پژوهشی/ اصیل پژوهشی


امکان‌سنجي توليد ماده‎ي گندزداي مايع از الكتروليز محلول نمک طعام

محمدرضا مسعودی نژاد, احمدرضا یزدان بخش, بهمن محمدی, ملیحه حبیبی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 4 شماره 2 (2016), 16 دی 2017, صفحه 74 - 69
https://doi.org/10.22037/meipm.v4i2.14125

 

سابقه و هدف: روش‌های صحيح ضد‎عفوني، گندزدايي و رعايت اصول بهداشتي می‌توان بسياري از عفونت ها را کنترل نمايد. گندزداهاي مختلف معدني و آلي مي توانند در بخش هاي مختلف بيمارستاني به كار گرفته شوند. هدف از این تحقیق بررسی امکان‌سنجی توليد ماده‎ گندزداي مايع به روش الكتروليز محلول نمک طعام و بررسي كاربرد آن براي گندزدائي سطوح می‎باشد.

روش‏ بررسی: برای انجام این مطالعه پایلوتی طراحی و ساخته شد. محلول‌هایی با 5 غلظت نمک طعام (1، 3، 5، 7 و 10 درصد) و در 5 pH مختلف (2، 4/5، 7، 9/5، 12) تهیه گرديد و تحت تأثیر 5 شدت‌جریان (0/2، 0/4 ، 0/6 ،1،0/8آمپر) قرار گرفت. سپس نمونه‎ای از ستون آندی پایلوت گرفته و بر روی سوش میکروبی استافیلوکوکوس‎اورئوس مطابق استاندارد 9485 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران آزمايش گرديد.

یافته‎ها: نتایج نشان داد که افزایش غلظت نمک طعام ، افزایش شدت‌جریان الکتریکی و کاهش pH باعث مرگ‌ومیر بیشتر باکتری‎ها در سوش باکتریایی استافیلوکوکوس‎اورئوس شد. همچنين غلظت نمک طعام 1 تا 5 درصد و7= pH و شدت‌جریان 1 آمپر تمامی باکتری‌های سوش باکتریایی استافیلوکوکوس‎اورئوس را به‌طور کامل از بین برد.

How to cite this article:

Massoudinejad M, Yazdanbakhsh A, Mohamadi B, Habibe M. Possibility of making liquid Disinfectant from Electrolysis of NaCl. J Saf Promot Inj Prev. 2016; 4(2):69-74 .

 

بررسي ارتباط افسردگي و اختلال شناختي با سقوط منجر به شکستگي در سالمندان

فرشته داودی, کوروش اعتماد, پریسا طاهری تنجانی, سهیلا خداکریم

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 4 شماره 2 (2016), 16 دی 2017, صفحه 82 - 75
https://doi.org/10.22037/meipm.v4i2.14129

 

 سابقه و هدف: سقوط یکی از مشکلات اصلی سلامت سالمندان است. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط افسردگی و اختلال شناختی با سقوط در سالمندان مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های منتخب تهران بود.

روش بررسی: یک مطالعه‌ مورد- شاهدی که مبتنی بر بیمارستان‌های تهران در سال 94 انجام‌شده است. در این مطالعه 225 سالمند (81 مرد و 144 زن) ، شامل 75 مورد (27 مرد و 48 زن) و 150 شاهد (54 مرد و 96 زن) از میان سالمندان مراجعه‌کننده به 5 بیمارستان در مناطق: شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران با یکدیگر مقایسه شدند. برای سنجش وضعیت شناختی از پرسشنامه استاندارد معاینه مختصر وضعیت شناختی و برای سنجش افسردگی از پرسشنامه افسردگی طب سالمندی استفاده شد. از آزمون‌های کای اسکوئر، من ویتنی، همبستگی و رگرسیون لجستیک برای تحلیل داده‌ها در نرم‌افزار STATA نسخه 12 استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد که نسبت شانس سقوط در سالمندان افسرده 2/8 مرتبه بیشتر از سالمندان بدون افسردگی بود. همچنین نسبت شانس سقوط در سالمندان دارای نقص شناختی 7/6 مرتبه بیشتر از سالمندان بدون اختلال شناختی بود و همراهی این دو اختلال با یکدیگر، شانس سقوط، در مقایسه باوجود یک عامل به‌تنهایی را چند برابر می‌کرد.

نتیجه‌گیری: ارتباط مثبت و معناداری بین افسردگی و اختلال شناختی با سقوط وجود دارد. به‌منظور کاهش رخداد سقوط توصیه می‌شود سیاست‌گذاران، برنامه‌های آموزشی مناسبی را جهت پیشگیری از این عوامل خطر برای خانواده‌ها فراهم آورند.

 

How to cite this article:

Davoodi F, Etemad K, Taheri Tanjani P, Khodakarim S. The Relationship between Depression and Cognitive Impairment with Falls Leading to Fractures in Elderly. J Saf Promot Inj Prev. 2016; 4(2): 75-82 .

بررسي عوامل مرتبط با حوادث ترافيکي جاده‌اي منجر به جرح يا فوت در شهرستان شاهرود

محمد عباسی, مهدی صادقی, علی اکبر اعظمی, سید مهدی اسماعیلی, جعفر کاووسی, ایوب آریافرد

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 4 شماره 2 (2016), 16 دی 2017, صفحه 90 - 83
https://doi.org/10.22037/meipm.v4i2.14132

سابقه و هدف: حوادث ترافیکی به عنوان یکی از علل عمده مرگ و ناتوانی در سراسر جهان مطرح می‌باشد. عوامل متعددی در بروز این حوادث نقش دارند که شناسایی این عوامل با توجه به شرایط خاص هر منطقه ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین عوامل مرتبط با حوادث ترافیکی جاده‌اي منجر به جرح یا فوت در شهرستان شاهرود انجام شد.

روش بررسی: مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود که در فاصله زمانی تیرماه لغایت آذرماه 1390 انجام شد. ویژگی-های فردی و عوامل مرتبط با حوادث ترافیکی جاده‌ای در سه بخش انسانی، جاده‌ای و محیطی از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری گردید. پس از تأیید روایی صوری و محتوی، پرسشنامه توسط تکنسین‌هاي فوریت‌های پزشکی و با همکاری کارکنان هلال احمر و پلیس ‌راه تکمیل شد. تجزیه تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون‌های آماری توصیفی و کای مجذور انجام شد.

یافته‌ها: از 363 مورد، بیشترین حوادث مربوط به رانندگان حادثه دیده مرد و در محدوده سنی 30 تا 39 سال (44/6%) بود. حوادث ترافيکي باعث مجروح شدن 864 و مرگ 48 نفر شده بود. شايع‌ترين عوامل انساني، خستگي و خواب آلودگي (60/9%)، سرعت يا سبقت غير مجاز (24/8%) و انجام کار اضافي همراه با رانندگي (19/3%) گزارش شد. 61/7% از حوادث در جاده‌های فاقد شانه رخ داده یود و در 38/3% موارد عرض کم جاده گزارش شد. اغلب حوادث ترافیکی در هوای صاف و آفتابی (62/6%) رخ داده بود.

نتیجه‌گیری: خستگی و خواب آلودگی شیوع بالایی در بین رانندگان دارد، آموزش اقدامات پیشگیری همچون استراحت کافی قبل از رانندگی و عدم رانندگی مداوم در مسافت‌های طولانی، توجه به وضعیت جسمی و روحی رانندگان و از طرف دیگر بهبود وضع جاده‌ها، شناسایی نقاط حادثه خیز و نصب علائم هشدار دهنده در این نقاط از سوی مسئولین و نظارت و کنترل بیشتر پلیس توصیه می‌شود.

How to cite this article:

Abbasi M, Sadeghi M, Azami AA, Esmaeili SM, Kavousi J, Aryafard A. Factors Related to Road Traffic Accidents Leading to Injury or Death in Shahroud City. J Saf Promot Inj Prev. 2016; 4(2): 83-90 .


 

وضعيت ناتواني عملکردي مصدومان تصادفات جاده‌اي در مرکز آموزشي درماني شهدا تبريز 1393

پیمان رضایی هاچه سو, زهرا صلاح زاده, شهین کاظم نژاد, سهراب علیمرادی, امیر آرست, لیلا قادری نانسا

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 4 شماره 2 (2016), 16 دی 2017, صفحه 100 - 91
https://doi.org/10.22037/meipm.v4i2.14135

سابقه و هدف:تصادفات جاده‌اي به‌عنوان يکي از مهم‌ترين علل مرگ و ناتواني است. سالانه بين 20 تا 50 ميليون نفر در سرتاسر جهان از صدمات غير کشنده رنج مي‌برند. صدمات و ناتواني‌ها، زندگي آينده فرد را تحت تأثير قرار داده و از کيفيت آن مي‌کاهند. هدف اين مطالعه برآورد وضعيت ناتواني عملکردي بعد از تصادفات جاده‌اي در مصدومان مرکز آموزشي درماني شهدا تبريز در شش‌ماهه اول 1393 بود.

روش بررسي: مطالعه حاضر يک مطالعه توصيفي مقطعي بود. اين مطالعه بر روي 828 نفر مصدوم بستري به دنبال تصادفات جاده‌اي در بيمارستان شهدا و بعد از اتمام دوره بستري و شروع دريافت خدمات توان‌بخشي انجام شد. ابزار جمع‌آوري داده چک‌ليست استانداردي بود که روايي و پايايي آن تأييد شد. داده‌ها با استفاده از آزمون مجذور کاي در نرم‌افزار SPSS  نسخه 21 مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفت.

يافتهها: تصادفات جاده‌اي دومين علت مراجعه بيماران به بيمارستان بود. در حدود 83.7 درصد از مصدومين مرد بودند و 13.8 درصد از مصدومين در گروه سني 30-21 سال قرار داشتند. بيشترين آسيب وارده مربوط به شکستگي اندام تحتاني با 53.1 درصد بود. بيشتر مصدومين (96.2 درصد) بر اساس شاخص بارتل داراي وابستگي متوسط به پايين در انجام فعاليت‌هاي روزانه بودند.

نتيجهگيري: صدمات و ناتواني‌هاي ناشي از تصادفات جاده‌اي بيشتر متوجه مردان جواني مي‌شود که گروه‌هاي مولد جامعه ناميده مي‌شوند. اطلاعات ناتواني عملکردي ناشي از تصادفات جاده‌اي مي‌تواند براي تحليل، پايش و ارزيابي پيامد تصادفات استفاده شود و پيش‌بيني کننده خوبي براي مراقبت‌هاي درماني و توان‌بخشي و مديريت منابع براي مصدومين باشد .

 

How to cite this article:

Rezaei Hachesu P ,Salahzadeh Z,Kazemnezhad Sh, Alimoradi S, Arast A , Ghaderi Nansa L. Functional Disability Status in Patient hospitalized due to road traffic accidents in the Shohada Hospital of Tabriz 2014. J Saf Promot Inj Prev. 2016; 4(2): 91-100.

الگوي تصادفات درون‌شهري با تأکيد بر عوامل مؤثر در بروز آن‌ها در شهر کرمان 1393- 1391

لیلا توکلی, نرگس خانجانی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 4 شماره 2 (2016), 16 دی 2017, صفحه 108 - 101
https://doi.org/10.22037/meipm.v4i2.14138

 

سابقه و هدف: مرگ‌ومیر ناشی از سوانح ترافیکی همچنان در کشور یک معضل به‌حساب می‌آید و دومین علت مرگ‌ومیر است. شناخت عوامل مؤثر بر بروز این حوادث می‌تواند به کنترل و کاهش این وقایع کمک کند. این مطالعه باهدف شناخت دقیق‌تر عوامل دخیل در تصادفات درون‌شهری مرکز پهناورترین استان کشور و همچنین الگوی رخداد این تصادفات انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه مقطعی همه تصادفات درون‌شهری ثبت‌شده توسط پلیس راهنمایی و رانندگی کرمان طی سال‌های 91 تا 93 برای بررسی در نظر گرفته شدند. داده‌ها به‌صورت توصیفی و با استفاده از روش کای دو در نرم‌افزار SPSS نسخه‌22 و سری زمانی در نرم‌افزار Minitab نسخه 17 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: درمجموع 127335 مورد تصادف ثبت‌شده وارد مطالعه شد. بیشترین سن راننده‌های مقصر 18 تا 25 سال (24/2%)، بیشترین رده‌ی تحصیلی دیپلم (60/9%) بیشترین جنسیت مرد (86/6%)، بیشترین علت ثبت‌شده عدم توجه به جلو (38/2%)، بیشترین وسیله نقلیه‌ی درگیر سواری (72/4%)، بیشترین نوع برخورد وسیله نقلیه با یک وسیله نقلیه دیگر (36/4%) و بیشترین تصادفات در روز (70/3%) اتفاق افتاده بود. بروز تصادفات با همه این متغیرها رابطه معنی‌داری نشان داد (001/0>P).

نتیجه‌گیری: راننده‌های مرد و جوان بیشتر در بروز تصادفات نقش داشتند. انجام بررسی‌های بیشتر و اختصاصاً برای تعیین سهم هر یک از عوامل خطرساز و پیشگیرانه در بروز این سوانح و ارائه‌ راهکارهای کلی لازم است.

 

How to cite this article:

Tavakkoli L, Khanjani N. The Pattern of Road Crashes Emphasizing the Factors involved in their Occurrence in Kerman city 2012-2015. J Saf Promot Inj Prev. 2016; 4(2):101-8 .


 

ارزيابي عملکرد و تعيين ضرايب بيوسنتيکي فرآيند لجن فعال تصفيه‌خانه فاضلاب شهر سنندج

پرویز محمدی, مریم خشیج, علیرضا تخت شاهی, سید علیرضا موسوی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 4 شماره 2 (2016), 16 دی 2017, صفحه 116 - 109
https://doi.org/10.22037/meipm.v4i2.14141

سابقه و هدف: اثرات سوء ناشی از دفع نامناسب فاضلاب در محیط، جمع‌آوری فاضلاب و تصفیه آن را امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر کرده است. به‌گونه‌ای که علاوه بر احداث تصفیه‌خانه فاضلاب، برای رسیدن به استانداردهای زیست‌محیطی مطلوب، لزوم ارزیابی عملکرد مداوم سیستم‌های تصفیه مطرح می‌باشد. با توجه به اینکه پل ارتباطی بین نتایج آزمایشگاهی و کاربردهای صنعتی در تصفیه فاضلاب، تعیین ضرایب بیوسنتیک است. این مطالعه باهدف ارزیابی عملکرد و تعیین ضرایب بیوسنتیکی فرآیند لجن فعال تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سنندج انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی و بر روی تصفیه‌خانه شهر سنندج با استفاده از سیستم تصفیه هوازی جریان پیوسته از نوع لجن فعال صورت گرفت. در این مطالعه جمعاً 30 نمونه از فاضلاب ورودی و پساب خروجی برداشته شد و آزمایشات بر روی آن‌ها انجام شد. پارامترهای کیفی فاضلاب: اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی  ، اکسیژن خواهی شیمیایی ، مواد معلق ، اندازه‌گیری و راندمان حذف و ضرایب بیوسنتیکی مانند نرخ حداکثر مصرف سوبسترا (K)، ضریب خود تخریبی (Kd)، ثابت نیمه اشباع (Ks)، ضریب بازده رشد (Y) و حداکثر رشد ویژه (maxµ) محاسبه گردید.

یافته‌ها: میانگین درصد حذف برای اکسیژن خواهی شیمیایی ، اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی و مواد معلق به ترتیب برابر با 3/3±90/3، 1/9±93/9 و 4/2±86/4 به دست آمد. با توجه به محدوده غلظت MLVSS، ضریب K و Ks به ترتیب معادل با d-12/5 و mg/L7/25 و Y، Kdو maxµ نیز برابر با 0/013، d-10/027 وd-10/03 محاسبه شد.

نتیجه‌گیری: پساب حاصل از فرایند لجن فعال تصفیه‌خانه مذکور ازنظر دستیابی به پارامترهای کیفی فاضلاب برای مصارف کشاورزی و تخلیه به آب سطحی یا چاه جاذب مطلوب می‌باشد. نتایج این مطالعه منجر به معرفی پارامترهای بیوسنتیکی گردید. ضمن اینکه از ضرایب بیوسنتیکی به‌دست‌آمده از این مطالعه، می‌توان در طراحی سیستم‌های تصفیه مشابه در مناطق سردسیری استفاده نمود.

How to cite this article:

Mohammadi P, Khashij M, Takhtshahi A, Mousavi SA.Performance Evaluation and Biokinetic Coefficients Determination of Activated Sludge Process of Sanandaj Wastewater Treatment Plant. J Saf Promot Inj Prev. 2016; 4(2):109-16.

 

 

 

 

 


 

جذب 2 کلروفنل توسط کربن فعال حاصل از پوست پرتقال و پوست موز: مطالعات تعادلي و سينتيکي

محمد علی ززولی, داود بلارک

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 4 شماره 2 (2016), 16 دی 2017, صفحه 128 - 117
https://doi.org/10.22037/meipm.v4i2.14143

 

سابقه و هدف:ترکیبات فنلی در فاضلاب صنایع مختلف موجود بوده و جزء آلاینده‌های دارای تقدم می‌باشند، بنابراین قبل از تخلیه به محیط‌زیست باید مورد تصفیه قرار گیرند. هدف مطالعه حاضر، بررسی جذب 2-کلروفنل توسط کربن فعال حاصل از پوست پرتقال و پوست موز بود.

روش بررسی: این تحقیق به‌صورت آزمایشگاهی و به‌صورت ناپیوسته انجام گرفت. پوست پرتقال و موز در دمای 105 درجه سانتی‌گراد خشک و سپس کربونیزه و در اندازه 30 مش دانه‌بندی شد. تأثیر پارامترهای مختلف مثل زمان تماس (10تا 120 دقیقه)، (11-3) PH غلظت اولیه 2-کلروفنل (10 تا 200 میلی‌گرم در لیتر) و دوز بیومس (0/2 تا 2 گرم در لیتر) بر عملکرد جاذب بررسی شد. نمو‌نه‌ها با دو بار تکرار مورد آزمون قرار گرفتند و مدل‌های مختلف ایزوترم و سرعت واکنش جذب از طریق مقایسه ضریب رگرسیون (R2) تحلیل شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد با افزایش زمان تماس و دوز جاذب، میزان حذف ‌‌‌2 کلروفنل با هر دو جاذب افزایش می‌یابد، اما ظرفیت جذب جاذب (qe) کاهش می‌یابد. با کاهش غلظت اولیه 2 کلروفنل، میزان حذف افزایش یافت و pH بهینه برای جذب معادل 5 تعیین گردید. داده‌های حاصل از ایزوترم جذب لانگمویر برای هر دو جاذب بهتر از سایر ایزوترم‌ها پیروی می‌کنند. از طرف دیگر بررسی سینتیک جذب بیانگر تطابق بهتر داده‌ها با معادله درجه‌دوم کاذب بود.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر مشخص شد که کربن فعال حاصل از پوست پرتقال و موز به‌عنوان یک جاذب ارزان‌قیمت از پتانسیل جذب بالایی در حذف آلاینده 2-کلروفنل از نمونه‌های آب و فاضلاب برخوردار می‌باشد.

 

How to cite this article:

Zazouli MA, Balarak D. Adsorption of 2-Chlorophenol on Activated Carbon Prepared from Orange and Banana Husk: Equilibrium and Kinetic Studies. J Saf Promot Inj Prev. 2016; 4(2):117-28.


 

طراحي پرسشنامه خود اظهاري خستگي رانندگان اتوبوس بين‌شهري

شیرازه ارقامی, سارا بهرامی نیا, فرزانه شریفی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 4 شماره 2 (2016), 16 دی 2017, صفحه 134 - 129
https://doi.org/10.22037/meipm.v4i2.14144

 

سابقه و هدف: سیستم اتوبوس‌رانی بین‌شهری یکی از گسترده‌ترین شبکه‌‌های جابه‌جایی مسافران است. رانندگان این سیستم در معرض خستگی‌‌های ذهنی و جسمی قرار دارند که عامل بسیاری از حوادث رانندگی است. در میان ابزار‌‌های سنجش خستگی، پرسشنامه به دلیل مشارکت مستقیم راننده و راحتی تحلیل یافته‌‌ها از اهمیتی ویژه برخوردار است. هدف مطالعه حاضر طراحی پرسشنامه خود اظهاری خستگی رانندگان اتوبوس بین‌شهری است.

روش بررسی: مطالعه از نوع طراحی و روان‌سنجی پرسشنامه بود که  نخست با 30 راننده اتوبوس بین‌شهری مصاحبه شد. مصاحبه‌ها تا زمان اشباع داده‌‌ها ادامه یافت. با توجه به آنالیز مصاحبه‌ها، گویه‌های اولیه استخراج شدند. پس از تأیید روایی صوری گویه‌ها، برای بررسی روایی محتوا از مدل لوشی استفاده شد. پذیرش گویه‌ها بر مبنای کسب نمره دست‌کم 0/99 برای نسبت روایی محتوا و 0/75 برای شاخص روایی محتوایی صورت گرفت. پایایی گویه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و معیار پذیرش 0/75 بررسی شد. کلیه تجزیه‌وتحلیل‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.

یافته‌ها: مصاحبه با رانندگان، فهرستی دربردارنده 28 گویه پدید آورد. نتایج نشان داد همه گویه‌ها از روایی صوری برخوردار بوده، ولی ضرورت استفاده از هفت گویه کمتر از 0/99بود که موجب حذف آن‌ها شد و پرسشنامه دارای 21 گویه شد. کلیه 21 گویه باقی‌مانده از سادگی، روشنی و ارتباط کافی (0/75=CVI و 0/99 = CVR) برخوردار بودند. پایایی پرسشنامه نهایی نیز تأیید شد (0/93=α).

نتیجه‌گیری: پرسشنامه طراحی‌شده می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مفید در بررسی خستگی در رانندگان اتوبوس‌های بین‌شهری مورداستفاده قرار گیرد.

 

How to cite this article:

Arghami Sh, Bahramnia S, Sharifi F. Designing a Self-Report Fatigue Questionnaire for Intercity Bus Drivers. J Saf Promot Inj Prev. 2016; 4(2):129 -34.