Translator: Aram, A & et al. 2 ed. Tehran: Islamic Revolution Education Publications; 1988. (Full Text in Persian)

The holy Quran.Al-Zomar.Verse 9.Translated by:Ayatollah Al-ozma Naser Makarem Shirazi. Qom: Imam Ali Ebne Abi Taleb(Ya); 2010. (Full Text in Arabic)

The holy Quran.Al-Zomar.Verse 18.Translated by:Ayatollah Al-ozma Naser Makarem Shirazi. Qom: Imam Ali Ebne Abi Taleb(Ya); 2010. (Full Text in Arabic)

The holy Quran.Al-Mojadeleh.Verse 11.Translated by:Ayatollah Al-ozma Naser Makarem Shirazi. Qom: Imam Ali Ebne Abi Taleb(Ya); 2010. (Full Text in Arabic)

The holy Quran.Al-Emran.Verse 191.Translated by:Ayatollah Al-ozma Naser Makarem Shirazi. Qom: Imam Ali Ebne Abi Taleb(Ya); 2010. (Full Text in Arabic)

The holy Quran.Al-Room.Verse 8.Translated by:Ayatollah Al-ozma Naser Makarem Shirazi. Qom: Imam Ali Ebne Abi Taleb(Ya); 2010. (Full Text in Arabic)

The holy Quran.Al-Ankabot.Verse 45.Translated by:Ayatollah Al-ozma Naser Makarem Shirazi. Qom: Imam Ali Ebne Abi Taleb(Ya); 2010. (Full Text in Arabic)

The holy Quran.Al-Baghareh.Verse 183.Translated by:Ayatollah Al-ozma Naser Makarem Shirazi. Qom: Imam Ali Ebne Abi Taleb(Ya); 2010. (Full Text in Arabic)
DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i3.26728

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.