ایران، تهران، بزرگراه شهید چمران، ولنجک، میدان شهید شهریاری، بلوار دانشجو، دانشکده بهداشت، ساختمان شماره 1، طبقه 2، مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، پژوهشکده علوم بهداشتی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
کد پستی1983535511

تماس با سردبیر

دکتر کتایون جهانگیری
مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، پژوهشکده علوم بهداشتی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران،ایران.
تلفن 1-22432040 21 98+

تماس با پشتیبانی

Journal Manager: Manijeh Iranfar
تلفن 1-22432040 21 98+ داخلی 182