برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

  • حداقل از سه مقاله مرتبط ایندکس شده در سایت اسکوپوس با درج لینک مقاله از سایت مذکور در فهرست منابع مقاله ارسالی استفاده شده است.
    فایل EndNote منابع به پیوست ارسال شد.
  • حداقل سه داور پیشنهادی با ذکر مشخصات ( آدرس پست الکترونیکی و شماره تماس) در فایل جداگانه ای ارسال شده است.
  •  Source جداول، اشکال و نمودار ها در فایل جداگانه ای نیز به صورت الحاقی ارسال شده است.

راهنماي تدوين مقاله براي مجله علمي- پژوهشي "ارتقای ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها"1


از اينكه مجله "ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها " را براي چاپ مقاله خود انتخاب نموده ايد، ارج می نهیم. اطلاعات مورد نياز براي تهيه و ارسال مقاله بدین شرح است:


محدوده مقالات و اهداف مجله


فصلنامه علمي - پژوهشي " ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها "، نشريه مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت های دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي است كه مقالات حاصل ازپژوهش هاي بنيادي، تحقيقات اپيدميولوژيك و بهداشتي، در زمينه های اپیدمیولوژی مصدومیت ، مصدومیت های ترافیکی ، مصدومیت های شیمیایی، ایمنی در مشاغل،ایمني در محیط شهری ، ایمنی در محیط زیست، سوانح عمدی و غیر عمدی، بلایا و حوادث غیر مترقبه، مصدومیت های ورزشی ، مدیریت و سیاست گذاری مصدومیت ها، جنبه های رفتاری و جامعه شناختی مصدومیت ها، مهندسی ایمنی و محیط زیست، مقررات و قوانین مرتبط با مصدومیت ها ، مصدومیت های گروههای خاص ، مصدومیت های سالمندی ، حوادث - اورژانس پیش بیمارستانی و طب اورژانس، آسیب های روانی- اجتماعی ، و خدمات توانبخشی در حوادث را با هدف گسترش مرزهاي دانش و انتشار يافته هاي پژوهشي در ميان پژوهشگران، اعضاي هيأت علمي و دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي، منتشرمي نمايد.


زبان مقالات


اين فصلنامه، مقالات را با متن كامل فارسي (به همراه چكيده هاي فارسي و انگليسي) به چاپ مي رساند.


مقالات شایسته پذيرش


انواع مقالات مورد پذيرش اين مجله، عبارتند از:


1- سرمقاله يا سخن ويژه: (Editorial) اين نوع مقاله، در مورد مقالات تحقيقاتي اصيل چاپ شده در مجله، يا مطلب يا موضوعی ویژه ، معمولاً وسیله سردبير يا هيأت تحريريه يا افراد مجرب و دست اندركار يك رشته خاص تهيه مي شود.


2- مقاله پژوهشی: ( Research Article) چنین مقالاتي، بيشترين تعداد مقالات اين مجله را تشكيل مي دهند نحوه نوشتن آنها، در ادامه اين متن ذكر شده است.


3- مقاله مروري سيستماتيك و متاآناليز: (Systematic Review and Meta Analysis)انتشار اين مقالات، صرفاً با سفارش هیئت تحريريه مجله به افراد صاحب نظر امكان پذير مي باشد. مرور و تحليل داده ها، حداكثر در 5 صفحه و شامل چكيده، مقدمه، اصل مقاله، و تشكر و قدرداني است.


4- موردنگاري: (Case Report) در چنين مقالاتي، نيازي به مدون بودن (Structured) چكيده مقاله نيست. تعداد كلمات تشكيل دهنده چكيده مقاله، حداكثر 75 كلمه و شامل اطلاعاتي در مورد معرفي بيمار (يا روش جديد)، يافته ها و نتيجه گيري مي باشد. تعداد كلمات تشكيل دهنده متن، حداكثر 800 كلمه است. مقاله بايد داراي 3 الي5 واژه كليدي و حداكثر10رفرانس باشد. متن مقاله، حاوي مقدمه، معرفي بيمار و بحث است.


5- نامه به سردبير: (Letter to Editor) اين نوع مقاله، اظهارنظر و نقد علمي در مورد يكي از مقالات آخرين شماره مجله است كه حداكثر در 400 كلمه تهيه شود و 3 الي 5 منبع دارد. در صورتي كه نويسنده اول، تمايل به ارايه پاسخ به نقدعلمي را داشته باشد، پاسخ ايشان، همزمان با چاپ نقد مقاله به چاپ خواهد رسيد.


6- گزارش كوتاه :(Brief Communication)شبيه نامه به سردبير است كه در باره گزارش مقدماتي يك پروژه، روش يا وسيله جديد، معرفي يك مطالعه بهداشتي يا طبي به اختصارو يا مروري كوتاه نوشته شده است. حداكثر در سه صفحه 4Aتهيه شده و 3 رفرانس دارد. تعداد نويسندگان، حداكثر3 نفر است.


7- نكته باليني:(Clinical Note)در دو صفحه، به معرفي نكاتي مي پردازد كه به صورت معمول اتفاق نمي افتند و در آن، عقيده ونظر، تجربه يا مشاهدات فرد ذكر مي شود.


مقررات مربوط به منع انتشار دوبارة يك مطلب


مقالة ارسالي به دفتر نشريه نبايد از پیش در نشريه فارسي زبان ديگري چاپ شده باشد. همچنين بطور همزمان، نبايد تحت بررسي توسط مجله ديگري باشد و پس از ارايه مقاله به دفتر مجله "ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها"، مقاله براي بررسي و چاپ، به نشريه ديگري ارسال نشود؛مگر آنكه از سوي دفتر نشريه جوابيه اي مبني بر رد چاپ مقاله، دريافت شوديا طي سه ماه، هيچ پاسخي از سوي دفتر مجله دريافت نگردد.


چنانچه مقاله قبلاً در مجله علمي غيرفارسي زبان ديگري در داخل يا خارج از كشور به چاپ رسيده است (جز به شكل چكيده يابعنوان بخشي از سخنراني منتشرشده يا ارايه شده در همايش ها و سمينارهاي علمي، مقاله مروري، يا پايان نامه)، لازم است نويسندة مسئول مكاتبات، موضوع را كتباً به سردبير اطلاع داده و نسخه اي از مقاله چا پ شده را به همراه موافقتنامه چاپ مجدد مقاله كه ازناشر اول اخذ و، ضميمه نمايد. در صورت پذيرفته شدن مقاله براي چاپ، اين موضوع در قسمت زيرنويس صفحه عنوان مقاله، به اطلاع خوانندگان مجله "ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها"خواهد رسيد و محل انتشار اول آن نيز اعلام مي شود.


در صورتي كه خلاصه مقاله، در مجموعه مقالات يك همايش يا سمينار به چاپ رسيده باشد، مقاله كاملي كه براي چاپ مجدد ارسال مي شود، لازم است حداقل دو برابر خلاصه مقاله و با تعداد بيشتري از خلاصه مقاله، داراي جدول و نمودار باشد.


اعلام اوليه اطلاعات علمي در رسانه هاي عمومي مقاله اي كه پذيرفته شده، ولي هنوز به چاپ نرسيده است، مخالف سياست هاي اين نشريه است. در موارد محدود و تنها با هماهنگي سردبير ممكن است آشكارسازي اوليه اطلاعات، قابل قبول باشد؛ مثلاً اگر فوريت در بهداشت عمومي مطرح باشد و مسئولين مربوط، اين كار را تأييد كرده باشند.


شرايط مؤلفين(نويسندگان) مقاله


تمام افرادي كه مؤلف (نويسنده) ناميده مي شوند، بايد صلاحيت آن را داشته باشند و هر كس كه معيارهاي لازم را داشته باشد، بايد ازاو به عنوان مؤلف مقاله نام برده شود. هر مؤلف بايد به اندازه كافي در انجام پژوهش و توليد مقاله كار كرده باشد و مسئوليت بخشي ازمقاله را كه نوشته است، به عهده بگيرد. اعتبار مؤلف بودن بايد بر اساس مسئوليت هاي زير باشد:


1) فكر اوليه و طراحي، يا اجراي كامل يا تحليل و تفسير داد ه ها؛


2) تهيه پيشنويس مقاله يا مرور محتواي آن از نظر ايده هاي ارايه شده؛


3) تأييد نسخه نهايي براي انتشار؛


براي هر مؤلف، بايد هر سه شرط فوق، برقرار باشند. تنها شركت فرد در كسب بودجه، يا جمع آوري داده ها، مؤلف بودن وي را توجيه نمي كند. نظارت عمومي بر روي گروه تحقيق نيز كافي نيست.


درج شناسه ORCID  نویسنده اول و مسئول مکاتبات به صورت URL کامل مانند نمونه: (http://orcid.org/0000-0002-1825-0097)   در فایل مقاله الزامی است.


کاربران محترم پس از ثبت نام و لاگین در وب سایت مجله، درصفحه پروفایل خود، در سربرگ چهارم (مشخصات عمومی، Public) می توانند نسبت به فراخوانی خودکار شناسه ارکید خود اقدام کنند.


 


رعايت اصول اخلاقي پژوهش


محافظت از حق بيماران


- بيماران، حق محرميت اسرار را دارند و اين حق نبايد بدون رضايت نامه آگاهانه آنان، مخدوش شود. اطلاعات هويتي نبايد در نوشته ها، عكس ها و شجره نامه ها، منعكس شوند؛ مگرآنكه اين اطلاعات، براي مقاصد علمي، ضروري باشند و بيمار )يا والدين يا قيم او(، رضایت نامه اي براي انتشار به صورت كتبي بدهند. رضايت نامه براي اين منظور، مستلزم آن است كه بيمار، مقاله مورد انتشار را ببيند.جزئيات هويتي، اگر ضروري نباشد بايد حذف شود؛ اما نبايد اطلاعات مربوط به بيمار را تغيير داد يا به شكل كاذب نمايش داد تاشناسايي نشود. بي نامي مطلق، به سختي قابل ايجاد است و اگر در اين باره، شكي وجود داشت، بايد رضایت نامه گرفته شود.


- در مقالاتي كه حاصل مطالعات از نوع كارآزمايي باليني هستند، مشخصات بيماران(ازجمله اسامي بيماران، شمارة تخت بيمارستان وغيره) در متن مقاله و همچنين در عكس هاي ارسالي، ذكر نشود.


- در صورتي كه مطالعه بر روي انسان انجام شده است، در بخش "مواد و روش ها"، موضوع گرفتن رضايت آگاهانه از آزمودني ها بایدذكرشود.


- در مورد مقالاتي كه حاصل مطالعه اپيدميولوژيك يا كارآزمايي باليني هستند، كپي يا فايل اسکن شده موافقت نامه كميته اخلاق درپژوهش مؤسسه مربوط نيز به همراه مقاله ارسال شود.


تعارض در منافع


براي جلوگيري از تعارض در منافع (Conflict of Interest) ، در مطالعات چند مركزي، بایدتوافق نامه محققين مراكز، همراه مقاله ارسال شود. در مطالعاتي كه از طرف شركتهاي خصوصي حمايت مي شوند، مفاد توافق نامه، اعلام شود.


بخش هاي تشكيل دهنده مقالات پژوهشي


هر مقاله، بايد داراي بخشهاي زير باشد:


شماره صفحه


كليه صفحات مقاله بايد داراي شماره صفحه باشند.


صفحه عنوان


در صفحة اول مقاله ( صفحه عنوان ) ، موارد زير، به طور كامل و دقيق درج شوند:


عنوان كامل مقاله، نام نويسنده يا نويسندگان ، شامل نام و نام خانوادگي، محل كار نويسندگان به عنوان مثال: گروه، دانشكده، دانشگاه، شهر، کشور لازم است نويسندة مسئول مكاتبات، مشخص شده و آدرس وي به شرح زير اعلام گردد:


آدرس كامل پستي، تلفن تماس (با ذكر كد كشور و شهر )و يا تلفن همراه، آدرس پست الكترونيك دانشگاهی ؛(email) و در صورت امكان، نمابر( با ذكر كد كشور و شهر).


شایان توجه: از آنجایی که آدرس پست الکترونیکی غیر دانشگاهی بر اعتبار مقاله تاثیر گذار می باشد، لذا از نویسندگان مسئول محترم خواهشمند است بر ضرورت استفاده از آدرس پست الکترونیکی دانشگاهی توجه بیش از پیش مبذول داشته و از ارایه آدرس پست الکترونیکی غیر دانشگاهی خودداری نمایند.


لازم است نام نويسنده مسئول و نويسندگان مقاله و ترتيب و نقش آن ها، در هنگام تحويل مقاله به دفتر نشريه، با دقت در فراداده درج و تکمیل شود. پس از دريافت مقاله،دفتر نشريه از اعمال هرگونه تغيير در نام و ترتيب اسامي نويسندگان معذور است.


چكيده مقاله


چكيدة فارسي مقاله، بایدحداكثر از 300 كلمه تشكيل شده، داراي عنوان و بخش هاي "سابقه و هدف"، "روش بررسي"، "يافته ها"و "نتيجه گيري" باشد.


چكيدة انگليسي مقاله، بایدحداكثر از 250 كلمه تشكيل شده، داراي عنوان و بخش هاي,"Background and Aim" "Materials and Methods" ، "Results" و "Conclusion"باشد.


بایدچكيده هاي فارسي و انگليسي مقاله به همراه متن كامل مقالة فارسي، بطور همزمان به دفتر مجله ارايه شوند. متن چكيده هاي فارسي وانگليسي بايد با هم تطابق كامل داشته باشند.


بایدچكيده مقاله، در بخش "سابقه و هدف"، بايد علاوه بر ذكر مختصري از سابقه موضوع، هدف يا اهداف مطالعه ذكر شوند. بخش "روش بررسي"، حاوي روش هاي اصلي مطالعه (انتخاب افراد گروه مورد بررسي يا حيوانات آزمايشگاهي، روش مشاهده و تحليل)باشد.


بخش "يافته ها"، حاوي يافته هاي اصلي مطالعه (داده هاي خاص و اهميت آماري آنها) باشد. در بخش "نتيجه گيري"، نتيجه گيري هاي اصلي مطالعه قيد شوند. همچنين بر جنبه هاي جديد و مهم تحقيق يا مشاهدات، تأكيد شود .


واژگان كليدي


شایسته است متناسب با محتواي متن، بين 3 الي 10 واژه كليدي، انتخاب و در انتهاي چكيده هاي فارسي و انگليسي اعلام گردد تا به تهيه كنندگان ايندكس ها كمك شود ومقاله را ايندكس كنند. همچنين معرفي كليدواژه هاي مناسب موجب مي شود مقاله، توسط موتورهاي جستجوي اينترنتي و بانك هاي اطلاعاتي مقالات، به سهولت بازيابي شود. به اين منظور، واژگان كليدي بايد از فهرست Headings (MeSH) Medical Subjectانتخاب شده باشند. در صورتي كه براي واژه خاصي، واژه كليدي مناسبي وجود ندارد، مي توان از واژه هاي جديد استفاده نمود. براي دسترسي به لغات MeSH، به آدرس اينترنتي زير مراجعه كنيد:


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=mesh


متن مقاله


متن مقاله، از بخش هاي زير تشكيل مي شود:


مقدمه"، "مواد و روش ها"، "يافته ها"، "بحث"، "تشكر و قدرداني"  ، "فهرست منابع."


مقدمه


در بخش مقدمه،باید پس از ذ كر مختصر سابقه علمی، هدف مقاله بیان شود و منطق تحقيق يا مشاهده، به طور خلاصه اعلام گردد. در اين قسمت، تنها مراجع كاملاً مرتبط با مطالعه ذكر گردد و داد ه ها يا نتيجه گيري هاي كار، گزارش نشود.


 


 رو ش بررسی


بایدجامعه مورد بررسی و نحوه نمونه گيري(بيماران يا حيوانات آزمايشگاهي، منجمله گروه شاهد) به وضوح بيان گردد. سن، جنس و سايرمشخصات مهم، اعلام شوند.


روش هاي به كار گرفته شده و وسا يل مورد استفاده، اعلام شوند . نام سازنده تجهيزات، شر كت سازنده مواد مصرفی و نام كشور محل توليد، در پرانتز قيد شود.


اقدامات انجام شده، با توضيحات كافي بيان شوند؛ در حدي كه ساير پژوهشگران بتوانند نتايج را بررسي و بازيابي كنند ویا در صورت تمايل، پژوهش را به طور كامل تكرار نمايند. در صورت لزوم، به روش هاي مشخص و تعر يف شده ارجاع داده شود(از جمله روشهاي آماري) . روش هاي جديد يا تعديل يافته، توضيح داده شوند؛ دلايل استفاده از آنها بيان گردد و محدوديت هاي آنها ارزيابي گردد.


كليه داروها و موادشیمیايي مورد استفاده ، مشخص و موارد ي همچون نام ژنر يك، دوز و طر يقه مصرف، بيان گردند. شواهدي ارايه شود كه حساسيت و اختصاصيت روش هاي آزمايشگاهي را تأييد نمايند.


گزارش كارآزمايي هاي با ليني تصادفی شده، بايد اطلاعاتي راجع به همه عناصر مهم تحقيق، ارايه كند؛ از جمله پروتكل تحقيق (جمعيت تحقيق، اقدامات، نتا يج، منطق آمار ي(، تعيين نوع مداخلات)روش هاي تصادفی سازي، مخفی كردن گروه هاي درمانی مختلف )، و روش كور (blind) كردن تحقيق. مؤلفيني كه مقالات مرور ي ارايه مي نمايند، بايد در بخشي از مقاله ، روش هاي یافتن، انتخاب، استخراج وساخت داد ه ها را توضيح دهند. اين موارد بايد در خلاصه مقاله نيز به اختصاربيان شوند.


واحدهاي اندازه گيري : بایدتمام اندازه گيري ها، در سيستم متريك (سيستم بين المللي واحدها ) SI گزارش شوند.


روش هاي آمار ي: اين روش ها، با جزئیات كافي بيان شوند تا خواننده بتواند نتا يج مقاله را بیازماید. اشاره به نرم افزار مورد استفاده براي تحليل آماري ، ضرور ي است؛ ولی كافي نيست. براي هر يك از متغیرهاي تحقيق، آزمون آماري به كار گرفته شده قيد شود. سعی شود از ميانگين، ميانه، انحراف معيار و فواصل اطمينان براي نشان دادن نتايج پژوهش استفاده شود.


يافته ها


بایدنتايج مطالعه ، با ترتيب منطقی در متن، جداول و نمودارها، تصاو ير و اشكال، ارايه گردند . در مطالعات تحلیلي و كارآزمايي با ليني، ابتدا به مقايسه خصوصيات دو گروه شاهد و مورد (تجربي) پرداخته شود و سپس، داده هاي پژوهش آورده شوند . داده هاي جدول، نمودارها وتصاوير، در متن تكرار نشو ند. شایسته است از لغات مبهم وغيرقابل اندازه گيري مانند طبيعي ، قابل ملاحظه ، چشمگير و ...، پرهیز شود. همچنين لغات دارا ي مفاهيم و يژه آمار ي از قبیل "تصادفي"، "معني دار"، "نمونه"، "همبستگي" و غيره در غير از معناي تكنيكي و به صورتي كه در محاوره معمول است، آورده نشوند. روش هاي بررسي، بحث و نتيجه گيري، در اين بخش آورده نشوند.


جدول و نمودار


تعداد جداول و نمودارها با يد متناسب با حجم مقاله باشد . از ارايه جداول و نمودارهايي كه به اطلاعات و داد ه هاي آنها در متن مقاله به طور كامل اشاره شده است، اجتناب گردد . هر نمودار، بايد به تنهايي، گويا باشد و براي درك مقصود، نياز به مطالعه متن نداشته باشد. جداول و نمودارها بايد داراي عنوان كامل باشند جداول، با نرم افزار Word و با اعداد فارسي تايپ شوند .بر اي رسم نمودارها از نرم افزارهايي چون Excelاستفاده گردد. در نمودارها، عنوان محورهاي افقي و عمودي و همچنين مقياس آنها درج شود .


عكس


فايل عكس هاي مقاله بايد با كيفيت تصوير(resolution) حداقلdpi 300 تهيه شوند. فايل عكس بايد دارای مشخصات عنوان مقاله، نام نويسنده اول مقاله و شماره عكس باشد . در صورت لزوم، با استفاده از علامت فلش، جهت قرارگيري صحيح عكس مشخص گردد . در مورد عکس هايي كه از بيماران تهيه شده ، پوشاندن بخش هايي از عكس كه مشخص كننده هويت بيمار است، الزامی است.


- در صورتي كه جدول، نمودار يا عكس، ازقبل منتشر شده است، به جز در مورد اسناد عمومي، لازم است اجازه كتبي مؤلف يا ناشرمربوط نيز ارايه گردد.


بحث


در نخستین پاراگراف اين بخش، بایديافته هاي مهمي كه سؤالات تحقيق را پاسخ داده است، آورده شوند . بر جنبه هاي مهم و تازه تحقيق ونتيجه گيري حاصل از آن، تأكيد گردد . داده ها يا مطالب ديگر متعلق به بخش مقدمه يا نتايج، تكرار نشوند . در قسمت بحث، تعابيريافته ها و محدوديت آنها بيان گردند . مشاهدات، به تحقيق هاي مرتبط ديگر، ارتباط داده شده ، علل تفاوت با يافته هاي ديگران، تحليل شوند. نتيجه -گيري، با اهداف تحقيق مرتبط شود؛ اما از اظهارات نامشخص و نتيجه گيري هايي كه داده ها كاملاً آنها را پشتيباني نمي كنند، اجتناب شود. فرضيه هاي جديد، درصورت لزوم، بيان گردیده توصيه ها در انتهاي بحث آورده شوند.


تشكر و قدرداني


در اين بخش، موارد زير مورد سپاسگزاري و قدرداني قرار مي گيرند:


كمك هايي كه شايسته ذكر هستند؛ ولي اين كمك آنها در حد تأليف نيست؛ مثلاً حمايت كلي از سوي رئيس بخش،


دانشكده، دانشگاه يا مؤسسه مربوط.


كمك هاي فني


كمك مالي، مواد و ابزار با ذكر ماهيت كمك


افرادي كه در تهيه مقاله، كمك ذهني كرده اند ولي كمك آنها در حد تأليف نيست. لازم است از اين افراد ، نام برده و فعاليت و كمك آنها توضيح داده شود؛ به عنوان مثال : "مشاور علمي "، "ويراستار"، "نقدكننده پيش نويس تحقيق "، "گردآورنده داده ها"، "شركت كنندگان در آزمون باليني".


روابط بين مؤلفين، شركت ها و مؤسسات، ذكر شوند؛ زيرا ذكر نکردن آنها ممكن است باعث ايجاد تعارض در منافع شود.


در صورتي كه مقاله، حاصل اجراي يك طرح تحقيقاتي مصوب بوده و بودجة آن توسط سازمان يا مركز خاصي تأمين شده باشد، لازم است شماره طرح تحقيقاتي، کد اخلاق و نام مركز تأمين كننده بودجه طرح، قيد گردد.


ملاحظات اخلاقی، کد اخلاق


تضاد منافع


منابع مالی


نقش نویسندگان


فهرست منابع


منابع  از طریق نرم افزارEndNote  استخراج شده از پایگاه های:ISI - Scopus  - PubMed  ، و به سبک ونکوور نوشته شوند. فایل EndNote رفرنس ها نیز به پیوست ارسال شود.


استفاده از حداقل سه مقاله مرتبط منتشر شده در  پایگاه Scopus  در متن و رفرنس مقاله پیشنهاد می شود(لینک رفرنس ها نیز افزوده شود).


شماره منابع به ترتیب استفاده در متن تنظیم و داخل پرانتز درج گردد.


برای مقالات اصیل - پژوهشی حداکثر تعداد منابع مورد استفاده 40 عدد باشد.


لازم است فهرست منابع، با دقت و کامل مطابق با الگوي مثال هاي زير تهيه شود:


مقاله


مقاله انگليسي:


1. Dalstra JA, Kunst AE, Geurts JJ, Frenken FJ, Mackenbach JP. Trends in socioeconomic health inequalities in the Netherlands, 1981-1999. J.of Epid. and com. Health. 2002; 56(1): 927-34.


توضيح: اگر تعداد نو يسندگان مقاله، كمتر از 6 نفر باشد، نام كلية نويسندگان اعلام گردد. اگر تعداد آنها بيش از6 نفر باشد، مشابه روش بالا، پس از درج نام نويسنده ششم، از عبارت et al(به معني "و سايرين ") استفاده شود.


مقاله فارسي:


لازم است با مراجعه به چكيدة انگليسي مقاله فارسي، مشخصات مقاله، مشابه مثال فوق، به انگليسي درج شود .


مقاله غير انگليسي و غير فارسي:


1. Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. Bilateral Infrapatellar Seneruptur Hostidligere Frisk Kvinne. Tidsskr nor Laegeforen 1996; 116:41-2.


سازمان به عنوان مؤلف:


1. The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical Exercise Stress Testing. Safety and Performance Guidelines. Med J Aust 1996; 164(5):282-4.


در صورتي كه هيچ مؤلفي ذكر نشده باشد:


1. Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994; 84:15.


ضميمه مجله:


1. Shen HM, Zhang QF. Risk Assessment of Nickel Carcinogenicity and Occupational Lung Cancer. Environ Health Perspect 1994; 102 Suppl 1:275-82.


مقاله چاپ شده در كتابچه خلاصه مقالات كنفرانس:


1. Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent Advances in Clinical Neurophysiology.proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.


كتاب


كتاب انگليسي:


1. Kunst, A., Mackenbach, J., Measuring socioeconomic inequalities in health, Copenhagen: WHO Regional office for Europe, (1995); IQsh-59.


توضيح: اگر تعداد نو يسندگان كتاب، كمتر از 6 نفر باشد، نام كليه نو يسندگان اعلام گردد . اگر تعداد آنها بيش از 6 نفر باشد، مشابه روش بالا، پس از درج نام نويسنده ششم، از عبارت et al(به معني "و سايرين ") استفاده شود.


يك فصل از كتاب انگليسي:


1. Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and Stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: Pathophysiology, Ddiagnosis, and Mmanagement. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. P.465-78.


كتاب فارسي:


مشخصات كتب فارسي نيز مشابه مثال فوق، به انگليسي درج گردد )بطور معمول، مشخصات انگليسي كتب فارسي، در پشت جلد كتاب درج مي شود). 


پايان نامه


پايان نامه انگليسي:


1. Kaplan Sj. Post-hospital Home Health Care: the Elderly Access and Utilization (Dissertation). St Louis (MO): Washington University; 1995.


پايان نامه فارسي:


لازم است مشخصات پا يان نامه فارسي، مشابه مثال بالا، به انگليسي درج گردد . 


منابع الكترونيك


1. Morse SS. Factors in the Emergence of Infectious Diseases. Emerg Infec Dis [Internet]. 1995 Jan-Mar [cited 2007Jun 5]; 1(1): [24 screens]. Available from: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm


برنامه يا نرم افزار كامپيوتري


1. Hemodynamics III: the Ups and Downs of Hemodynamics [computer program]. Version 2.2. Orlando (FL): Computerized Educational Systems; 1993.


براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد نحوه استناد به ساير انواع منابع، به آدرس اينترنتي زير مراجعه نماييد:http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html


نکات مهم :


- سیاست مجله در مورد مقالات پیش انتشار Preprint: نویسندگان/ نویسنده مسئول مجاز به سابمیت مقالات منتشره در سرورهای پره پرینت در این مجله نمی باشند.


- چنانچه مقاله ارسا لي، از ساختار مندرج در ا ين دستورالعمل به طور كامل تبعيت ننمايد، قبل از داور ي، به نو يسنده عودت داده خواهد شد تا پس از مطابقت متن مقاله با اين ساختار، دوباره ارسال و مورد بررسي قرار داده شود.


- هيأت تحريريه در پذيرش، رد، ويرايش و خلاصه كردن مقالات، آزاد است.


- مقاله را با استفاده از نرم افزار Microsoft Word وباقلم B Nazanin 12تايپ کنید و فايل آن را به همراه فرم تكميل شده "موافقت نامه واگذاري حق چاپ و نشر مقاله" ، در سایت نشر يه ثبت فرما ييد. اين فرم را مي توانيد از وب سايت نشريه نیزدريافت نماييد ، يا از فرم مندرج در شماره هاي منتشرشده مجله، كپي نماييد . در غير اينصورت ، از طر يق تلفن و يا پست الكترونيك با دفتر مجله تماس بگيريد تا فرم براي شما ارسال شود. ضمنا یک فایل بدون نام و نشانی نویسندگان و متن تشکرو قدردانی آماده کرده و به همراه قایل اصلی ارسال فرمائید.همچنین ارسال source جداول و نمودار ها در برنامه های spss , Excelنیز الزامی است.


- دفتر مجله، پس از دريافت مقاله، اعلام وصول مقاله را به همراه شماره ثبت آن اعلام خواهد نمود. پس از ارزيابي هاي اوليه، مقاله، برای داوران مجله ارسال خواهد شد. پس از اتخاذ رأي نهايي و تأييد، مقاله در نوبت چاپ قرار گرفته و موضوع، كتباً به اطلاع نويسنده مسئول مكاتبات خواهد رسيد. نويسندگان و داوران، از هويت يكديگر مطلع نخواهند شد.


- پس از ويرايش نهايي مقاله، نسخه آماد ه شده براي چاپ، به نويسنده مسئول مكاتبات مقاله ارايه خواهد شد تا پس از مطالعه و تأييد وي، مراحل چاپ مقاله طي شوند. نويسنده مسئول مكاتبات موظف است هرگونه اشتباه موجود در نسخه نهايي مقاله را باسرعت به دفترمجله اعلام نمايد تا نسبت به رفع اشكال در نسخه نهايي مقاله اقدام گردد.


- پس از چاپ مقاله، كليه مستندات مربوط به مقاله، قبل از امحا، به مدت شش ماه در دفتر مجله نگهداري خواهند شد.


روش ارسال مقاله به دفتر نشريه


ارسال مقاله از طريق بخش Online Submission وب سايت مجله؛


Website: journals.sbmu.ac.ir/spip


آدرس دفتر مجله 


ايران، تهران، بزرگراه شهيد چمران، اوين، بلوار دانشجو، خيابان پروانه یا تابناک، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، ساختمان شماره 2 ستاد، طبقه هفتم، مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، دفتر مجله علمی-پژوهشی" ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها" کد پستی دانشگاه :1985717443تلفکس :22439980 021


 آدرس پست الکترونیکی مجله


 sp.ip.rc@sbmu.ac.ir