شاپا چاپی: 2345-2803 شاپا الکترونیک: 2538-5720

شماره کنونی
دوره 12 شماره 37 (1401)
مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی

درباره‌ی مجله

اخلاق زیستی حوزه مطالعاتي است كه چالش‌های اخلاقي ناشي از بكارگيری ابداعات و نوآوريی های علوم زيستي و پزشكي را در فضايي ميان رشته‌ای به طور نظام‌مند مورد بررسي قرار داده، و به تنظيم و تنسيق روابط ميان فنّاوريی های نوين زيستي و نظام رفتاری انسان مي‌پردازد و بايدهای موجد در اين حوزه را سامان مي‌بخشد. قلمروی اخلاق زيستی، مطالعه و ارزيابي نحوه تقابل آثار و پيامدهای به كاربستن فنّاوريی های جديد زيست پزشكي در زندگي بشری را با اصول و معيارهای اخلاقي در بر مي‌گيرد. اين فنّاوری ها و پيشرفت‌ها كه قلمرو و موضوعات اخلاق زيستي را تشكيل مي‌دهند در چهار حوزه اصلي قابل طبقه‌بندی هستند:

فنّاوری های حافظ حيات در آغاز و انجام زندگي، فنّاوری های تشديدكننده‌ی حيات برای اصلاح كيفيت زندگي، فنّاوری های توليد مثل و به ويژه شبيه سازی، فنّاوريی های مرتبط با مهندسيِ ژنتيك، ژن درماني و ژنوم انساني.

با مجوز کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور، مجله علمی پژوهشی اخلاق زیستی از ابتدای سال 1399 به صورت دوره ای و سالیانه (Continuous) منتشر می گردد. نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «مجله علمی پژوهشی اخلاق زیستی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نمايند.

مقالات مجله علمی پژوهشی اخلاق زیستی به صورت الکترونیک در سایت مجله منتشر می شوند و همچنین در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام isc، بانک اطلاعات نشریات کشور (مگیران) و پایگاه مجلات تخصصی نور (نورمگز) نمایه می شوند.

مطالعه بیشتر

اطلاعات مجله

ارگان رسمی انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی

Email: iabioethics1390@gmail.com

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر محمود عباسی (دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی و رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

Email: dr.abbasi@sbmu.ac.ir

سردبیر: دکتر سید مصطفی محقق داماد (استاد، دانشگاه شهید بهشتی)

Email: mdamad@ias.ac.ir

مدیر اجرایی: میثم کلهرنیا گلکار (پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

Email: ijbioethics@gmail.com

مدیر فنی: محمدحسن عرفان منش (کارشناس ارشد سایت و گرافیک، دانشگاه تربیت مدرس

Email: family.erfan@gmail.com

تازه ترین مقالات

تأثیر فناوری زیستی ارقام گیاهی بر محیط زیست در پرتو اخلاق زیستی

مطالعه رویکرد نظام‌های حقوقی ملی در مواجهه با محصولات تراریخته با تأکید بر حقوق ایران

راهکارهای حمایت از محیط زیست طبیعی در مقابل تغییرات اقلیمی

تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتار انحرافی با نقش واسطه‌ای جو اخلاقی و تعهد سازمانی

تبیین حسادت فردی: علل، مصادیق و راهکارها (تحلیلی فلسفی)

بررسی ارتباط بین هوش اجتماعی و اخلاقی با مسئولیت‌پذیری اجتماعی مدیران دانشگاه‌های دولتی

بررسی تأثیر اخلاق اسلامی کار بر اشتیاق شغلی معلمان با نقش میانجی تعهد حرفه‌ای (مطالعه موردی: معلمان مقطع ابتدایی شهر اردبیل)

مطالعه جامعه‌شناختی رفتارهای پرخطر غیر اخلاقی از منظر دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم شهر تبریز)

واکاوی دلایل و زمینه‌های تحقیر زنان در محیط‌های شغلی

بررسی نقش واسطه‌ای هویت اخلاقی و اعتماد مدیریت در رابطه بین مدیریت منابع انسانی کارمندمحور با رفتار آوای کارکنان