مجله علمی پژوهشی "ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها" دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، باهدف آشنایی محققین کشور با دستاوردهای حاصل از تحقیقات در پیشگیری و مدیریت انواع مصدومیت‌های عمدی و غیرعمدی در زمینه‌های اپیدمیولوژی و پیشگیری از مصدومیت‌های ترافیکی، شغلی، ورزشی، سوختگی، سقوط، غرق‌شدگی، مسمومیت‌ها، گزیدگی‌ها، انواع بلایا و حوادث غیرمترقبه و همچنین حیطه‌های مربوط به ایمنی صنعتی و محیط، مدیریت و سیاست‌گذاری، مقررات و قوانین، طب اورژانس و خدمات بازتوانی منتشر می‌شود.

مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها، به صورت فصلنامه، منتشر می‌شود و در یکصد و دهمین جلسه مورخ 1392/2/21 کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور (معاونت تحقیقات و فن‌آوری- وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی) رتبه "علمی- پژوهشی" دریافت کرده است.

مجله "ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها" در بانک‌ها و نمایه‌نامه‌های زیر در دسترس می‌باشد:

 1. http://isc.gov.ir
 2.  www.sid.ir
 3. http://www.magiran.com
 4. IndexCopernicus International
 5. www.safetylit.org
 6.  CINAHL® electronic databases
 7.  http://www.infobaseindex.com/journal-accepted.php
 8. www.sindexs.org
 9. https://doaj.org/publisher
 10. Google Scholar
 11. http://www.citefactor.org/journal

همچنین مجله در کمیته اخلاق نشر  عضو است:

http://publicationethics.org/members/safety-promotion-and-injury-prevention