تعيين اثربخشي سيستم تهويه در يک سالن تشريح با استفاده از روش استاندارد ISO 16000-8