بررسی میزان گرایش به نماز و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در سال 1396

علی کاوسی, محدثه مشکانی, نیره شورورزی, قنبر روحی, حسین نصیری, ابوالفضل کاوسی, غلامرضا محمدی
33

دیده شده

PDF

چکیده

سابقه و هدف: با توجه به تأثیر نماز بر هر شخص به‌ویژه در سن جوانی و دوران دانشجویی، این پژوهش با هدف تعیین میزان گرایش به نماز و عوامل مؤثر بر آن، در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در سال 1396 انجام شده است.

روش کار: در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، تعداد 260 دانشجوی واجد شرایط دانشگاه علوم پزشکی نیشابور با روش نمونه‌گیری طبقه‌یی وارد پژوهش شدند. ابزار گردآوری اطلاعات یک پرسش‌نامه‌ی دوبخشی شامل اطلاعات جمعیت‌شناختی و میزان گرایش به نماز و عوامل مؤثر بر آن بود. داده‌ها پس از جمع‌آوری با استفاده از آزمون‌های توصیفی (میانگین، انحراف معیار و فراوانی) و استنباطی (آزمون تی و واریانس یک‌طرفه) تجزیه ‌و تحلیل شد و سطح معناداری 05/0P< در نظر گرفته شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

یافتهها: میانگین و انحراف معیار کلی گرایش به نماز 38/19±96/73 به‌ دست آمد. بیشترین عوامل تأثیرگذار در گرایش دانشجویان به نماز به‌ترتیب لذت‌بخش بودن نماز و رسیدن به آرامش قلبی، پیشگیری از گناه و کارهای ناپسند؛ و کمترین عوامل تأثیرگذار به‌ترتیب ارتباط صمیمی با امام جماعت، سخنرانی مفید و تسلط علمی امام جماعت در زمان برپایی نماز بود. آزمون آماری تی بین تأهل و جنس با میانگین گرایش به نماز ارتباط معنادار (05/0P<)؛ و آزمون آماری واریانس یک‌طرفه بین میانگین گرایش به نماز با سال تحصیلی، معدل و تحصیلات والدین دانشجویان اختلاف معناداری نشان داد (05/0P<). به‌عبارتی‌دیگر، میزان گرایش به نماز در دانشجویان متأهلِ زن، با معدل بالا و سال آخر، نسبت به دانشجویان دیگر بیشتر بود.  

نتیجهگیری: میزان گرایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور به نماز در سطح خوب بود، اما نیازمند تدوين برنامه‌ی آموزشي مؤثر در زمینه‌ی تقويت اين فريضه است.

استناد مقاله به این صورت است:

Kavosi A, Meshkani M, Shurvarzi N, Roohi Gh, Nasiri H, Kavosi A, Mohammadi Gh. Exploring the Level of Tendency to Prayer and the Factors Affecting It among Students of Neyshabur University of Medical Sciences in 2017. J Res Relig Health. 2019; 5(3):https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i3.22306


موضوع

دانشجویان؛ دانشگاه‌ها؛ دین

مراجع

Beheshti J. Four hundred words about prayer. Tehran: Headquarters of prayer publication; 2011. (Full Text in Persian)

Gheraati M. Beam of Secrets of Prayer. Tehran: Headquarters of prayer publication; 2011. (Full Text in Persian)

Hosseini SM, Hosseini SMK. Factors affecting in tendency azad islamic university students' to prayer. Journal of Behavioral Sciences. 2012;4(13):55-79. (Full Text in Persian)

Aghayahi CA, Talebian D, Tarkhourani H, SEDGHI JH, Azarmi S, FATHI AA. The relationship between prayers and religious orientation with mental health. International Journal of Behavioral Sciences 2008;2(2):149-56. (Full Text in Persian)

Trier KK, Shupe A. Prayer, religiosity, and healing in the heartland, USA: A research note. Review of Religious Research. 1991:351-8.

Krucoff MW, Crater SW, Gallup D, Blankenship JC, Cuffe M, Guarneri M, et al. Music, imagery, touch, and prayer as adjuncts to interventional cardiac care: the Monitoring and Actualisation of Noetic Trainings (MANTRA) II randomised study. The Lancet. 2005;366(9481):211-7.

Azizi A. Foster a spirit: prayer and worship in Al-Mizan. Qom: Nobugh pubication; 1996. (Full Text in

Persian)

Yaghoobi H, Hassanabadi H, Peyrovi H, Poursharifi H, Akbari ZS, Hamdipoor H, et al. Studying the Attitude of Students Toward Performing Prayers Based on Population Variables. Culture in The Islamic University. 2013;3(2):149-56. (Full Text in Persian)

Zolfaqari A, Khaligi HR. A Study of Factors Influencing Students' Participation in Congregation Prayer in Islamic Azad University, Toyserkan Branch. Biannual Journal of Religion, Culture and Communication. 2011;18(39):63-77. (Full Text in Persian)

Nasirzadeh R, Erfanmanesh N. Gender differences and married on the attitude and commitment toward prayer and perception the limitations of brought in students. journal of women in culture and arts. 2010;2(2):49-67. (Full Text in Persian)

Fathi M. Incidence rate and sources of stress among nurses working in intensive care unit of kurdistan university of medical sciences. Scientific Journal of Kurdestan of University of Medical Scinces .2004;7(4):62-68. (Full Text in Persian)

Mojahed S, Nasiriani K, Hashemian Z, Lotfi M, Eslami A. Affecting Factors on Student Participation in Congregation Prayer at Shaheed Saddoghee University of Yazd. Culture in The Islamic University. 2014;4(3):391-412. (Full Text in Persian)

Alhoseeini M. Evaluation tendency markazi province Youth to prayer and evaluation of factors affecting. Abstracts of the 18th National Meeting of Prayer. 2010. (Full Text in Persian)

Spilka B, Hood RW, Hunsberger B, Gorsuch R. The psychology of religion: An empirical approach: Guilford Press; 2003.

Akbari B. Relationship commitment to prayer and anxiety, according to sociodemographic variables among students of Islamic Azad University Anzali. 2009(3):145-55. (Full Text in Persian)

Gilak A, Zorofi M. The desire to prayer. Journal of niayesh. 1992;8(7):196-216.

Mohammadi M, Dadkhah B, Mozafari N, Mahdavi A, Molaei B, Dadkhah D. The Relationship Between Prayer and Depression in Students of Ardabil University of Medical Sciences. Seminar Religious Beliefs and University, Ardabil University of Medical Sciences. 2008:144-52. (Full Text in Persian)

Ebrahimzadeh F. attitudes nursing students of Islamic Azad University of Shirvan on the effects of prayer on their mental problems. Abstracts of the 11th National Meeting of Prayer. 2002:11-36. (Full Text in Persian)

Hadavi A, Heshmati M. Affecting Factors on Attitude of the Students of Central Campus of Shahed University Towards Praying (With a Focus on the Religious Atmosphere of Family, Peer Group, and the Faculty Members). Iranian Journal Of Culture in the Islamic University. 2012;2(3):203-22. (Full Text in Persian)

Rahmani MJ. Investigating the Factors Affecting Students' Proportion and Unwillingness to Conduct Prayer in Congregation. Iranian Journal of the knowledge studies in the islamic university. 2009;13(3):171-99. (Full Text in Persian)

Fazollahi S, Tavana M. Examining the factors that attract students to prayer in school. Journal of Marefat. 2012;22(194):45-58. (Full Text in Persian)

Nasirzahed R, Nasirzahed M, Nasirzahed M. Praying motives and their effects on perceiving personal, social and environmental limitation of performing student pyayers. Culture in The Islamic University. 2013;3(1):155-73. (Full Text in Persian)

Alavi SH. Factors related to prayer in school students and university students in Kerman. Biquarterly Journal of Islamic Education. 2006;2(3):141-74. (Full Text in Persian)

AmidiMazaheri M, Karbasi M. Investigation of prayer among freshman students in Isfahan University of Medical Sciences, 2012. J Health Syst Res 2014;10(1):160-7. (Full Text in Persian)

Mohammadi JA. The role of parental education pattern in children's religious education. Education & Propagation Journal. 2013;2(4):105-26. (Full Text in Persian)

Aghamohammadi J, Ghasemi A, Asadi A. Investigating the role of parents in guiding young people to prayer and mosque. Journal of Cultural Engineering. 2010;39&40:78-87. (Full Text in Persian)

Sheikhiani M, Fakouri Z. The Investigation of the Rate of Religious Beliefs and the Identification of Associated Factors among high school Students in Boushehr City, Iran. The 1st International Congress on Religious Culture and Thought, Shiraz. 2014:240-67. (Full Text in Persian)
DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i3.22306

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.