پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس شادکامی، عزّت ‌نفس و سلامت معنوی در نوجوانان دختر

نیلوفر میکائیلی, حمیدرضا صمدی فرد
45

دیده شده

PDF

چکیده

سابقه و هدف: اگرچه خودکشی در بین تمامی گروه­هاي سنی دیده می­شود، اما در قشر نوجوان موجب ازدست‌رفتن سال‌هاي مفید عمرشان می­شود که این امر دارای اهمیت بسیاری است. پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی افکار خودکشی بر اساس شادکامی، عزّت ­نفس و سلامت معنوی در نوجوانان دختر شهر اردبیل انجام شد.

روش کار: روش اجرای پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری مطالعه‌ تمامی نوجوانان دختر مقطع متوسطه‌ی شهر اردبیل در سال 96-1395 بود که به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه‌یی چندمرحله‌یی، 350 نفر از آنها برای نمونه انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از ابزارهای شادکامی آکسفورد، عزّت ­نفس کوپر اسمیت، سلامت معنوی ﭘﻮﻟﻮﺗﺰﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻴﺴﻮﻥ و افکار خودکشی بک استفاده شد. تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری تحلیلی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

یافتهها: نتایج نشان داد که بین شادکامی (64/0-r=)، عزّت ­نفس (62/0-r=) و سلامت معنوی (66/0-r=) با افکار خودکشی در نوجوانان دختر رابطه‌ی منفی و معنا­داری وجود داشت (05/0p<). همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که شادکامی، عزّت ­نفس و سلامت معنوی درمجموع 59/0 از واریانس افکار خودکشی را در نوجوانان پیش­بینی ­کردند (05/0p<).

نتیجهگیری: افکار خودکشی نوجوانان با متغیّرهای شادکامی، عزّت ­نفس و سلامت معنوی پیش‌بینی‌شدنی است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که روان‌شناسان و مشاوران برای کاهش افکار خودکشی نوجوانان به نقش شادکامی، عزّت ­نفس و سلامت معنوی توجه بیشتری کنند. همچنین پژوهشگران، انجام مطالعات بیشتر در زمینه‌ی‌ افکار خودکشی نوجوانان را توصیه می‌کنند.

استناد مقاله به این صورت است:

Mikaeili N, Samadifard HR. The Prediction of Suicidal Thoughts Based on Happiness, Self-esteem and Spiritual Health among Female Teenagers. J Res Relig Health. 2019; 5(3): 59- 71. doi: https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i3.20897


موضوع

افکار خودکشی؛ سلامت معنوی؛ شادکامی؛ عزّت ‌نفس؛ نوجوانان دختر

مراجع

Huang KL, Wei HT, Hsu JW, Bai YM, Su TP, et al. Risk of Suicide Attempts in Adolescents and Young Adults with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A Nationwide Longitudinal Study. Br J Psychiatry. 2018; 212(4): 234-8.

Wang P, Yen C. Adolescent Substance Use Behavior and Suicidal Behavior for Boys and Girls: A Cross-Sectional Study by Latent Analysis Approach. BMC Psychiatry. 2017; 17(1): 392.

Riahi F, Izadi-Mazidi M, Tashakori A, Mansouri L. Prevalence of Depression among High School Girls in Kuhdasht, Iran. Jundishapur Sci Med J. 2017; 16(4):433-42.

Murad MK. Suicide Prevention and Developing Countries JR Soc Med. 2005; 98: 496-63.

Mortier P, Cuijpers P, Kiekens G, Auerbach RP, Demyttenaere K, Green JG. The Prevalence of Suicidal Thoughts and Behaviours Among College Students: A Meta-Analysis. Psychol Med. 2018; 48(4): 554-65.

Yu-Hang W, Zhou-Ting S, Qian-Ying L. Association of Depressive Symptoms and Suicidal Ideation among University Students in China. Medicine (Baltimore). 2017; 96(13): e6476.

Mehrabi M, Sheikh Darani H. The Role of Effective Factors on Suicidal Tendency in Female High School Students. Knowl Res Appl Psychol. 2013; 14(53): 91-100. (Full Text in Persian)

Simbar M, Golezar S, Alizadeh S, Hajifoghaha M. Suicide Risk Factors in Adolescents Worldwide: A Narrative Review. J Rafsanjan Univ Med Sci. 2018; 16(12): 1153-68.

Sadeghian E, Moghadari Kosha M, Gorji S. The Study of Mental Health Status in High School Female Students in Hamadan City. Avicenna J Clin Med. 2010; 17(3): 39-45. (Full Text in Persian)

Panaghi L, Ahmadabadi Z, Peiravi H, Abolmasoomi F. Suicide Trend in University Students during, 2003 to 2008. Iran J Psychiatr Clin Psychol. 2010; 16(2): 87-98. (Full Text in Persian)

Lester D. National Ratings of Happiness, Suicide, and Homicide. Psychol Rep. 2002; 91(3): 758.

Fararouei M, Brown IJ, Akbartabar M, Haghighi R. Happiness and Health Behavior in Iranian Adolescent Girls. J Adolesc. 2013; 36(6): 1187-92.

Tsun Luk T, Ping Wang M, Tung Leung L, Wu Y, Chen J, et al. Associations of Perceived Interparental Relationship, Family Harmony and Family Happiness

with Smoking Intention in Never-Smoking Chinese Children and Adolescents: A Cross-Sectional Study. BMJ Open. 2017; 7(10): e017523.

Jang HJ. Comparative Study of Health Promoting Lifestyle Profiles and Subjective Happiness in Nursing and Non-Nursing Students. Adv Sci Technol Lett. 2016; 128: 78-82.

Poursina M, Ahmadi K, Shafi’abadi A. The Impact of Happiness on Anxiety, Academic Achievement and Parent-Child Relationships in Teenage Girls. Q J Fam Res. 2013; 10(3): 41-54. (Full Text in Persian)

Jafarzadeh N. Relationship of Parenting Styles with Resiliency and Happiness of Students. Educ Psychol 2015; 11(34): 67-82. (Full Text in Persian)

Bahrami S, Rajaeepour S, Ashrafi Rizi A, Zahmatkesh M, Nematolahi Z. The Relationship between Students’ Study Habits, Happiness and Depression. Iran J Nurs Midwifery Res. 2011; 16(3): 217-21.

Garaigordobil M. Predictor Variables of Happiness And Its Connection with Risk and Protective Factors for Health. Front Psychol. 2015; 6: 1176.

Bitsko MJ, Stern M, Dillon R, Russell EC, Laver J. Happiness and Time Perspective as Potential Mediators of Quality of Life and Depression in Adolescent Cancer. Pediatr Blood Cancer. 2008; 50(3): 613-9.

Moeini B, Babamiri M, Mohammadi Y, Barati M, Rashidi S. Relationship between happiness and Mental Health status among High School Female Students. A Descriptive- Analytic Study. 2017; 14(11): 942-51. (Full Text in Persian)

Wilburn VR, Smith DE. Stress, Self-Esteem, and Suicidal Ideation in Late Adolescents. Adolescence. 2005; 40(157): 33-45.

Knox E, Muros JJ. Association of Lifestyle Behaviours with Self-Esteem Through Health-Related Quality of Life in Spanish Adolescents. Eur J Pediatr. 2017; 176(5): 621-8.

Sarvarian Z, Taghizadeh ME. Effectiveness of Group Logo Therapy on self-esteem and happiness in Girl’s adolescents in Qom. Med Ethics J. 2016; 10(34): 187-207. (Full Text in Persian)

Kheirkhah M, Mokarie H, Nisanisamani L, Hosseini AF. Relationship between Anxiety and Self-concept in Female Adolescents. Iran J Nurs Midwifery Res. 2013; 26(83): 19-29. (Full Text in Persian)

Babore A, Trumello C, Candelori C, Paciello M, Cerniglia L. Depressive Symptoms, Self-Esteem and Perceived Parent–Child Relationship in Early Adolescence. Front Psychol. 2016; 7: 982.

Moradi Kordlar M, MesrAbadi J. The Study of The Relationship Between Irrational Thoughts and Self-Esteem with Mentel Health of Male High School Student. Appl Res Educ Psychol. 2015; 2(3): 88-100. (Full Text in Persian)

Lin C. The Relationships among Gratitude, Self-Esteem, Depression, and Suicidal Ideation among Undergraduate Students. Scand J Psychol. 2015; 56(6): 700-7.

Bullock M, Nadeau L, Renaud J. Spirituality and Religion in Youth Suicide Attempters’ Trajectories of Mental Health Service Utilization: The Year before a Suicide Attempt. J Can Acad Child Adolesc Psychiatry. 2012; 21(3): 186-93.

Broumandzadeh N, Karimi Sani P. Determining the Effectiveness of Spiritual Skills Training on General Health and Anxiety of Female High School Students in Tabriz. J Instr Eval. 2016; 8(31): 9-23. (Full Text in Persian)

Cotton S, Kudel I, Roberts YH, Pallerla H, Tsevat J, Succop P, et al. Spiritual Well-Being and Mental Health Outcomes in Adolescents with or without Inflammatory Bowel Disease. J Adolesc Health. 2009; 44(5): 485-90.

Cotton S, Larkin E, Hoopes A, Cromer BA, Rosenthal SL. The Impact of Adolescent Spirituality on Depressive Symptoms and Health Risk Behaviors. J Adolesc Health. 2005; 36(6): 529.

Rahimi N, Asadolahi Z. Relationship between Spiritual well-being and the Outbreak of Suicidal Thoughts among Nursing and Midwifery Students of Rafsanjan University of Medical Sciences. Community Health J. 2016; 10(3): 28-35. (Full Text in Persian)

Argyle M, Lu L. The Happiness of Extraverts. Pers Individ Dif. 1990; 11: 1011-17.

Alipour A, Agah Heris M. Reliability and Validity of The Oxford Happiness Inventory among Iranians. J Dev Psychol. 2007; 3(12): 287-98. (Full Text in Persian)

Coopersmith S. The antecedents of Self-esteem. Sanfransisco: Freemand Company; 1967.

Panagiota D, Michael G, Adamantios GA, Spyros V. The Spiritual Well-Being Scale (Swbs) In Greek Population of Attica. Psychol. 2014; 5(13): 1575-82.

Alahbakhshian M, Jafarpour-alavir M, Parvizi S, Haghani H. A Survey on Relationship Between Spiritual Well-Being and Quality of Life in Multiple Sclerosis Patients. Zahedan J Res Med Sci 2010;12(3): 29-33. (Full Text in Persian)

Beck AT, Steer RA. Manual for the Beck Scale for Suicide Ideation. San Antonio, TX: Psychological Corporation; 1991.

Mirzaie SN, Shams Alizadeh N. Revalence Rate of Suicidal Thoughts and Its Related Factors in The Medical Students in Kurdistan University of Medical Sciences. J Kurdistan Univ Med Sci. 2013; 18(1): 18-26. (Full Text in Persian)
DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i3.20897

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.