پژوهشی/ اصیل پژوهشی


آسيب‌شناسي رفتارهاي ناايمن و بررسي ارتباط آن‌ها با ويژگي‌هاي شخصيتي و کانون کنترل در کارکنان پروژه‌هاي اجرايي شرکت گاز استان خوزستان

سیما پری زاده, حسین سماواتیان, ابوالقاسم نوری, الهام بوستانی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 6 شماره 3 (2018), 5 January 2019, صفحه 112 - 99
https://doi.org/10.22037/meipm.v6i3.23948

 سابقه و هدف: اکثر پژوهش‌ها نشان داده‌اند که عامل اصلي اغلب حوادث در محيط کار، رفتارهاي ناايمن کارکنان مي‌باشد. هدف از انجام مطالعه‌ي حاضر، آسيب‌شناسي رفتارهاي ناايمن و بررسي ارتباط آن‌ها با ويژگي‌هاي شخصيتي و کانون کنترل در ميان کارکنان شرکت گاز استان خوزستان بود.

روش بررسي: نمونه‌ي پژوهش 147 نفر از کارکنان پروژه‌هاي اجرايي بود که با استفاده از نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي انتخاب شدند. براي آسيب‌شناسي رفتارهاي ناايمن از روش مقطعي استفاده شد که شامل بررسي گزارش‌هاي حوادث و شبه‌حوادث بود و براي بررسي همبستگي، از پرسشنامه‌هاي استاندارد و براي تجزيه‌وتحليل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ي 16 استفاده شد.

يافتهها: نتايج مطالعه‌ي مقطعي نشان داد که بيش‌ترين تعداد حوادث و شبه‌حوادث ناشي از اعمال ناايمن است. يافته‌هاي ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که روان‌رنجورخويي و کانون کنترل بيروني با رفتارهاي ناايمن رابطه مثبت و معنادار دارند و برون‌گرايي، انعطاف‌پذيري، وجداني بودن، توافق جويي و کانون کنترل دروني با رفتارهاي ناايمن رابطه منفي و معنادار دارند (01/ 0>p). تحليل رگرسيون گام‌به‌گام نشان داد که به ترتيب روان‌رنجورخويي و کانون کنترل دروني، مهم‌ترين پيش‌بين رفتارهاي ناايمن مي‌باشند.

نتيجهگيري: رفتارهاي ناايمن عامل اصلي اکثر حوادث و شبه‌حوادث است و روان‌رنجورخويي، تأثيرگذارترين پيش‌بين اين نوع رفتارها مي‌باشد. لذا توصيه مي‌شود که به‌طور منظم علل بروز رفتارهاي ناايمن شناسايي شود و اقدامات لازم جهت حذف يا کاهش آن‌ها انجام گيرد.

How to cite this article:

Parizadeh S ,Samavatyan H ,Nouri A ,Boustani E. Pathology of Unsafe Behaviors and Investigating their Relationship with Personality Characteristics and Locus of Control in Employees of the Executive Projects of Khuzestan Province Gas Company. J Saf Promot Inj Prev. 2018; 6(3):99-112.

 

تعيين اثربخشي سيستم تهويه در يک سالن تشريح با استفاده از روش استاندارد ISO 16000-8

محمد جواد جعفری, منوچهر مهریان, منصور رضازاده آذری, سهیلا خداکریم

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 6 شماره 3 (2018), 5 January 2019, صفحه 122 - 113
https://doi.org/10.22037/meipm.v6i3.23924

 

سابقه و هدف: سالن‌هاي تشريح ازجمله مکان‌هايي هستند که بايد همواره از تهويه مؤثري برخوردار باشند. هدف از اين مطالعه تعيين اثربخشي سيستم‌ تهويه يک سالن تشريح با استفاده از روش استاندارد 8-16000 ISO بود.

روش بررسي: در مطالعه حاضر ضمن حفظ شأن و احترام اجساد انساني موجود در يک سالن تشريح در طول مدت پژوهش، اثربخشي سيستم تهويه يک سالن تشريح در چهار حالت متفاوت شامل: مکنده روشن، دمنده روشن، هر دو سيستم روشن و  هر دو سيستم خاموش، بر پايه استاندارد 8-16000 ISO، به روش نرخ کاهش گاز ردياب (SF6) مورد ارزيابي قرار گرفت. گاز ردياب در سالن، تزريق و سپس نمونه‌برداري در پنج نقطه انجام و در آزمايشگاه تعيين مقدار شد. سپس ميانگين عمر موضعي هوا و ميانگين عمر هواي سالن و همچنين نرخ تهويه موضعي و کلي هواي سالن تعيين گرديد.

يافتهها: نتايج آزمون آناليز واريانس دوطرفه نشان داد که ميانگين عمر موضعي هوا و نرخ تهويه محلي در محل‌ها و حالات مختلف سيستم تهويه تفاوت معني‌داري (0.390=p-value و 0.220=p-value ) نداشتند. همچنين اثر حالت‌ سيستم تهويه بر ميانگين عمر هواي سالن و نرخ تهويه سالن معني‌دار بود (P<0.001). آزمون آناليز واريانس يک‌طرفه نشان داد که سيستم مکنده بيشترين اثر را بر ميانگين عمر هوا و نرخ تهويه سالن داشت.

نتيجهگيري: بر اساس نتايج حاصله سيستم تهويه در هنگامي‌که هم دمنده و هم مکنده روشن باشند اثربخش‌تر بود. با توجه به سميت فرمالدئيد، علاوه بر تهويه عمومي استفاده از تهويه موضعي استاندارد نيز براي ميزهاي تشريح قوياً توصيه مي‌شود.

 

How to cite this article:

Jafari MJ, Mehrian M, Rezazadeh-Azari M, Khodakarim S. Determining the Effectiveness of the Ventilation System in an Anatomy Lab using ISO 16000-8. J Saf Promot Inj Prev. 2018; 6(3):113-22.

 

ارزيابي روند مرگ‌و‌مير عابران پياده سوانح ترافيکي جهان (2015 - 1990)

محمدرضا مهماندار, مسعود صالحی, توفیق مبادری, محمد آریانا, احسان خلیلی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 6 شماره 3 (2018), 5 January 2019, صفحه 130 - 123
https://doi.org/10.22037/meipm.v6i3.23962

سابقه و هدف: عابران پياده در ميان کاربران جاده‌ها به عنوان آسيب‌پذيرترين گروه در معرض خطرات محسوب مي‌شوند. در اين مطالعه، روند تغييرات مرگ‌و‌مير عابران پياده کشورهاي سراسر جهان با استفاده از مدل‌ منحني رشد پنهان و مدل آميخته رشد پنهان ارزيابي شده است.

روش بررسي: در اين مطالعه طولي، داده‌هاي مرگ‌و‌مير عابران پياده 195 کشور جهان که مربوط به سال‌هاي 1990 تا 2015 بود، به تفکيک جنسيت مرد و زن و مجموع هر دو جنس از سايت بار جهاني بيماري استخراج شد. ابتدا با استفاده از مدل منحني رشد پنهان، روند کلي تغييرات مرگ‌و‌مير بررسي شد و سپس جهت کشف ناهمگني و دسته‌بندي کشورها به گروه‌هاي همگن از مدل آميخته رشد استفاده شد. تجزيه و تحليل داده‌ها و ترسيم نقشه‌ها به ترتيب با نرم‌افزارهاي Mplus نسخه 12/6 و ArcGIS  نسخه 3/10 انجام  شد.

يافتهها: مدل منحني رشد پنهان غيرخطي، برازش بهتري نسبت به مدل خطي داشت. ميانگين عرض از مبدأ مدل‌هاي غيرخطي براي مردان، زنان و مجموع هر دو جنس به ترتيب 84/10، 77/4 و 83/7  به دست آمد و همچنين ميانگين شيب خط در اين مدل ها به ترتيب 01/1-، 47/0- و 75/0- برآورد شد. با استفاده از مدل آميخته رشد پنهان و با توجه به روند تغييرات مرگ‌و‌مير عابران پياده، کشورهاي جهان به 5 گروه با 5 الگوي متفاوت دسته‌بندي شدند.

نتيجهگيري: در حالت کلي روند تغييرات مرگ‌و‌مير عابران پياده به صورت غيرخطي کاهش يافته است ولي اين کاهش براي همه کشورهاي جهان يکسان نيست. بنابراين بهتر است سياست‌هاي مداخله‌‍اي جهت کاهش تلفات عابران پياده سوانح ترافيکي کشورهاي جهان، متناسب با الگوي هر يک از گروه‌هاي پنج‌گانه اعمال شود.

How to cite this article:

Mehmandar M , Salehi M , Mobaderi T , Ariana M , khalili E. Assessment of Worldwide Pedestrian Mortality Rate Patterns: 1990-2015. J Saf Promot Inj Prev. 2018; 6(3):123-30.

 

تاثير فاکتورهاي محيط کاري سالم بر پيامدهاي شغلي با ميانجي‌گري رضايت شغلي و امنيت شغلي

محمد حسنی, میثم قاسمی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 6 شماره 3 (2018), 5 January 2019, صفحه 143 - 131
https://doi.org/10.22037/meipm.v6i3.24062

 

سابقه و هدف: يکي از شرايط مهم براي حفظ و نگه‌داري نيروي انساني ماهر ايجاد محيط کاري سالم و امن مي‌باشد تا از طريق آن ميزان پيامدهاي منفي شغل کاهش يافته و پيامدهاي مثبت شغلي نيروي انساني ماهر سازمان‌ها و موسسات افزايش يابد.  اين پژوهش با هدف بررسي تاثير فاکتورهاي محيط کاري سالم بر پيامدهاي شغلي با ميانجي‌گري رضايت شغلي و امنيت شغلي  در بين اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پژشکي شهيد بهشتي به اجرا در آمد.

روش بررسي: اين پژوهش توصيفي- همبستگي از نوع مدل يابي معادلات ساختاري مي باشد. جامعه آماري پژوهش 895 نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي بود که از ميان آنان 225 نفر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند که براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. براي گردآوري داده ها، از پرسشنامه هاي استاندارد استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها و بررسي روابط بين متغيرها از ضريب همبستگي پيرسون و روش مدل‌يابي معادلات ساختاري استفاده شد.

يافته ها: بررسي تجزيه و تحليل آماري نشان داد که بين متغيرهاي فاکتورهاي محيط کاري سالم با پيامدهاي مثبت شغلي، عملکرد شغلي و رفتار شهروندي سازماني رابطه معني‌داري وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد که بين متغيرهاي فاکتورهاي محيط کاري سالم با پيامدهاي منفي شغلي، رفتار کاري ضد توليد، فرسودگي شغلي و قصد ترک شغل رابطه معني دار وجود دارد بيشترين ميزان همبستگي معني‌دار به رابطه بين استقلال شغلي با عملکرد شغلي (77/0=r) مربوط مي‌شود. علاوه براين نتايج نشان داد که متغيرهاي فاکتورهاي محيط کاري سالم بر پيامدهاي شغلي مثبت با ميانجي‌گري رضايت شغلي و امنيت شغلي تاثير مثبت مي‌گذارد. همچنين متغيرهاي فاکتورهاي محيط کاري سالم بر پيامدهاي شغلي منفي با ميانجي‌گري رضايت شغلي و امنيت شغلي تاثير منفي مي‌گذارد.

نتيجه گيري: اين نتايج بر ضرورت بازشناسي نقش ميانجي رضايت شغلي و امنيت شغلي در بررسي رابطه علي فاکتورهاي محيط کاري سالم با پيامدهاي آن تاکيد مي‌کند.

 

 

How to cite this article:

Hassani M, Ghasemi M. The Effect of Healthy Work Environment Factors on Job Consequences with the Mediation of Job Satisfaction and Job Security. J Saf Promot Inj Prev. 2018; 6(3):131-43.

 

تأثير ورزش در آب بر تعادل و پيشگيري از سقوط مردان سالمند سالم

مرتضی طاهری, مسعود میرمعزی, محمدفاضل صباغی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 6 شماره 3 (2018), 5 January 2019, صفحه 151 - 144
https://doi.org/10.22037/meipm.v6i3.23993

سابقه و هدف: سقوط در سالمندان مشکلي جدي است که منجر به شکستگي استخوان و کاهش فعاليت بدني در زندگي روزمره به دليل ترس از سقوط مي‌شود. هدف از اجراي اين مطالعه تأثير ورزش در آب بر تعادل و پيشگيري از سقوط مردان سالمند سالم بود.

روش بررسي: در اين پژوهش که از نوع مطالعات شبه آزمايشي و طرح پژوهشي پيش‌آزمون- پس‌آزمون بدون گروه کنترل است، 22 مرد سالمند با ميانگين سني 2/87±64/31 سال به‌طور داوطلبانه شرکت کردند. آزمون‌هاي عملکردي مقياس تعادلي برگ براي تعادل ايستا، زمان برخاستن و برگشتن براي تعادل پويا و آزمون صندلي ايستاده براي قدرت عضلاني پايين‌تنه و پاها در پيش‌آزمون و پس‌آزمون اندازه‌گيري شد. پروتکل تمريني شامل ترکيبي از تمرينات مقاومتي، حرکات کششي و تعادلي بود که در طي 10 هفته تمريني و هفته‌اي سه جلسه پيگيري شد. در کليه مراحل انجام پژوهش، ملاحظات اخلاقي (اختياري بودن، محرمانه بودن نتايج، بي‌ضرر بودن برنامه تمريني) رعايت شد. از آزمون آماري تي همبسته در سطح معني‌داري 0/05 استفاده شد.

يافتهها: نتايج تي همبسته نشان داد که 10 هفته برنامه تمريني ورزش در آب تعادل ايستا، تعادل پويا و قدرت عضلاني را بهبود مي‌بخشد (0/05>P) و احتمال خطر سقوط در سالمندان را کاهش مي‌دهد (0/01>P).

نتيجهگيري: با توجه به نتايج پژوهش، به نظر مي‌رسد که برنامه تمريني ورزش در آب سبب بهبود تعادل و قدرت عضلاني به‌عنوان مهم‌ترين شاخص براي پيشگيري از خطر سقوط سالمندان شده و پيشنهاد مي‌شود به دليل مزاياي خوب آب براي سالمندان، برنامه تمريني ورزش در آب در دستور کار مربيان، متخصصان و فعالان اين عرصه قرار گيرد.

 

How to cite this article:

Taheri M, Mirmoezzi M, Sabbaghi M. Effects of Aquatic on Balance and Preventing of Fall among Healthy Elderly Men. J Saf Promot Inj Prev. 2018; 6(3):144 -51.

 

 

برآورد ميزان تمايل به پرداخت براي کاهش مرگ‌و‌مير و مصدومان ناشي از سوانح ترافيکي مطالعه موردي: شهر اروميه

آمینه نادری, شهرام فتاحی, سمیه اعظمی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 6 شماره 3 (2018), 5 January 2019, صفحه 162 - 152
https://doi.org/10.22037/meipm.v6i3.24063

 

  سابقه و هدف: برآورد تمايل به پرداخت با استفاده از روش ترجيحات بيان شده و انتخاب بيان شده يکي از به روزترين روش‌ها براي ارزش‌گذاري محصولات غير بازاري است. در اين راستا اين مطالعه با استفاده از اين تکنيک به بررسي تمايل به پرداخت رانندگان شهر اروميه براي کاهش ميزان مرگ و مير و مصدومان پرداخت.

روش بررسي: داده‌هاي اين تحقيق با استفاده از پرسشنامه از بين 300 راننده که به صورت روزانه در شهر تردد دارند، جمع‌آوري شده و نتايج مطالعه با استفاده از مدل لاجيت ادغامي برآورد شد. داده‌هاي تحقيق از طريق پرسشنامه و مصاحبه‌ي چهره به چهره جمع‌آوري شد. به منظور رعايت موازين اخلاق در پژوهش، هدف مطالعه به رانندگان توضيح داده شد و رضايت اخذ شد. هم‌چنين، نويسندگان متعهد شدند که اطلاعات افراد به صورت محرمانه باقي بماند.

يافتهها: ميزان تمايل به پرداخت براي کاهش مرگ و مير و مصدومان به ترتيب 0/58 و 0/08 و ارزش آماري زندگي و مصدوميت به ترتيب 12443636 و 23165 تومان برآورد شد. مطابق نتايج، هزينه سفر، زمان، تعداد مرگ و‌مير، تعداد دوربين و سرعت در انتخاب مسير رانندگان موثر بود.

نتيجهگيري: به منظور کاهش تلفات و مصدومان مي‌بايست سرمايه‌گذاري در زمينه بهبود ايمني انجام گيرد. يکي از راهکارها مي‌تواند اعطاي اين وظايف به شرکت‌هاي خصوصي و بالا بردن رقابت در اين شرکت‌ها به منظور انتخاب اقتصادي-ترين طرح‌ها باشد به طوري که کاربران جاده از جمله رانندگان نيز سهمي در تامين مالي اين پروژه‌ها داشته باشند. مطابق نتايج مي‌تواند افراد تحصيل‌کرده، ثروتمند و مسن‌تر را هدف بگيرد.

 

 

How to cite this article:

Naderi A, Fattahi SH, Azami S. Estimating Willingness to Pay for Casualty and Injury Reduction in Accidents. Case Study: Urmia. J Saf Promot Inj Prev. 2018; 6(3):152 -62.

 

تأثير پيشگيراننده کشش تسهيل عصبي– عضلاني بر درد، انعطاف‌پذيري و پارامترهاي عملکردي افراد مبتلابه كوفتگي عضلاني تأخيري

جواد الماسی, علی جلالوند, مهرداد عنبریان, بهزاد همدانی, شهرام اهنجان

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 6 شماره 3 (2018), 5 January 2019, صفحه 172 - 163
https://doi.org/10.22037/meipm.v6i3.24075

سابقه و هدف: شواهد اندكي از راهكارهاي پيگيراننده و درماني گوفتگي عضلاني تاخيري وجود دارد. هدف مطالعه حاضر تأثير پيشگيراننده كشش تسهيل عصبي– عضلاني بر درد، انعطاف‌پذيري و نشانه‌هاي عملکردي افراد مبتلا به كوفتگي عضلاني تأخيري بود .

روش بررسي: به منظور رعايت موازين اخلاق در پژوهش، از شرکت کننده‌ها رضايت‌نامه کتبي اخذ واز هدف و روش اجراي مطالعه مطلع گرديدند. اين تحقيق توصيفي از نوع شبه تجربي بود. 42 نفر دانشجوي غير ورزشكار در اين مطالعه شرکت و به‌طور مساوي به دو گروه كنترل و تجربي تقسيم شدند. براي ارزيابي متغيرهاي کينماتيکي از سيستم تحليل حرکتي Vicon شامل 4 دوربين‌ پرسرعت مادون‌قرمز سري T با فرکانس نمونه‌برداري 200 هرتز و براي اندازه‌گيري نيروهاي عکس‌العمل زمين از دو صفحه نيرو Kistler با فرکانس نمونه‌برداري 1000 هرتز استفاده شد. متغيرهاي وابسته شامل پارامترهاي پرش از حالت ايستاده شامل ارتفاع پرش، ارتفاع پس از فرود، زمان پرواز، ميانگين توان، حداكثر نيروي فرود، حداكثر سرعت در لحظه تيك آف، مقياس بصري اندازه‌گيري درد و انعطاف‌پذيري همسترينگ بودند كه قبل از تمرين و 48 ساعت بعد از تمرين مورداندازه‌گيري قرار گرفتند . آزمون‌هاي آماري t دو گروه مستقل و t همبسته با سطح معناداري (0/05˂P) جهت تحليل‌هاي آماري مورداستفاده قرار گرفت.

يافتهها: بعد از تمرين بين گروه‌ها اختلاف معني‌داري در انعطاف‌پذيري (0/022=P) و عدم تفاوت معني‌داري بين ميزان درد و كوفتگي ادراک‌شده وجود داشت (0/08=P). اختلاف معني‌دار بين پيش آزمون-پس آزمون گروه كنترل در ارتفاع پرش، ارتفاع پس از فرود، توان، حداكثر نيروي فرود وجود داشت(0/05˂P).

نتيجهگيري: توأم نمودن كشش تسهيل عصبي– عضلاني با تمرينات برونگراي القاء كننده كوفتگي مي‌تواند بر كاهش انعطاف‌پذيري و پارامترهاي عملکردي افراد مبتلا به كوفتگي عضلاني تأخيري اثربخش باشد.

How to cite this article:

Almasi J, Jalalvand A, Anbarian M, Hamedani B, Ahanjan Sh. A Prophylactic Effect of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Stretching on Pain Intensity, Flexibility and Jump in Subjects with Exercise-Induced Muscle Damage. J Saf Promot Inj Prev. 2018; 6(3):163-72.