شاپا چاپی: 2345-2803 شاپا الکترونیک: 2538-5720

شماره کنونی
دوره 12 شماره 37 (1401)
مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی

درباره‌ی مجله

اخلاق زیستی حوزه مطالعاتي است كه چالش‌های اخلاقي ناشي از بكارگيری ابداعات و نوآوريی های علوم زيستي و پزشكي را در فضايي ميان رشته‌ای به طور نظام‌مند مورد بررسي قرار داده، و به تنظيم و تنسيق روابط ميان فنّاوريی های نوين زيستي و نظام رفتاری انسان مي‌پردازد و بايدهای موجد در اين حوزه را سامان مي‌بخشد. قلمروی اخلاق زيستی، مطالعه و ارزيابي نحوه تقابل آثار و پيامدهای به كاربستن فنّاوريی های جديد زيست پزشكي در زندگي بشری را با اصول و معيارهای اخلاقي در بر مي‌گيرد. اين فنّاوری ها و پيشرفت‌ها كه قلمرو و موضوعات اخلاق زيستي را تشكيل مي‌دهند در چهار حوزه اصلي قابل طبقه‌بندی هستند:

فنّاوری های حافظ حيات در آغاز و انجام زندگي، فنّاوری های تشديدكننده‌ی حيات برای اصلاح كيفيت زندگي، فنّاوری های توليد مثل و به ويژه شبيه سازی، فنّاوريی های مرتبط با مهندسيِ ژنتيك، ژن درماني و ژنوم انساني.

با مجوز کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور، مجله علمی پژوهشی اخلاق زیستی از ابتدای سال 1399 به صورت دوره ای و سالیانه (Continuous) منتشر می گردد. نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «مجله علمی پژوهشی اخلاق زیستی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نمايند.

مطالعه بیشتر

اطلاعات مجله

ارگان رسمی انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی

Email: iabioethics1390@gmail.com

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر محمود عباسی (دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی و رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

Email: dr.abbasi@sbmu.ac.ir

سردبیر: دکتر سید مصطفی محقق داماد (استاد، دانشگاه شهید بهشتی)

Email: mdamad@ias.ac.ir

مدیر اجرایی: میثم کلهرنیا گلکار (پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

Email: ijbioethics@gmail.com

مدیر فنی: محمدحسن عرفان منش (کارشناس ارشد سایت و گرافیک، دانشگاه تربیت مدرس

Email: family.erfan@gmail.com

تازه ترین مقالات

شناسایی، اولویت‌بندی و فراتحلیل شاخص‌های افشای مسئولیت اجتماعی، اخلاق حرفه‌ای و مدیریت لحن (لحن گزارشگری) مؤثر بر خوانایی گزارشگری مالی

نقش اخلاق تحصیلی و کمک‏ طلبی تحصیلی در پیش ‏بینی فریبکاری تحصیلی دانش ‏آموزان ورزشکار در دوران شیوع کرونا

بررسی نقش فلسفه اخلاق سازمانی بر ایجاد عدالت اخلاق‌محور در دانشگاه (مطالعه موردی: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان)

بررسی تأثیر بی‌نزاکتی همکاران بر خلاقیت کارکنان با نقش میانجی فرسودگی عاطفی و انگیزه درونی

مطالعه کیفی پیامدهای تحقیر زنان در محیط‌های کاری

بایسته‌های اخلاقی کشف جرم از منظر اسناد، موازین و رویه‌های حقوق بشر

ارزیابی سلامت غذاهای اصلاح‌شده ژنتیکی بر اساس اصل اخلاقی زیان‌نرسانی

مطالعه زیست‌فناوری تأثیر اختلال طیف اوتیسم و نشانگان جنین الکلی بر استعداد ارتکاب جرم در کودکان

چالش‌های اخلاقی مراقبت از سالمندان با توسل به ربات‌های انسان‌نما

مجازات‌های جایگزین حبس در پرتو اصل کرامت و شخصیت انسانی با تأکید بر فقه امامیه