دکتر روبرتو آندرنو؛ دانشیار، دانشگاه زوریخ، سوئیس

Email: roberto.andorno@ibme.uzh.ch

 

دکتر سید حسن اسلامی اردکانی؛ استاد، دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب

Email: eslami@urd.ac.ir

 

دکتر سید طاها مرقاتی خوئی؛ دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

Email: merghati@ut.ac.ir

 

دکتر سید عباس شجاع الساداتی؛ استاد، دانشگاه تربیت مدرس

Email: shoja_sa@modares.ac.ir

 

دکتر عبدالعزیز ساشادینا؛ استاد، دانشگاه جرج میسون، فرفکس، ویرجینیا، ایالات متحده

Email: asachedi@gmu.edu

 

دکتر عبدالله الدار؛ استاد، دانشگاه تورنتو

Email: daar@utoronto.ca

 

دکتر علی اکبر ولایتی؛ استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Email: aavelayati@sbmu.ac.ir

 

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی؛ استاد، دانشگاه تهران

Email: ghdinani@ut.ac.ir

 

دکتر غلامرضا اعوانی؛ استاد، دانشگاه شهید بهشتی- موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

Email: aavani@irip.ir

 

دکتر لادن عباسیان؛ دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی تهران

Email: La-abbasian@sina.tums.ac.ir

 

دکتر محسن جوادی؛ استاد، دانشگاه قم

Email: javadi-m@qom.ac.ir

 

دکتر محمدتقی اسلامی؛ استادیار، پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

Email: m.eslami@isca.ac.ir

دکتر محمدرضا دهشیری؛ دانشیار، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

Email: M.dehshiri@sir.ac.ir

 

دکتر محمدرضا رهبرپور؛ استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

Email: rahbarpour@atu.ac.ir

 

دکتر محمود عباسی؛ دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Email: dr.abbasi@sbmu.ac.ir

 

دکتر مصطفی الموسوی استاد، دانشگاه بیمارستان ابن سینای سفات، کویت

Email: drmosawi@yahoo.co

 

دکتر مهدی علیزاده استادیار، پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

Email: M.alizadeh@isca.ac.ir