ارتباط هوش اخلاقی دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور خوی و مهاباد با مشخصات جمعیت‌شناختی آنها با تأکید بر آموزه‌های قرآنی و روان‌شناسی

آمنه شاهنده, مرتضی عبدالجباری, سید ضیاءالدین علیانسب, رضا رحمانی
21

دیده شده

PDF

چکیده

سابقه و هدف: هوش اخلاقی با استفاده‌ی بهینه از توانمندی‌های هوش، تفکر و آموزش‌های مؤثر در ارتقای آن، در تمامی ابعاد زندگی انسان‌ها نقش بسزایی دارد. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط هوش اخلاقی با مشخصات جمعیت‌شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی انجام شد.

روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود که به‌صورت مقطعی در سال 1396 در دانشگاه‌های پیام ‌نور خوی و مهاباد انجام شد. جامعه‌ی آماری این پژوهش، تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در این مراکز دانشگاهی بودند که از میان آنها 101 دانشجو به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌یی از رشته‌های مختلف انتخاب شد. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ی هوش اخلاقی لنیک و کیل جمع‌آوری شد. پرسش‌نامه‌ی پژوهش دارای دو بخش بود: بخش اول مربوط به مشخصات جمعیت‌شناختی دانشجویان اعم از جنسیت، سن، تأهل و محل تحصیل؛ و بخش دوم مربوط به مؤلفه‌های هوش اخلاقی و سؤال‌های مرتبط با آن. پایایی پرسش‌نامه‌ی هوش اخلاقی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 86/0 به ‌دست آمد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

یافتهها: میانگین هوش اخلاقی دانشجویان 1/71 و انحراف استاندارد آن 5/10 بود که این مسئله نشان‌دهنده‌ی سطح خوب هوش اخلاقی آنها است. همچنین، دانشجویان دارای سن بیشتر، میانگین هوش اخلاقی بالاتری نسبت به دانشجویان دیگر داشتند. بین بعضی مؤلفه‌های هوش اخلاقی و مشخصات جمعیت‌شناختی دانشجویان نیز ارتباط معناداری وجود داشت.

نتیجهگیری: شناسایی و کسب روش‌های افزایش هوش اخلاقی در دانشجویان با هدف ایجاد تغییرات مثبت در دیدگاه و نگرش آنها می‌تواند موجب ارتقای سطح فرهنگ عمومی آنها و بهبود عملکردشان شود. ازاین‌رو، تلاش در جهت شناسایی مؤلفه‌های هوش اخلاقی و رشد و پرورش آنها در دانشجویان، نقش مؤثری در آینده‌ی تحصیلی، شغلی و خانوادگی آنان دارد.

 

استناد مقاله به این صورت است:

Shahandeh A, Abdoljabbari M, Olyanasab SZ, Rahmani R. The relationship between moral intelligence and demographic features of Payame Noor University students of Khoy and Mahabad with special emphasis on Quranic and psychological teachings. J Res Relig Health. 2019; 5(3): 72- 83. doi: https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i3.20900


موضوع

دانشجو؛ دانشگاه پیام نور؛ مشخصات جمعیت‌شناختی؛ هوش اخلاقی

مراجع

Bahrami MA, Asami M, Fatehpanah A, Dehghani Tafti A, Ahmadi Tehrani G. Moral intelligence status of the faculty members and staff of the Shahid Sadoughi University of Medical Sciences of Yazd. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2012.(6)5:81-95

Harani IS. Tohf Al-Oghool An Al-Rasul. Qom: Dar al-Kotob al-Eslami; 2003.

Liu AM, Fellows R, Ng J. Surveyors' perspectives on ethics in organisational culture. Engineering, Construction and Architectural Management. 2004;11(6):438-49.

Baling R. Surveyor’s perspectives on ethics in organizational culture. Engineering, Construction and Architectural Management. 2012;11(4):34-44.

Karimi A. Development of intellectual and moral intelligence in the child. Peyvand. 2010;76(376):20-3.

Atashzadeh-Shoorideh F, Karamkhani M, Shokri Khubestani M, Fani M, Abdoljabbari M. Searching the concept of spiritual well-being and the indices of healthy individuals in different religions and creeds. Journal of Research on Religion & Health. 2016;2(4):671-3.

Fani M, Abdoljabbari M, Atashzadeh-Shoorideh F,

Karamkhani M. The criteria of healthy humans from the perspective of religious texts. Journal of Research on Religion & Health. 2017;4(1):104-17.

Wimalasiri JS. Moral reasoning capacity of management students and practitioners: an empirical study in Australia. Journal of Managerial Psychology. 2001;16(8):614-34.

Bekoff M, Pierce J. Wild justice: The moral lives of animals: University of Chicago Press; 2009.

Batstone D. Saving the Corporate Soul & (Who Knows) Maybe Your Own: San Francisco: Jossey-Bass; 2003.

Flite CA, Harman LB. Code of ethics: principles for ethical leadership. Perspectives in Health Information Management/AHIMA, American Health Information Management Association. 2013; (10(Winter.

Turner N, Barling J, Epitropaki O, Butcher V, Milner C. Transformational leadership and moral reasoning. Journal of applied Psychology. 2002;87(2):304.

Mohammadi S, Nakhaei N, Borhani F, Roshanzadeh M. Moral intelligence in nursing: a cross-sectional study in East of Iran. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2013;6(5).

Razi S. Nahj al-Balaghah. printing F, editor. Tehran: Offset Company; 1993.

Liu Y, Wang G. Inpatient satisfaction with nursing care and factors influencing satisfaction in a teaching hospital in China. Journal of nursing care quality. 2007;22(3):266-71.

Sadeghi A, Adeli Z, Shamsaei F, Moghim-Beigi A. Relationship between nurses’ moral intelligence and patient’ satisfaction from nursing care. Quarterly Journal of Nersing Management. 2016;4(3):65-76.

Larijani B, Zahedi F. The Impact of Ethics PHilosophy on Moral Decision-Makings in Medicine. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism. 2005;4:25-38.

Mokhtaripour M, Siadat SA. A Comparative Analysis between the Dimensions of Moral Intelligence in the view of Scholars and Quran and Imams. Studies in Islam and Psychology. 2009;3(4):97-118.

Esgandare G, Esgandare K, Bikzad J, Kordbache S. The Effect of Managers’ Moral Intelligence on Their Communication Skills in the Social Welfare Organization. Quarterly Journal of Productivity Management 2012;6(21):105-28.

Balaghat R, Ahmadi H, Golzarimoghadam N. The Relationship Between Religious Orientation and Marital Commitment of Married Students of Sistan and Baluchestan University. Research in educational systems. 2016;10:32.

Madani G, Farzan A, Rabiee M. Patient satisfaction of medical and nursing services. Iranian journal of nursing and midwifery research. 2004;9(3).

Arasteh H, Jahed H. Observing ethics in universities and higher education centers: an option to improve behaviors. Nesa-e Elm. 2011;1:21-31.

Allahyari E. Relation between moral intelligence happiness and field of study among male and female university student Esfahan. Esfahan: University of Esfahan; 2012.

Clarken RH. Moral Intelligence in the Schools. Annual meeting of the Michigan Academy of Sciences, Arts and Letters; Wayne State University. 2009. p. 9.

Hoseinpoor Z, Ranjdoost S. The relationship between moral intelligence and academic progress of students third year of high school course in Tabriz city. Advances in Environmental Biology. 2013;7(11):3356-62.

Arefi M, Latifian M. Investigating the role of empathy and maxiolistic beliefs in the adequacy and inability of students aged between nine and twelve years. Education and learning studies. 2011;3(1):61-82.

Lennick D, Kiel F. Moral intelligence: Enhancing business performance and leadership success: Pearson Prentice Hall; 2007.

Lau H, Idris M. The soft foundation of the critical success factors on TQM implementation in Malaysia. The TQM magazine. 2001;13(1):51-62.

Mirdrikvandi R, Manteghi H, JavadiHosseini A. Moral intelligence and its functions in the organization from the perspective of Islam. Islam and Management Researches. 2014;3(2):63-76.

The holy Quran. Al-Zomar. Verse 33. Translated by:Ayatollah Al-ozma Naser Makarem Shirazi. Qom: Imam Ali Ebne Abi Taleb(Ya); 2010.

Robbins SP. Organizational Behavior", New Dehli. Prentice Hall, Inc-Tilly, Chris and Randy Albelda (1995),‘Not Markets Alone: Enriching the Discussion of Income Distribution,’in Robert Heilbronn and Charles Whalen, Eds., Political Economy For the Next Century, ME Sharpe, Armonk, NY.

Siadat S, kazemi I, Mokhtaripour M. Relationship between Moral Intelligence and the Team Leadership in Administrators from Faculty Members` Point of View at the Medical Sciences University of Isfahan 2008-2009. Journal of Health Administration. 2009;12(36):61-9.
DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i3.20900

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.