نشریۀ «پژوهش در دین و سلامت»  مبلغ 10,000,000 ریال (5,000,000 ریال بعد از تأیید اولیه و برای ارسال به داوری و 5,000,000 ریال بعد از تأیید نهایی مقاله و برای چاپ) بابت هر مقاله دریافت می‌کند.

یادآوری این نکته لازم است که دفتر مجله برای سابمیت مقاله، هزینه‌ای دریافت نمی‌کند.