نقش نگرش‌های مذهبی و سرسختی روان‌شناختی به عنوان پیش‌بین‌های استرس دوران دانشجویی

طیبه رحیمی پردنجانی, علی محمدزاده ابراهمیمی, زکیه دوست‌کام
73

دیده شده

PDF

چکیده

سابقه و هدف: عوامل و زمینه‌هاي بسیاري در شکل‌گیري استرس دوران دانشجویی نقش دارند که از مهم‌ترین آنها نگرش‌های مذهبی و سرسختی روان‌شناختی است. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نگرش‌های مذهبی و سرسختی روان‌شناختی به عنوان پیش‌بین‌های استرس دوران دانشجویی دانشجویان دانشگاه بجنورد است.

روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی و جامعه­ی آماری آن شامل کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه بجنورد در نیمسال دوم سال تحصیلی 95 - 96 است که از بین آنان 170 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی چندمرحله­یی انتخاب و مطالعه شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس سرسختی روان‌شناختی اهواز، پرسش‌نامه‌ی نگرش‌سنج مذهبی و فهرست استرس دوران دانشجویی؛ و برای تحليل داده‌ها از ضریب همبستگي پيرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. در این پژوهش همه‌ی مسائل اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد ضریب همبستگی بین نگرش‌های مذهبی (526/0-=r) و سرسختی روان‌شناختی (457/0-=r) با استرس دوران دانشجویی معنی‌دار است (05/0p<). تحليل رگرسيون با روش گام به گام نیز نشان داد به ترتیب متغیّرهای سرسختی روان‌شناختی و نگرش‌های مذهبی می‌توانند استرس دوران دانشجویی را پیش‌بینی کنند (241/0R2= و 04/0>P).

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، می‌توان استرس دوران دانشجویی را از طریق نگرش‌های مذهبی و سرسختی روان‌شناختی پیش‌بینی کرد. ازاین‌رو، در نظر گرفتن این دو متغیّر در برنامه‌های آموزش مدیریت استرس دانشجویان توصیه می‌شود.

Rahimi Pordanjani T, Mohamadzade EbrahimiA, DoostkamZ. Religious Attitudes and Psychological Hardiness as Predictors of Stress in Students’ Life. J Res Relig Health. 2018; 4(4):21- 32.DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v4i4.17334


موضوع

استرس دوران دانشجویی؛ سرسختی روان‌شناختی؛ نگرش مذهبی

مراجع

Dehghani A, Kajbaf MB. The relationship between coping styles and hardiness among Students. Knowledge & Health, 2013;8(3):112-18. (Full Text in Persian)

Amini M, Yousofi F. Examining sources of stress and how students react to them among the students of Shiraz University and Marvdasht Azad university. Journal of Humanities and Social Sciences University of Shiraz, 2001; 32: 149-79. (Full Text in Persian)

Misra R, McKean M, West S, Russo T. Academic stress of college students: Comparison of student and faculty perceptions. College Student Journal, 2000; 34: 236-45.

Edwards JK, Hershberger JP, Russell KR, Markert JR. Stress, negative social exchange, and health

symptoms in university students. Journal of American College Health, 2001; 50(2): 75-9.

Misra R, Castillo LG. Academic stress among college students: Comparison of American and international students. International Journal of Stress Management, 2004; 11(2): 132-48.

Pourghane P, Sharif azar E, Zaer sabet F, Khorsandi M. Survey the effect of religious beliefs in stress reduction in students of Langroud Faculty of Medical Sciences. Journal of Holistic Nursing and Midwifery, 2010; 20(1): 10-15. (Full Text in Persian)

Esfandiari GhR. Stress factors and their relation with general health in students of Kurdistan University of Medical Sciences in year 1999. Sci J Kurdistan Univ Med Sci, 2001; 5: 17-21. (Full Text in Persian)

Rezakhani S, Pasha Sharifi H, Delaware A, ShafiAbadi A. Sources of stress. Thought and Behavior,2008; 3(9): 7-16. (Full Text in Persian)

Rathus S. General Psychology, Translation by: Ebrahimi Moghaddam H, et al. Tehran: Savalan Publication; 2007. (Full Text in Persian)

Kobasa SC, Maddl SR, Corington S. Personality and constitution asmediators in the stress illness relationship. Journal of Health and social behavior, 1981; 22: 368-78.

Faiz A, Neshat Doost HT, Naeli H. Investigating the relationship between psychological hardiness and coping methods with stress. Journal of Psychology, 2012; 3(20): 303-15. (Full Text in Persian)

Kobasa SC, Maddi SR, Puccetti MC. Personality and exercise as buffers in the stress - illness relation. Journal of Behavioral Medicine, 1982; 5: 391-404.

Sindik J, Augustin DH, Lewis AP, Novokmet N. Associations among perceived stress and hardiness at nursing and criminology students. Scholars Research Library Annals of Biological Research, 2014; 5 (1):32-5

Zahedbabelan A, Ghasempour A, Hasanzade S. The Role of forgiveness and psychological hardiness in prediction of hope. Knowledge & Research in Applied Psychology, 2011; 12 (45):12-19. (Full Text in Persian)

Monjezi F, Shafiabadi A, Sodani M. The effects of Islamic communication style and religious attitudes on marital satisfaction improvement. Research of Behavioral Sciences, 2011; 10(1):30-6. (Full Text in Persian)

Heydari M. Religiosity and family satisfaction. 3rd ed. Qom: Publication of Imam Khomeini Education and Research Institute; 2008: 31-5. (Full Text in Persian)

Mousavi SV, Eslamdoost F, Ghobari Bonab B. The relationship between attribution styles and religious tendency of university students. Studies in Learning & Instruction, 2012; 3(2): 85-101. (Full Text in Persian)

Ghaffari M, Rezaei A. Religious commitment and self-efficacy in predicting the amount and type of perceived stress in university students. Research of Behavioral Sciences, 2011; 9(4):269-78. (Full Text in Persian)

Taheri-Kharameh Z, Abdi M, Omidi Koopaei R, Alizadeh M, Vahidabi V, Mirhoseini H. Investigating the relationship between communication and collaboration of nurses with physicians from nurses' point of view in Neyshabur hospitals. Health Spiritual Med Ethics, 2016;3(1):30-5.

Wong YK, Tsai WC, Lin JC, Poon CK, Chao SY, Hsiao YL, et al. Socio-demographic factors in the prognosis oforal cancer patients. Oral Oncology, 2006; 42(9): 893-906.

Berry DM, York K. Depression and religiosity and/or spirituality in college: a longitudinal survey of students in the USA. Nurs Health Sci, 2011; 13(1): 76-83.

Salehi I, Mosalman M. Evaluation of the Relationship between Religious Attitude and Depression, Anxiety and Stress in Students of Guilan University. Religion & Health, 2015; 3(1): 57-64. (Full Text in Persian)

Krejcie RV, Morgan DW. Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement. 1970; 30: 607-10.

Kiamercy A, Najarian B, Mehrabizadeh Honarmand M. Construction and Validation of a Scale to measure the psychological hardiness. Journal of Psychology, 1998; 2(3): 271-85. (Full Text in Persian) 25. Golriz G. Study of relationship between religious attitude with other feedback and job characterizations. (Dissertation). Faculty of literature and human sciences, Tehran University; 1974. (Full Text in Persian)

Bahadori Khosroshahi J, Hashemi Nosrat Abadi T, Babapour Kheiroddin J. Religious attitude, perceived stress and mental health in smoking and non-smoking university students. Journal of Psychology. 2011; 1(3):117-33. (Full Text in Persian)

Shokri O, Farahani MN, Farzad V, Safaei P, Sangari AA, Daneshvarpour Z. Factorial validity and reliability of Farsi version of the student life stress inventory. Res Psychol Health, 2008; 2(1):17-27. (Full Text in Persian)

Shokri O, Kadivar P, Naghsh Z, Ghanaei Z, Daneshvarpour Z. Personality traits, academic stress and academic performance. Quar J Psycho Stud, 2007; 3 (3): 25-48. (Full Text in Persian)

Fountoulakis NK, Siamouli M, Magiria S, Kaprinis G. Late-life depression, religiosity, cerebrovascular disease, cognitive impairment and attitudes towards death in the elderly: Interpreting the data. Medical Hypotheses, 2008; 70(3): 493-6.

Yang KP, Mao XY. A study of nurses’ spiritual intelligence: a cross-sectional questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 2007; 44(6): 999-1010

Dadkhah-Tehrani T, Habibian N, Ahmadi R. The Relationship between Religious Attitudes and Psychological Well-being of Nurses Working in Health Centers in Qom University of Medical Sciences in 2014. Health Spiritual Med Ethics. 2015;2(4):15-21. (Full Text in Persian)

Besharat MA. Hardiness and coping style with stress. Psychological studies, 2007; 3(2): 109-27. (Full Text in Persian)

Asgari P, Homaei R. Stressors, hardiness with mental health among Ahvaz pre-University female students. Journal of Social Psychology (New Findings in Psychology), 2009; 4(12): 95-109. (Full Text in Persian)
DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v4i4.17334

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.