ایران، تهران، بزرگراه شهید چمران، بلوار دانشجو، خیابان شهید اعرابی (پروانه سابق)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2، طبقه 7، مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، اتاق 711، دفتر مجله .

تماس با سردبیر

دکتر کتایون جهانگیری
سردبیر
مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران،ایران.
تلفن 22439980 21 98+

تماس با پشتیبانی

Manijeh Iranfar
تلفن 22439980 21 98+