مشخصات و آدرس های ایمیل وارد شده در سایت مجله، منحصراً برای مقاصد اعلام شده این مجله استفاده می شود و برای اهداف دیگری یا فرد دیگری در دسترس نخواهد بود.