برآورد ميزان تمايل به پرداخت براي کاهش مرگ‌و‌مير و مصدومان ناشي از سوانح ترافيکي مطالعه موردي: شهر اروميه