شاپا چاپی: 2345-2803 شاپا الکترونیک: 2538-5720

شماره کنونی
دوره 11 شماره 36 (1400)
مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی

درباره‌ی مجله

اخلاق زیستی حوزه مطالعاتي است كه چالش‌های اخلاقي ناشي از بكارگيری ابداعات و نوآوريی های علوم زيستي و پزشكي را در فضايي ميان رشته‌ای به طور نظام‌مند مورد بررسي قرار داده، و به تنظيم و تنسيق روابط ميان فنّاوريی های نوين زيستي و نظام رفتاری انسان مي‌پردازد و بايدهای موجد در اين حوزه را سامان مي‌بخشد. قلمروی اخلاق زيستی، مطالعه و ارزيابي نحوه تقابل آثار و پيامدهای به كاربستن فنّاوريی های جديد زيست پزشكي در زندگي بشری را با اصول و معيارهای اخلاقي در بر مي‌گيرد. اين فنّاوری ها و پيشرفت‌ها كه قلمرو و موضوعات اخلاق زيستي را تشكيل مي‌دهند در چهار حوزه اصلي قابل طبقه‌بندی هستند:

فنّاوری های حافظ حيات در آغاز و انجام زندگي، فنّاوری های تشديدكننده‌ی حيات برای اصلاح كيفيت زندگي، فنّاوری های توليد مثل و به ويژه شبيه سازی، فنّاوريی های مرتبط با مهندسيِ ژنتيك، ژن درماني و ژنوم انساني.

با مجوز کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور، مجله علمی پژوهشی اخلاق زیستی از ابتدای سال 1399 به صورت دوره ای و سالیانه (Continuous) منتشر می گردد. نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «مجله علمی پژوهشی اخلاق زیستی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نمايند.

مطالعه بیشتر

اطلاعات مجله

ارگان رسمی انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی

Email: iabioethics1390@gmail.com

با همکاری و مشارکت: مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Email: medlaw2018@gmail.com

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر محمود عباسی (دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی و رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

Email: dr.abbasi@sbmu.ac.ir

سردبیر: دکتر سید مصطفی محقق داماد (استاد، دانشگاه شهید بهشتی)

Email: mdamad@ias.ac.ir

مدیر اجرایی: میثم کلهرنیا گلکار (پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

Email: ijbioethics@gmail.com

مدیر فنی: محمدحسن عرفان منش (کارشناس ارشد سایت و گرافیک، دانشگاه تربیت مدرس

Email: family.erfan@gmail.com

تازه ترین مقالات

نقش و کارکرد هیأت رسیدگی به اختلافات در ثبت اسناد مالکیت روستایی از منظر اصول حقوقی ـ اخلاقی دادرسی عادلانه

تبیین عناصر برنامه درسی تربیت اخلاقی با توجه به سیره تربیتی ائمه: سنتزپژوهی بر اساس مدل روبرتس

سرمایه‌گذاری محیط زیستی و توسعه پایدار در پرتو عدالت بین نسلی

درآمدی بر کاربرد آموزه‌های عدالت ترمیمی در حوزه جرائم زیست‌محیطی؛ گامی به سوی تغییر لنزها در جهت پیشگیری و ترمیم ضررهای زیستی

بررسی رابطه کنترل اجتماعی و اخلاق محیط زیستی با دغدغه محیط زیستی دانشجویان دانشگاه تبریز

پیشگیری از فساد مالی در مناقصه‌ها و مزایده‌ها با تأکید بر اخلاق و حکومت قانون

حق بر سلامت شهروندان حاشیه‌نشین به مثابه حق بشری و چالش‌های فراروی آن

بررسی تأثیر پیشگیری وضعی از طریق بیمه شخص ثالث، دوربین‌های ثبت تخلفات و جریمه‌های رانندگی بر کاهش جرائم رانندگی (مطالعه موردی: شهر شیراز)

تأثیر آموزه‌های اخلاقی بر نظم جهانی فضای سایبر (با تکیه بر کنوانسیون بوداپست)

مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات خلاف واقع در نظام حقوقی ایران و آمریکا با تأکیدی بر اصول اخلاقی