مدیر مسئول: دکتر علی دل پیشه

مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

Researcher ID: C-6302-2008 

سردبیر:دکتر کتایون جهانگیری

مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، گروه سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

Researcher ID: L-9011-2017

معاون سردبیر: دکتر سمیه فرهنگ دهقان

گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

ResearcherID: S-6983-2017

مدیر اجرایی: منیژه ایران فر

مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

 هیئت تحریریه داخلی:

حمید رضا حاتم آبادی

گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

Researcher ID: B-9715-2016

 

داود خراسانی زواره

مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، گروه سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

Researcher ID: M-2225-2017

 

 منصور رضازاده آذری

مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

علی دل پیشه

مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

Researcher ID: C-6302-2008 

 

 محتشم غفاری

مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیان آور محیط و کار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

 یداله محرابی

گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

Researcher ID: J- 4211-2016

 

سعاد محفوظ پور

مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

هیئت تحریریه خارجی:

Shahrzad Bazargan-Hejazi

Department of Psychiatry and Pediatrics, Charles R. Drew University of Medicine and Science & David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.

 

KaviB halla

Department of Public Health Sciences of the Biological Sciences, International Injury Research Unit, Johns Hopkins University of Chicago and Harris School of Public Policy, USA.

 

 Lars Englund

Chief Medical Officer of Road and Rail Department, Swedish Transport Agency and Chairman of ITMA, Sweden.

 

Ali Gorji

Epilepsy Research Center & Neurophysiology, Münster University, Munster, Germany & Director of Shefa Neuroscience Research Center, Tehran, Iran.

 

Lob Guenter

Department of Trauma Surgery, Ludwig-Maximillian's University Munich, Germany.

 

El-Sayed Hesham

Head of the Department of Pediatrics and Director of the Clinical Epidemiology Unit, Suez Canal University, Ismailia, Egypt.

 

Ricardo Nunez-Perez

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, National Institute of Public Health, Mexico.

 

Marcus Stucek

Head of Research Health Management, DPFA Academy of Work and Health in Leipzig, Germany.

 

Shahraz, Saeid

Medicine at Tufts Medical, Brandeis University, Greater Boston, USA.