آسيب‌شناسي رفتارهاي ناايمن و بررسي ارتباط آن‌ها با ويژگي‌هاي شخصيتي و کانون کنترل در کارکنان پروژه‌هاي اجرايي شرکت گاز استان خوزستان